Quyết định 3083/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3083/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
--------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/ĐN-TL ngày 31/7/2015 của Công ty TNHH Tiếp vận Tường Long;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận:
Công ty TNHH Tiếp vận Tường Long
Mã số thuế: 0304204950
Địa chỉ: 16B2 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 23/8/2013
Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Công ty TNHH Tiếp vận Tường Long có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1472/HQHCM-GSQL ngày 09/5/2014 của Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Tường Long, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan