Quyết định 194/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 194/QĐ-TCHQ

Quyết định 194/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:194/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành:22/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 7 mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày 22/01/2013, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-TCHQ quyết định bổ sung một số loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo Quyết định này, có 07 mã được bổ sung vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm: Mã NK05 của loại hình Nhập đầu tư kinh doanh thuộc nhóm NKD; mã NGC21 của loại hình Nhập gia công tự cung ứng thuộc nhóm NGC; mã NTA10 của loại hình Tạm nhập NPL vào KCX để gia công, mã NTA12 của loại hình Mua hàng của nội địa và mã NTA29 của loại hình Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất cùng thuộc nhóm NTA; Mã XTA20 của loại hình tái xuất, mã XTA29 của loại hình tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập đều thuộc nhóm XTA.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 194/QĐ-TCHQ tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------


Số: 194/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU


--------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể gồm:
 

Số TT

Nhóm loại hình

Mã loại hình

Tên loại hình

Tên viết tắt của loại hình

Ghi chú

1

NKD

NKD05

Nhập đầu tư kinh doanh

NDT-KD

Thuộc Phụ lục I Quyết định 02/TCHQ-QĐ

2

NGC

NGC21

Nhập gia công tự cung ứng

NGC-CU

Thuộc Phụ lục II Quyết định 02/TCHQ-QĐ

3

NTA

NTA10

Tạm nhập NPL vào KCX để gia công

NGCCN

Thuộc Phụ lục VI Quyết định 02/TCHQ-QĐ

4

NTA12

Mua hàng của nội địa (xí nghiệp KCX)

NKD-MND

5

NTA29

Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất

NTHDXDTX

6

XTA

XTA20

Tái xuất (hàng tạm nhập tái xuất)

XTX-HTN

7

XTA29

Tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập

XTHDXDTN

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục trưởng cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------
Số: 194/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
--------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể gồm:
 

Số TT
Nhóm loại hình
Mã loại hình
Tên loại hình
Tên viết tắt của loại hình
Ghi chú
1
NKD
NKD05
Nhập đầu tư kinh doanh
NDT-KD
Thuộc Phụ lục I Quyết định 02/TCHQ-QĐ
2
NGC
NGC21
Nhập gia công tự cung ứng
NGC-CU
Thuộc Phụ lục II Quyết định 02/TCHQ-QĐ
3
NTA
NTA10
Tạm nhập NPL vào KCX để gia công
NGCCN
Thuộc Phụ lục VI Quyết định 02/TCHQ-QĐ
4
NTA12
Mua hàng của nội địa (xí nghiệp KCX)
NKD-MND
5
NTA29
Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất
NTHDXDTX
6
XTA
XTA20
Tái xuất (hàng tạm nhập tái xuất)
XTX-HTN
7
XTA29
Tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập
XTHDXDTN

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục trưởng cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (5b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 
 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi