Quyết định 1626/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 1626/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ GPS TRONG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA CHUYỂN CỬA KHẨU, TẠM NHẬP - TÁI XUẤT, QUÁ CẢNH VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER
----------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về Thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ công văn số 563/BTC-KHTC ngày 11/01/2013 của Bộ Tài chính về việc chủ trương ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa;
Căn cứ công văn số 11602/BTC-KHTC ngày 30/08/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3: Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính:
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ PC, Vụ CST (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 
 
 
YÊU CẦU NGHIỆP VỤ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ GPS
TRONG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA CHUYỂN CỬA KHẨU, TẠM NHẬP - TÁI XUẤT,
 QUÁ CẢNH VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1626/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 6 năm 2014
 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
 
I. Yêu cầu nghiệp vụ
Thiết kế, xây dựng một hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container trên cơ sở của công nghệ tin học và công nghệ viễn thông với ứng dụng công nghệ định vị GPS để triển khai thí điểm theo tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ sau:
1. Cảnh báo khi seal bị phá hủy hay container bị mở;
2. Tại một thời điểm bất kỳ, có thể biết ngay được xe chở container chuyển cửa khẩu đang ở vị trí nào trên hành trình;
3. Theo dõi được toàn bộ lộ trình di chuyển của container và có những thông tin cảnh báo ngay cho lực lượng hải quan giám sát khi xe đi sai lộ trình, sai thời gian, dừng đỗ quá thời gian cho phép;
4. Ghi và lưu trữ mọi thông tin về lộ trình, thời gian, vận tốc, vị trí dừng đỗ của xe container khi chuyển cửa khẩu.
5. Kết nối với hệ thống dữ liệu của Hải quan để lấy các thông tin sau làm dữ liệu đầu vào cho hệ thống:
+ Số tờ khai;
+ Số hiệu container;
+ Số seal;
+ Điểm đi;
+ Điểm đến;
+ Ngày khởi hành, giờ khởi hành;
+ Ngày đến, giờ đến;
+ Tuyến đường dự kiến;
+ Mặt hàng.
II. Tổ chức thực hiện
Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Vụ Tài vụ quản trị, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng và các Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container theo các yêu cầu nghiệp vụ nêu tại Mục I Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo kịp thời lãnh đạo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi