Quyết định 1375/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THƯƠNG MẠI
******

Số: 1375/1999/QĐ-BTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1999 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU A CHO MẶT HÀNG GIẦY DÉP XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Thỏa thuận gữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu (EU) trong việc chống gian lận xuất khâủ các sản phẩm giầy dép;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thương mại cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với các sản phẩm giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU tại Công văn số 707/CP-QHQT ngày 12 tháng 7 năm 1999;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O Form A) cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường các nước thành viên Cộng đồng châu Âu (gọi tắt là EU) kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Điều 3. Các cơ quan chức năng của Bộ Thương mại, các Bộ, ngành có liên quan, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
 

 
Lương Văn Tự

 

 

 

QUY CHẾ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU (E/C) VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU A (C/O FORM A) CHO MẶT HÀNG GIẦY DÉP XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU
(Ban hành theo Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM ngày 23/11/1999 của Bộ Thương mại).

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Việc cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu (tiếng anh viết tắt là E/C) và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A (tiếng anh viết tắt là C/O Form A) cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường các nước thành viên Cộng đồng châu Âu (gọi tắt là EU), được thực hiện trên cơ sở các quy định của thỏa thuận song phương Việt Nam - EU và các quy định của hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU đối với C/O Form A cho mặt hàng này.

2. Các đơn vị xin cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với mặt hàng giầy dép cần nghiên cứu kỹ và thực hiện đầy đủ các quy định của thỏa thuận song phương Việt Nam - EU, các quy định về xuất xứ của EU để được hưởng ưu đãi GSP.

3. Việc cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang EU do các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Thương mại tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy nhơn, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Cần Thơ thực hiện. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn địa điểm được cấp E/C và C/O mẫu A phù hợp và thuận tiện nhất cho mình.

II. HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

1. Giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) được cấp tự động cho tất cả các lô hàng giầy dép sản xuất, gia công tại Việt Nam xuất khẩu sang EU. Các đơn vị sản xuất, gia công, kinh doanh mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang EU chỉ cần có văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu (theo mẫu của Bộ Thương mại) kèm theo Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã thanh khoản của hải quan, hóa đơn thương mại và điền đầy đủ vào các mục của Giấy chứng nhận xuất khẩu.

2 . Các đơn vị sản xuất, gia công, kinh doanh mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang EU có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O Form A) theo hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU, cần xuất trình bộ hồ sơ bao gồm các chứng từ sau đây:

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A (theo mẫu của Bộ Thương mại);

(2) Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A phù hợp với Quy định xuất xứ của EU đối với mặt hàng giầy dép, đã được khai hoàn chỉnh;

(3) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu của hải quan đã thanh khoản;

(4) Hóa đơn thương mại của lô hàng được xuất khẩu;

(5) Vận đơn (B/L) của lô hàng được xuất khẩu;

Trường hợp doanh nghiệp giao hàng bằng máy bay hoặc vì những lý do khách quan không thể khắc phục được, căn cứ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp, các phòng Quản lý xuất nhập khẩu có thể cho nợ Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Vận đơn hàng không (AWB) hoặc B/L với thời hạn tối đa là 7 ngày làm việc.

Trong trường hợp cần làm rõ xuất xứ của hàng hóa, Bộ Thương mại có thể yêu cầu các đơn vị cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến lô hàng như: tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu, hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài, hợp đồng hay hóa đơn mua nguyên phụ liệu trong nước v.v.. Trường hợp cần thiết, Bộ Thương mại tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất để xác minh hàng hóa đó có phù hợp với các quy định về xuất xứ của EU để được hưởng ưu đãi hay không trước khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A.

Trường hợp đơn vị đề nghị cấp cả Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A thì chỉ cần một bộ hồ sơ như nêu tại điểm 2, mục II, quy định cho việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A. 

III. THỜI HẠN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU A

Việc cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu được thực hiện trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được đề nghị bằng văn bản của đơn vị. Việc cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ mẫu A được thực hiện trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ thời điểm đơn vị nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp cần phải làm rõ tính xuất xứ của hàng hóa, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không vượt quá ba ngày làm việc.

IV. LƯU GIỮ HỒ SƠ

Để đáp ứng yêu cầu tra cứu, sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A, Bộ Thương mại lưu giữ các chứng từ sau:

1.Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A ;

2. Bản sao chứng nhận xuất khẩu;

3. Bản sao giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A;

4. Bản sao hóa đơn thương mại của lô hàng;

5. Bản sao tờ khai hàng hóa xuất khẩu của hải quan;

6. Bản sao vận tải đơn lô hàng được xuất khẩu;

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Thương mại có thể lưu giữ thêm các chứng từ khác như: bản sao Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu, bản sao hóa đơn hay hợp đồng mua nguyên phụ liệu trong nước ...

V. CẤP LẠI

Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất khẩu, Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đã cấp bị thất lạc, hay phân chia lại lô hàng v.v.. Bộ Thương mại có thể cấp lại Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A với điều kiện:

- Đơn vị xin cấp lại phải trình bày rõ lý do xin cấp lại.

- Cam đoan không lạm dụng Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A được cấp lại và chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu sử dụng sai mục đích.

- Trong trường hợp có những thay đổi phát sinh sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu, xuất xứ, người xuất khẩu muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A, phải làm công văn nêu rõ lý do xin cấp lại và phải nộp lại các bản gốc Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đã cấp.

VI. KIỂM TRA XÁC MINH KHI CÓ YÊU CẦU HAY KHIẾU NẠI TỪ CƠ QUAN HẢI QUAN CỦA NƯỚC NHẬP KHẨU

- Sau khi nhận được thông báo của Bộ Thương mại về yêu cầu kiểm tra theo đề nghị của cơ quan hải quan nước nhập khẩu, các đơn vị phải giải trình và cung cấp các chứng từ cần thiết có liên quan, trong thời hạn sớm nhất, nhằm mục đích làm sáng tỏ tính xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu.

-Trong trường hợp cần thiết, tùy thuộc vào mức độ quan trọng và tính phức tạp của vấn đề nảy sinh, Bộ Thương mại có thể yêu cầu kiểm tra tại chỗ sản phẩm xuất khẩu bao gồm: kiểm tra trực tiếp sản phẩm và kiểm tra quy trình sản xuất sản phẩm tại phân xưởng sản xuất.

VII. LỆ PHÍ

Nhằm bổ sung cơ sở vật chất cho các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu để có điều kiện phục vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp, trong khi chờ đợi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại tạm thời quy định mức thu lệ phí cấp Giấy Chứng nhận xuất khẩu và Giấy Chứng nhận xuất xứ mẫu A như sau:

1. Chứng nhận xuất khẩu : 10.000 đồng

2. Chứng nhận xuất xứ Mẫu A: 15.000 đồng

3. Cấp lại mỗi loại : 5.000 đồng

Các mẫu E/C và C/O Form A in sẵn được bán cho các doanh nghiệp theo giá quy định trên cơ sở chi phí in ở trong nước và mua của nước ngoài .

Việc thu nộp lệ phí và bán mẫu in sẵn thực hiện trước khi giao Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A cho doanh nghiệp và phải có chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.

Quy chế này có giá trị thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2000./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1375/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1375/1999/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 23/11/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 1375/1999/QD-BTM
Hanoi, November 23, 1999

 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON ISSUANCE OF EXPORT CERTIFICATES AND FORM A - CERTIFICATES OF ORIGIN TO FOOTWEAR EXPORTED TO THE EU MARKET
THE MINISTER OF TRADE
Pursuant to the Government’s Decree No.95/CP of December 4, 1993 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Agreement between Vietnam and the European Union (EU) on combat against frauds in the footwear export;
Pursuant to the Prime Minister’s decision assigning the Ministry of Trade to issue export certificates and Form A - certificates of origin to footwear to be exported to the EU market in Official Dispatch No.707/CP-QHQT of July 12, 1999,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on issuance of export certificates (E/C) and Form A - certificates of origin (C/O Form A) to footwear exported to the market of the member countries of the European Union (abbreviated to the EU).
Article 2.- This Decision takes effect as from January 1st, 2000.
Article 3.- The functional bodies of the Ministry of Trade, the concerned ministries and branches, and the enterprises engaged in the manufacture of and trading in footwear to be exported to the EU shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Luong Van Tu

 
REGULATION
ON ISSUANCE OF EXPORT CERTIFICATES (E/C) AND FORM A CERTIFICATES OF ORIGIN (C/O FORM A) TO FOOT-WEAR EXPORTED TO THE EU MARKET
(Promulgated together with the Trade Minister’s Decision No. 1375/1999/QD/BTM of November 23, 1999)
I. GENERAL PRINCIPLES
1. The issuance of export certificate (abbreviated to E/C) and Form A certificate of origin (abbreviated to C/O Form A) to footwear exported to the market of the member countries of the European Union (abbreviated to the EU) shall be effected on the basis of provisions of the Vietnam - EU bilateral agreement and regulations of the EU’s General System of Preferences (GSP) regarding C/O Form A for such goods item.
2. Units applying for E/C and C/O Form A for footwear shall have to carefully study and fully comply with provisions of the Vietnam-EU bilateral agreement and the EU’s regulations on origin in order to enjoy the GSP’s preferences.
3. The issuance of E/C and C/O Form A to footwear exported to the EU shall be conducted by the Trade Ministry’s regional export and import management bureaus based in Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Nha Trang, Quy Nhon, Ho Chi Minh City, Vung Tau and Can Tho cities or provinces. Enterprises may choose places to obtain E/C and C/O Form A, which are most appropriate and convenient for them.
II. DOSSIERS APPLYING FOR EXPORT CERTIFICATES AND CERTIFICATES OF ORIGIN
1. Export certificates (E/C) shall be automatically issued to all lots of footwear manufactured and/or processed in Vietnam and exported to the EU. Any unit that manufactures, processes and/or trades in footwear exported to the EU shall have to send in only a written request for the issuance of export certificate (made according to the form set by the Ministry of Trade) enclosed with the already settled customs declaration of export goods and trade invoice(s), and fill all details of the export certificate.
2. Any unit that manufactures, processes and/or trades in footwear exported to the EU and wishes to be granted C/O Form A under the EU’s General System of Preferences (GSP) shall have to produce a dossier set comprising the following documents:
(1) A written request for C/O Form A (made according to the form set by the Ministry of Trade);
(2) C/O Form A compatible with the EU’s regulations on origin with regard to footwear, already completely filled;
(3) The already liquidated customs export goods declaration;
(4) Trade invoice of the exported lot;
(5) Bill of lading (B/L) of the exported lot;
In cases where enterprises deliver goods by air or in case of irremediable objective circumstances, the export and import management bureaus may base themselves on the commitments of the enterprises’ leadership to allow such enterprises to delay producing airway bills (AWB) or B/L within 7 working days.
In cases where it is necessary to clarify the goods origin, the Ministry of Trade may request the concerned units to supply more documents related to their goods lots, such as: customs declarations on imported raw materials and auxiliary materials, goods purchase and sale contracts with foreign traders, contracts or invoices for purchase of raw materials and auxiliary materials, etc. In case of necessity, the Ministry of Trade shall conduct inspections at the manufacturing places to verify whether or not such goods are in conformity with the EU’s regulations on origin for preferences before granting form A certificates of origin.
In cases where a unit applies for both export certificate and certificate of origin form A, only one dossier set made according to Point 2, Section II on the granting of form A certificate of origin, is required.
III. TIME LIMITS FOR GRANTING EXPORT CERTIFICATES AND CERTIFICATES OF ORIGIN FORM A
The granting of export certificate shall be effected within 4 working hours from the time of receiving the unit’s written request. The granting of Form A certificate of origin shall be effected within 8 working hours from the time the unit submits the complete and valid dossier. In cases where it is necessary to clarify the goods origin, such time limit may be extended but must not exceed 3 working days.
IV. KEEPING OF DOSSIERS
To meet the reference needs, the Ministry of Trade shall, after granting export certificates and Form A certificates of origin, keep the following documents:
1. Written requests for export certificates and Form A certificates of origin;
2. Copies of export certificates;
3. Copies of Form A certificates of origin;
4. Copies of trade invoices of goods lots;
5. Copies of customs export goods declarations;
6. Copies of bills of lading of exported goods lots.
In case of necessity, the Ministry of Trade may keep other documents such as: copies of the customs declarations on imported raw materials and auxiliary materials, copies of the invoices or contracts for purchase of raw materials and auxiliary materials in the country...
V. RE-GRANTING
In cases where an already granted export certificate or Form A certificate of origin is lost or the goods lot is re-divided,... the Ministry of Trade may re-grant the export certificate or certificate of origin if the following conditions are met:
- The unit applying for re-granting must clearly state the reason(s) therefor.
- It commits itself not to abuse the re-granted export certificate and Form A certificate of origin and to bear all liabilities arising from the misuse thereof.
- In cases where changes arise after the export certificate and certificate of origin are granted and the exporter wishes to apply for re-granting of export certificate and Form A certificate of origin, it shall have to send an official dispatch clearly stating the reasons therefor and return the originals of the already granted export certificate and Form A certificate of origin.
VI. Inspection and verification when there are requests or complaints from customs office of the importing country
After receiving the Ministry of Trade’s notices of inspections to be conducted at the requests of the importing countries’ customs offices, the concerned units shall have to explain and supply necessary relevant documents as soon as possible, in order to clarify the origins of export goods.
In case of necessity, depending on the importance and complexity of the arising matters, the Ministry of Trade may request on-spot inspections of export products, including: direct inspection of products and inspection of manufacture process at production workshops.
VII. FEES
In order to supplement the export and import management bureaus’ material facilities with a view to better serving enterprises, pending an agreement with the Ministry of Finance, the Ministry of Trade temporarily prescribes the following fee levels for granting of export certificate and Form A certificate of origin:
1. Export certificate: 10,000 VND
2. Form A certificate of origin: 15,000 VND
3. Re-granting: 5,000 VND
Printed E/C and C/O Form A forms shall be sold to enterprises at the prices set on the basis of printing costs in the country or purchasing prices from foreign countries.
The collection and payment of fees and sale of printed forms shall be conducted before the delivery of export certificates and Form A certificates of origin to enterprises and must be evidenced by vouchers as prescribed by the Ministry of Finance.
This Regulation takes effect as from January 1st, 2000.-
 

 
FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Luong Van Tu

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!