Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 13/2001/TT-BYT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2001
HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM
DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC
GIA DỤNG VÀ Y TẾ THỜI KỲ 2001 - 2005

 

- Căn cứ Quyết định số 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

- Căn cứ Điều 15, Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005;

Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005 như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

 

1. Thông tư này điều chỉnh các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Thông tư này áp dụng với các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật; đủ điều kiện kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; đã đăng ký mã số doang nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

3. Các doanh nghiệp chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế sau đây:

3.1. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực.

3.2. Các hoá chất, nguyên liệu để sản xuất ra các hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế quy định tại Khoản 3.1, Mục 3, Phần I của Thông tư này và có trong "Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế" đã được Bộ Y tế ban hành.

3.3. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế không thuộc Khoản 3.1; 3.2, Mục 3, Phần I của Thông tư này, thì việc nhập khẩu với mục đích nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, làm hàng mẫu, tham gia triển lãm, hội trợ và sử dụng cho mục đích đặc thù mà không kinh doanh phải được Bộ Y tế đồng ý bằng văn bản. Riêng với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tham gia triển lãm, hội chợ thì sau khi kết thúc phải tái xuất.

4. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu quy định tại Khoản 3.1, 3.2, 3.3, Mục 3, Phần I của Thông tư này phải còn ít nhất 2/3 thời hạn sử dụng kể từ khi đến Việt Nam.

 

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN
DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ:1. Đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực và các hoá chất, nguyên liệu để sản xuất ra hoá chất, chế phẩm khi nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan các tài liệu sau:

1.1. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

1.2. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế cần nhập khẩu còn hiệu lực.

Doanh nghiệp được nhập khẩu theo nhu cầu; thủ tục nhập khẩu làm tại cơ quan hải quan, không phải qua Bộ Y tế phê duyệt.

2. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu quy định tại Khoản 3.3 Mục 3 Phần I của Thông tư này thì doanh nghiệp nhập khẩu phải có công văn gửi Bộ Y tế xin phép nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (mẫu 1).

Sau khi có công văn trả lời của Bộ Y tế đồng ý cho nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan và sử dụng đúng mục đích, quy định tại công văn của Bộ Y tế cho phép nhập khẩu.

3. Các doanh nghiệp nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá của hoá chất, chế phẩm theo đúng quy định trong hồ sơ đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện vi phạm về chất lượng và nhãn hiệu hàng hoá, các doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đối với việc xuất khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về thương mại.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Thông tư số 11/2000/TT-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ Y tế, Bộ Y tế hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế năm 2000. Các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này.

 

 


Mẫu 1

Tên đơn vị

Số:

V/v xin phép nhập hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày.... tháng.... năm 200...

Kính gửi: Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế

 

Tên doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do:

Cấp ngày:

Nơi đặt trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Xin phép được nhập hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế sau:

 

TT

Tên hoá chất

Tên thương mại

Số lượng

Đơn vị

Xuất xứ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nhập khẩu:

Mục đích sử dụng của hoá chất, chế phẩm:

 

CHỦ DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 13/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 13/2001/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Thưởng
Ngày ban hành: 18/06/2001 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!