Quyết định 18/2007/QĐ-BTM ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 18/2007/QĐ-BTM NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Nghị định số 26/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

     BỘ TRƯỞNG

Trương Đình Tuyển

 


 

QUY CHẾ CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành
Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định điều kiện và quy trình cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (C/O điện tử) đối với các C/O do Bộ Thương mại cấp cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

- Các thương nhân hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Việt Nam.

- Các Tổ chức cấp C/O thuộc Bộ Thương mại.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. eCoSys là Hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai theo Đề án quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được phê duyệt tại Quyết định số 0519/QĐ-BTM ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại. eCoSys có địa chỉ là http://ecosys.mot.gov.vn.

2. Hệ thống MOT-CA bao gồm toàn bộ thiết bị công nghệ thông tin, thẻ và thiết bị đọc thẻ MOT-CA, phần mềm tin học, quy trình chứng thực chữ ký số và các yếu tố liên quan khác của Bộ Thương mại đảm bảo cho việc sử dụng chữ ký số tin cậy, an toàn.

3. ECVN là Cổng Thương mại điện tử quốc gia do Bộ Thương mại quản lý, có địa chỉ là http://www.ecvn.com.

 

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ

 

Điều 4. Điều kiện pháp lý

Thương nhân chưa từng vi phạm các quy định về cấp Chứng nhận xuất xứ quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá. 

 

Điều 5. Điều kiện năng lực

Thương nhân phải đạt được một trong các điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Thương mại xét chọn;

2. Là doanh nghiệp xuất khẩu dệt may, giày dép, có kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 3 năm gần đây đạt trên 30 triệu USD/năm;

3. Là thành viên vàng hoặc thành viên bạc của ECVN;

4. Được các hiệp hội ngành hàng giới thiệu và bảo lãnh.

 

Điều 6. Điều kiện về kỹ thuật

Thương nhân phải đảm bảo:

1. Có cán bộ vận hành các thiết bị công nghệ thông tin;

2. Có máy vi tính nối mạng Internet;

3. Có máy in laser hoặc máy in phun;

4. Có hệ thống an ninh, bảo mật tích hợp được với Hệ thống MOT-CA của Bộ Thương mại.

Chi tiết các điều kiện về kỹ thuật của điều này được quy định tại Phụ lục I của Quy chế này.

 

Điều 7. Đăng ký tham gia eCoSys

Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này phải đăng ký với Bộ Thương mại để được cấp C/O điện tử. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia eCoSys có chữ ký của người có thẩm quyền (Phụ lục II).

2. Danh sách các đơn vị, cán bộ được uỷ quyền ký hồ sơ đề nghị cấp C/O.

3. Thẻ CA theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I của Quy định này. Mỗi thẻ chỉ cấp cho 01 đơn vị, cán bộ của thương nhân.

Thương nhân nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia eCoSys tại Tổ chức cấp C/O.

 

Điều 8. Cấp chứng thư số

Trong thời hạn không quá 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia eCoSys của thương nhân, Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp chứng thư số cho thương nhân để thương nhân có thể sử dụng chữ ký số. Việc sử dụng chữ ký số tuân theo quy định pháp luật hiện hành và Quyết định số 25/2006/QĐ-BTM ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại.

 

CHƯƠNG III

QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐIỆN TỬ

 

Điều 9. Nộp hồ sơ điện tử

1. Thương nhân có thể khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O trên ECVN hoặc eCoSys.

2. Sau khi khai báo, thương nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp C/O có chữ ký số của người có thẩm quyền về Bộ Thương mại.

3. Hồ sơ đề nghị cấp C/O của thương nhân có chữ ký số có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy thông thường.

 

Điều 10. Cấp C/O điện tử

1. Những hồ sơ đề nghị cấp C/O của thương nhân đủ điều kiện năng lực và kỹ thuật, đã đăng ký với Bộ Thương mại và đã được ký số mới được xem xét cấp C/O.

2. Tổ chức cấp C/O có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị cấp C/O của thương nhân nhận được qua mạng như các hồ sơ giấy thông thường.

3. Tổ chức cấp C/O có trách nhiệm cấp C/O điện tử cho thương nhân trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp C/O hợp lệ.

 

Điều 11. Thông báo kết quả

1. Kết quả việc cấp C/O điện tử được Tổ chức cấp C/O công khai trên eCoSys và ECVN.

2. Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp C/O điện tử, thương nhân có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ, sau đó phải ký lại hồ sơ.

 

Điều 12. Nhận C/O

Thương nhân nhận C/O bằng giấy tại Tổ chức cấp C/O, đồng thời nộp cho Tổ chức cấp C/O 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O bằng giấy theo quy định tại Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại.

 

Điều 13. Cấp C/O theo phương pháp thông thường

1. Thương nhân chưa đủ điều kiện được cấp C/O điện tử có quyền đề nghị cấp C/O theo phương pháp thông thường.

2. Thương nhân đủ điều kiện được cấp C/O điện tử có quyền đề nghị cấp C/O theo phương pháp thông thường.

 

 

 

 

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 14. Xử lý vi phạm

Thương nhân có hành vi vi phạm trong quá trình nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử như giả mạo chữ ký, giả mạo chứng từ, khai không đúng thực tế và các hành vi vi phạm khác có thể bị xử lý theo các hình thức sau:

1. Không được cấp C/O điện tử trong thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm kể từ thời điểm Tổ chức cấp C/O phát hiện vi phạm của thương nhân;

2. Thông báo công khai tên thương nhân và hành vi vi phạm trên eCoSys, ECVN và các phương tiện thông tin đại chúng khác;

3. Bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về thương mại, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và các quy định pháp luật liên quan khác./.

 

 

    BỘ TRƯỞNG

Trương Đình Tuyển

 


Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Thương mại  về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)

 

CHI TIẾT YÊU CẦU KỸ THUẬT

 

1.      Thiết bị phần cứng và phần mềm

1.1. Thiết bị phần cứng

Máy vi tính:

§         Bộ xử lý CPU: Pentium IV 2,8 GHz trở lên

§         Bộ nhớ RAM: 512 MB

§         Đĩa cứng: HDD 40GB

§         Màn hình: 17’’ monitor

§         Hệ điều hành: cài đặt một trong các hệ điều hành Windows 2000, 2003, XP hoặc Vista.

§         Trình duyệt Web: Internet Explorer 6.0 hoặc tương đương trở lên.

Máy in:

§         Máy in laser hoặc in phun, khổ giấy tối thiểu A4

Kết nối mạng Internet:

§         Máy vi tính phải được kết nối vào mạng Internet thông qua một trong các kết nối: ADSL, leased line.

1.2. Phần mềm (không bắt buộc)

Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

§         Có đầy đủ các tính năng khai báo, ký số, tổng hợp, báo cáo thống kê và các tính năng khác như eCoSys.

§         Có thể chạy độc lập trên máy tính của thương nhân mà không cần kết nối Internet;

§         Mã hoá dữ liệu truyền nhận giữa máy tính của thương nhân và máy chủ eCoSys tại Bộ Thương mại, sử dụng thuật toán mã hóa RSA 1024 và 3-DES.

§         Hỗ trợ chuẩn trao đổi/giao tiếp dữ liệu XML. Hoàn toàn tương thích và tuân thủ các mẫu dữ liệu thiết kế chuẩn của hệ thống eCoSys.

§         Chạy trên nền Windows, sử dụng một trong các cơ sở dữ liệu: MS-Access, MS-SQL Server, Oracle.

§         Cho phép chạy trên mạng LAN, hỗ trợ nhiều máy vi tính truy cập đồng thời.

§         Được Bộ Thương mại đánh giá là phần mềm tin cậy và kết nối được với eCoSys.


2- Đầu đọc thẻ và thẻ CA

 

TT

Thiết bị

Diễn giải

Yêu cầu cụ thể

Ghi chú

1

Đầu đọc thẻ

 

 

 

 

 

Kết nối PC

USB

 

 

 

Giao diện với thẻ

• T=0, T=1

• Tự động nhận dạng loại thẻ

T=0 truyền Byte

T=1 truyền Block

 

 

Giao diện ứng dụng

PC/SC

 

 

 

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 2000/XP/Vista

 

 

 

Chuẩn tương thích

• ISO 7816

• USB CCID, PC/SC

 

 

 

Chứng chỉ

EMV2000 level 1

 

2

Thẻ CA

 

 

 

 

 

Kích thước thẻ

ID-1

Chuẩn thẻ tín dụng

 

 

Bộ nhớ EEPROM

16K trở lên

 

 

 

Chứng chỉ  bảo mật

ITSEC E4 High

Hoặc tương đương

 

 

Xử lý thuật toán

Hỗ trợ Advanced Crypto Engine

Xử lý chữ ký số

 

 

Giao diện ứng dụng

PKCS#11, CAPI

 

 

 

Cấu trúc dữ liệu thẻ

PKCS#15, PKCS#11

Cấu trúc ứng dụng PKI

 

 

Ứng dụng thẻ

Hỗ trợ đa ứng dụng trên thẻ

 

 

 

Hỗ trợ các chuẩn

ISO/IEC 7816

 

 

 

Giao diện đầu đọc

PC/SC

 

 

 

Thuật toán RSA

Hỗ trợ RSA 1024

 

 

 

Thuật toán DES

Hỗ trợ 3-DES

 

 

 

Chứng chỉ số

X509 v3

Hỗ trợ Unicode

 


Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ngày 30 tháng 7 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Thương mại  về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA eCoSys

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

 

Tên thương nhân: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Điện thoại:.......................................      Fax: .............................................................................

Website:..........................................      Email: ..........................................................................

Người đại diện hợp pháp: ..........................................................................................................

 

Chúng tôi cam kết trung thực trong quá trình xin cấp C/O và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình.

 

 

......., ngày      tháng      năm 200...

Đại diện hợp pháp của thương nhân

(ký tên, đóng dấu)

 

 

thuộc tính Quyết định 18/2007/QĐ-BTM

Quyết định 18/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/2007/QĐ-BTMNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành:30/07/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Cấp chứng nhận xuất xứ điện tử - Ngày 30/7/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Theo đó, thương nhân được cấp chứng nhận xuất xứ điện tử phải đáp ứng điều kiện về năng lực sau: là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Thương mại xét chọn; là doanh nghiệp xuất khẩu dệt may, giày dép, có kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 3 năm gần đây đạt trên 30 triệu USD/năm; được các hiệp hội ngành hàng giới thiệu và bảo lãnh… Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký tham gia eCoSys có chữ ký của người có thẩm quyền; Danh sách các đơn vị, cán bộ được uỷ quyền ký hồ sơ đề nghị cấp C/O; Thẻ CA theo tiêu chuẩn. Mỗi thẻ chỉ cấp cho 01 đơn vị, cán bộ của thương nhân… Thương nhân có hành vi vi phạm trong quá trình nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử như giả mạo chữ ký, giả mạo chứng từ, khai không đúng thực tế và các hành vi vi phạm khác có thể bị xử lý theo các hình thức sau: Không được cấp C/O điện tử trong thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm kể từ thời điểm Tổ chức cấp C/O phát hiện vi phạm của thương nhân; Thông báo công khai tên thương nhân và hành vi vi phạm trên eCoSys, ECVN và các phương tiện thông tin đại chúng khác; Bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về thương mại, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và các quy định pháp luật liên quan khác. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định18/2007/QĐ-BTM tại đây

tải Quyết định 18/2007/QĐ-BTM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi