Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH 2019 ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

----------------

Số: 1330/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
thực hiện Ch
thị s 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Th tướng Chính ph

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn c Ch thị s 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính ph về việc tăng cường bo đm an toàn, an ninh mạng nhm cải thiện ch s xếp hạng ca Việt Nam;

t đề nghị ca Cục trưng Cục Trẻ em,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Ch thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 ca Th tướng Chính ph về việc tăng cưng bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhm ci thiện ch s xếp hạng của Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này ch động, nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bo cht lượng và tiến độ yêu cầu.

2. Cục Trẻ em có trách nhiệm theo dõi, đôn đc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết qu thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tr em, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Th trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính ph;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Lưu: VT, Cục TE.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

 

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số
xếp hạng của Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương b
inh và Xã hội)

-------------------

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, kết quả dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

II. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

1. Cải thiện hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

2. Tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

3. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ cụ th như sau:

TT

Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời

gian

thực

hin

Kết quả

1

Cải thiện hành lang pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

 

 

 

 

1.1

Nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Cục

Trẻ em

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các cơ quan có liên quan

Hằng

năm

-Báo cáo nghiên cứu, rà soát

-Văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) được ban hành

TT

Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời

gian

thực

hiện

Kết quả

1.2

Phối hợp với các đơn vị có

liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; quy trình phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng

Cục

Trẻ em

Vụ Pháp chế,

Văn phòng Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành

liên quan

Năm

2019-

2020

 • Mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được thiết lập
 • Quy trình phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng được ban hành và áp dụng

1.3

Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Cục

Trẻ em

Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các cơ quan

liên quan

Hằng

năm

Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

2

Tăng cường công tác tuyên truyền, thực thi, cơ chế tương tác, công cụ, phương tiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

 

 

 

 

2.1

Xây dựng và tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111)

Cục

Trẻ em

Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, các cơ quan liên quan

Năm

2019

hằng

năm

Chiến dịch truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xây dựng và thực hiện

2.2

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Cục

Trẻ em

Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ, các cơ quan liên quan

Năm

2019

Tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được xây dựng

2.3

Nghiên cứu xây dựng Bộ ứng dụng, phương tiện và cơ chế tương tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách.

Trung tâm Thông tin

Cục Trẻ em và các cơ quan liên quan

Năm 2019 và hằng năm

Công cụ giám sát trẻ em truy cập mạng an toàn; Công cụ khai báo khẩn cấp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng; cơ sở dữ liệu truy cập mạng phục vụ nghiên cứu và báo cáo hoạch định chính sách bảo vệ trẻ em./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi