Quyết định 1304/QĐ-TCHQ 2016 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 1304/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
-----------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/2016/NNRHAN-TCHQ ngày 12/4/2016 và công văn bổ sung số 02/2016/NNRHAN-TCHQ ngày 25/4/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH NNR Global Logistics (Việt Nam);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận:
Chi nhánh Công ty TNHH NNR Global Logistics (Việt Nam).
Mã số thuế: 0305811595-001.
Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà CMC Tower, số 11, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0305811595-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 10/11/2008.
Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Chi nhánh Công ty TNHH NNR Global Logistics (Việt Nam) có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH NNR Global Logistics (Việt Nam), Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực