Quyết định 169/QĐ-BTC Kế hoạch thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 169/QĐ-BTC

Quyết định 169/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu giai đoạn 2021-2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:169/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:18/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổng cục Hải quan tổ chức sơ kết triển khai Quyết định 38/QĐ-TTg vào quý IV/2023

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính ra Quyết định 169/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu giai đoạn 2021-2023.

Cụ thể, các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch gồm: Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các nội dung cải cách của Đề án; Nâng cao nguồn lực cho cơ quan hải quan; Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo hướng xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro, ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin;…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ của Đề án được phân công thực hiện như sau: Tổng cục Hải quan chủ trì hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đáp ứng yêu cầu triển khai tại Đề án trong 2021-2022; tháng 2/2021, Tổng cục Hải quan thành lập Tổ triển khai Đề án; Sơ kết triển khai Quyết định 38/QĐ-TTg vào quý IV/2023;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 169/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 169/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 169/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021 – 2023

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Quyết định số 38/QĐ-TTg) giai đoạn 2021 -2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Lưu: VT, TCHQ (50b)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021 – 2023

___________________

 

I. Mục tiêu.

Phấn đấu từ năm 2022 triển khai hiệu quả mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Đề án); Chuẩn bị các giải pháp, hoạt động triển khai cho giai đoạn 2024 - 2026 để thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là cơ quan hải quan.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu.

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị và tổ chức liên quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ sau:

1.1. Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các nội dung cải cách của Đề án.

1.2. Tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ tin đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu triển khai mô hình mới tại Đề án, trong đó rà soát các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để xây dựng kế hoạch chi tiết về kinh phí và các tính năng cần nâng cấp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có để tránh đầu tư lãng phí.

1.3. Nâng cao nguồn lực cho cơ quan hải quan bao gồm cả nhân lực và trang thiết bị, máy móc, quy trình, tủ tục đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu.

1.4. Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo hướng xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro, ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin.

1.5. Phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực triển khi các giải pháp để tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa khâu kiểm tra trước thông quan và khâu kiểm tra sau thông quan.

1.6. Theo dõi tình hình và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg; định kỳ báo cáo hàng quý và kiến nghị Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến tướng và các vấn đề mới phát sinh.

2. Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, kịp thời đối với các nhiệm vụ do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì triển khai thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Tổng cục Hải quan.

1.1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị và tổ chức liên quan triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Bộ Tài chính hoặc tham mưu cho Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện.

1.2. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình, định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban 1899.

1.3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện cho giai đoạn hai năm 2024 - 2026.

1.4. Tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ, trình Chính phủ về kết quả triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg giai đoạn 2021 - 2023 và đề xuất kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

2. Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan triển khai các nhiệm vụ (Phụ lục kèm theo). Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị phối hợp với Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ.

 

 

Phụ lục

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/QĐ-TTg NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH MÔ HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU GIAI ĐOẠN 2021 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên nhiệm vụ

 

Kết quả/Sản phẩm đầu ra

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học và Thống kê, Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Quý II/2021

1.1

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định.

Quyết định của Bộ Tài chính về việc thành Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Tổng cục Hải quan

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

22/02/2021

1.2

Hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 1, lấy ý kiến các đơn vị thuộc và trực Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính

- Dự thảo Nghị định lần 1.

- Công văn lấy ý kiến.

- Hồ sơ đánh giá tác động thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học và Thống kê.

09/02/2021

1.3

Tổng hợp, giải trình ý kiến.

Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến.

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học và Thống kê.

25/02/2021

1.4

Chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 2.

Dự thảo Nghị định lần 2.

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

02/03/2021

1.5

Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tổ chức cuộc họp

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

09/03/2021

1.6

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, các Bộ, ngành liên quan (thực hiện đồng thời việc tuyên truyền về dự thảo Nghị định)

- Tổ chức làm việc riêng các Bộ, ngành (nếu cần thiết)

- Hội thảo lấy ý kiến

- Các cuộc họp

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

12/03/2021

1.7

- Tổng hợp ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 3.

- Lấy ý kiến các Bộ, ngành (bao gồm ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ), Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; gửi đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan

- Dự thảo Nghị định lần 3.

- Công văn lấy ý kiến.

- Hồ sơ đánh giá tác động thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống ké.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

19/03/2021

1.8

Tổng hợp ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 4

Dự thảo Nghị định lần 4

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

24/03/2021

1.9

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, hải quan địa phương, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ

Hội thảo lấy ý kiến

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

29/03/2021

1.10

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Hội thảo lấy ý kiến

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

04/04/2021

1.11

- Tổng hợp ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 5

Dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý để trình thẩm định

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

15/04/2021

1.12

- Họp Ban Soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định lần 5 cho ý kiến vào dự thảo Nghị định trước khi trình Bộ Tư pháp thẩm định

Dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý để trình thẩm định

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

25/04/2021

1.13

Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Công văn lấy ý kiến

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

05/05/2021

1.14

Họp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Dự thảo Nghị định tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

01/06/2021

1.15

Hoàn thiện hồ sơ Nghị định báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ

Hồ sơ trình Chính phủ

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học và Thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

05/06/2021

 

1.16

Tổ chức họp báo tuyên truyền về dự thảo Nghị định

Họp báo

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học và Thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

10/06/2021

1.17

Giải trình các ý kiến của Văn phòng Chính phủ (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ký ban hành

Hồ sơ trình Chính phủ ký ban hành Nghị định

Tổng cục Hải quan

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Cục Tin học thống kê.

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

20/06/2021

2

Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo triển khai Mô hình mới tại Đề án

2.1

Thực hiện tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan thông qua hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số. Theo đó, các yêu cầu để triển khai Đề án thuộc nội dung quản lý nhà nước về hải quan sẽ được thực hiện trong nội dung thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số:

- Giai đoạn 1: Thời gian từ 2021 - 2022, các yêu cầu tại Đề án được thực hiện trong đề cương nâng cấp hệ thống Thông quan điện tử V5.

- Giai đoạn 2: Từ 2022, các yêu cầu tại Đề án được triển khai tại Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan.

Hệ thống công nghệ thông tin được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu triển khai Mô hình mới tại Đề án

Tổng cục Hải quan

- Cục Tin học và Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế.

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

- Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

2021-2022

2.2

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đáp ứng yêu cầu triển khai tại Đề án.

Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung được xây dựng đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án.

Tổng cục Hải quan

- Cục Tin học và Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế.

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

- Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

2021-2022

3

Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

3.1

Hoàn thiện cơ chế áp dụng quản lý rủi ro trong miễn kiểm tra, áp dụng phương thức kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Nội dung áp dụng quản lý rủi ro thể hiện trong dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Cục Tin học và Thống kê

Theo tiến độ xây

dựng Nghị định nêu tại Mục 1

3.2

Xây dựng, nâng cấp các chức năng của hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro, đối với hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Chức năng hệ thống công nghệ thông tin nêu tại điểm 2.2 Mục 2 Kế hoạch này kết nối thu thập thông tin từ các Bộ, ngành

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Cục Tin học và Thống kê

Theo tiến độ xây

dựng hệ thống nêu tại điểm 2.2

Mục 2

3.3

Áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro đối với lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phân loại mức độ rủi ro.

Áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Cục Tin học và Thống kê

Thường xuyên (khi Nghị định được ký ban hành có hiệu lực)

3.4

Chia sẻ thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực với cơ quan hải quan về các nguy cơ, dấu hiệu sai phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra.

Hệ thống quản lý rủi ro được hoàn thiện đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Cục Tin học và Thống kê

2021-2022

 

4

Rà soát quy trình, thủ tục hải quan hiện tại để xây dựng quy trình thủ tục hải quan gắn với hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu

Ban hành quy trình thủ tục hải quan gắn với hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Quý II/2021

5

Nâng cao nguồn lực của Cơ quan hải quan để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

5.1

Cơ cấu, củng cố, tổ chức lại nguồn nhân lực của cơ quan hải quan đảm bảo thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổ chức lại nguồn nhân lực tại các Chi cục Hải quan

Tổng cục Hải quan

Vụ tổ chức cán bộ

Ngay khi Nghị định có hiệu lực

5.1.1

Xác định nhu cầu về nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm định hải quan; điều chuyển nội bộ trong nội bộ và xác định nhu cầu tuyển dụng bổ sung.

Báo cáo tổng hợp đánh giá nhu cầu chi tiết về nguồn nhân lực toàn ngành phục vụ công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm trong đó nêu rõ số lượng đã có, số lượng cần bổ sung, phương án điều chuyển nội bộ và kiến nghị bổ sung nhân lực (cụ thể đến từng đơn vị)

Tổng cục Hải quan

Vụ Tổ chức cán bộ

Qúy II/2021

5.1.2

Lên phương án tuyển dụng bổ sung nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu, trình cấp có thẩm quyền (nếu cần thiết).

Báo cáo đề xuất phương án tuyển dụng

Tổng cục Hải quan

Vụ Tổ chức cán bộ

Qúy II/2021

5.1.3

Thực hiện tuyển dụng theo phương án đã được phê duyệt.

Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng (thi tuyển hoặc chuyển ngành)

Tổng cục Hải quan

Vụ Tổ chức cán bộ

Qúy III/2021

5.2

Đào tạo cán bộ hải quan tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố và cán bộ Cục Kiểm định hải quan đảm bảo năng lực thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an hoàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Các khóa, chương trình đào tạo

Tổng cục Hải quan

 

Qúy II/2021 và các năm tiếp theo

5.2.1

Xác định nội dung và nhu cầu đào tạo phục vụ công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu.

Tổng hợp nội dung đào tạo; số lượng công chức cần đào tạo;

Tổng cục Hai quan

 

Qúy II/2021 và các năm tiếp theo

5.2.2

Phối hợp Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức đào tạo về văn bản quy phạm pháp luật và quy trình thủ tục; kỹ năng kiểm tra.

Tổ chức các lớp đào tạo

Tổng cục Hải quan

 

Qúy II/2021 và các năm tiếp theo

 

5.3

Trang bị máy móc trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu

Tổng cục Hải quan

Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch tài chính, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Quý II/2021 và các năm tiếp theo

5.4

Củng cố, chuẩn hóa nguồn lực của cơ quan hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa theo chỉ định của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực:

- Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố trang thiết bị của Cục Kiểm định hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa; cụ thể sửa đổi chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định và Trung tâm Phân tích;

- Đào tạo nâng cao năng lực thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa;

- Hoàn thiện hồ sơ gửi các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được chỉ định thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa.

Các đơn vị, tổ chức thuộc Cục kiểm định hải quan được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa

Tổng cục Hải quan

Vụ tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch tài chính, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

Quý II/2021 và các năm tiếp theo

 

6

Phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP

6.1

Báo cáo tình hình triển khai Đề án tại cho Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899)

Báo cáo Ủy ban 1899 tại các Phiên họp thường kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu/ khi cần thiết

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính

Thường xuyên

6.2

Thành lập Tổ triển khai Đề án

Quyết định của Bộ Tài chính thành lập Tổ triển khai Đề án

Tổng cục Hải quan

Văn phòng Bộ

Tháng 2/2021

6.3

Phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực triển khai các nhiệm vụ tại Đề án:

- Triển khai các nhiệm vụ do Bộ tài chính chủ trì thực hiện;

- Triển khai các nhiệm vụ do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì thực hiện.

Tổ chức làm việc trực tiếp, Hội thảo, đợt làm việc tập trung, tham gia ý kiến bằng văn bản... với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Cục Kế hoạch tài chính

Thường xuyên

6.4

Sơ kết triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg giai đoạn một năm 2021 - 2023: Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả, tác động của Đề án sau khi tổ chức thực hiện giai đoạn một, báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện cho giai đoạn hai năm 2024 - 2026.

Báo cáo sơ kết

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính

Quý IV/2023

7

Phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo thực hiện cho giai đoạn tiếp theo của Đề án

Báo cáo về các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt

Tổng cục

Hải quan

Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ

Quý IV/2023

8

Tuyên truyền việc triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg

Các sản phẩm tuyên truyền (tin, bài viết, phóng sự, tọa đàm, họp báo, hội thảo, hội nghị, tập huấn...)

Tổng cục Hải quan

- Văn phòng Bộ.

- Thời báo tài chính.

- Các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

- Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Thường xuyên

                   
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi