Quyết định 23/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu d để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 23/2006/QĐ-BTM NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2006

VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐàI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐàI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC

MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN

 

BỘ TRUỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1l/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ han hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị và Thông tư số l0/2005/TT-BTM ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số vấn đề có liên quan đến hoạt động thương mại quy định tại Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 130/2005/QĐ-TTg ngáy 02 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTM ngày 25 thăng 1 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN" ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4/10/2004 của Bộ Thương mại như sau:

Phụ lục 3:

Điều 1 : Hướng dẫn khai C/O mẫu D

Nhóm 4: Tên các cơ quan cấp C/O mẫu D:

Bổ sung Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, mã số 64.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.

Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lương Văn Tự

Thuộc tính văn bản
Quyết định 23/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu d để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 23/2006/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 08/06/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
 -------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No.23/2006/QD-BTM
Hanoi, June 08, 2006

 
DECISION
ON SUPPLEMENTING APPENDIX 3- THE REGULATION ON GRANTING OF CERTIFICATES OF ORIGIN FOR VIETNAM GOODS – FORM D TO ENJOY PREFERENCES ACCORDING TO THE "AGREEMENT ON COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF PROGRAM FOR THE ESTABLISHMENT OF ASEAN FREE TRADE AREA"
THE MINISTER OF TRADE
Pursuant to the Government’s Decree No. 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to Decision No. 11/2005/QD-TTg dated January 12, 2005 of the Prime Minister issuing the Regulation on Lao Bao Special Trade-Economic Zone, Quang Tri province and Circular No. 10/2005/TT-BTM dated May 16, 2005 of the Minister of Trade guiding the implementation of a number of articles related to the trade activities stipulated in the Regulation on the Lao Bao Special Trade-Economic Zone, Quang Tri province issued together with the above Decision;
Pursuant to Decision No. 130/2005/QD-TTg dated June 2, 2005 of the Prime Minister on the establishment of the Lao Bao Special Trade-Economic Zone, Quang Tri province;
Pursuant to Decision No. 05/2006/QD-BTM dated January 25, 2006 of the Ministry of Trade on the authorization of implementation of a number of tasks for the Lao Bao Special Trade-Economic Zone;
At the proposal of the Director of the Import-Export Department,
DECIDES:
Article 1.
To supplement the Appendix 3 – Regulation on granting of certificate of origin of Vietnam goods – form D to enjoy preferences according to the "Agreement on Common Effective Preferential Tariff program for establishment of ASEAN free trade area" issued together with Decision No. 1420/2004/QD-BTM dated October 4, 2004 of the Ministry of Trade as follows:
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!