Quyết định 1221/2002/QĐ-BTM đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may vào EU 2003

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
 

BỘ THƯƠNG MẠI

*****

 
Số: 1221/2002/QĐ-BTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội , ngày 10 tháng 10 năm 2002

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT, MAY VÀO THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2003

------------

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU

 

Căn cứ Quyết định số 1188/2002/QĐ-BTM ngày 04/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Hội đồng đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may;

Căn cứ Quyết định số 1191/2002/QĐ-BTM ngày 04/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 12/8/2002 của Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố giá chào thầu của từng chủng loại mặt hàng (Cat.) và số lượng tối đa cho một đơn đăng ký dự thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU năm 2003, như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Việc đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may năm 2003 được tổ chức thống nhất trong cả nước.

Điều 3. Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may nộp lệ phí dự thầu là 50.000 đồng Việt Nam cho một lần dự thầu đối với tất cả các chủng loại mặt hàng (Cat.).

Tiền lệ phí dự thầu dùng để trang trải cho công tác chuẩn bị và tổ chức đấu thầu (in ấn, phát hành, gửi tài liệu, hồ sơ và các chi phí phục vụ công tác đấu thầu...).

Điều 4. Việc gửi hồ sơ dự thầu được quy định như sau:

Mỗi doanh nghiệp chỉ gửi 1 hồ sơ dự thầu.

Các chủng loại mặt hàng (Cat.) đăng ký dự thầu được tổng hợp theo Mẫu số 1.

Điều 5.

Thời gian đăng ký dự thầu: từ ngày 17 tháng 11 năm 2002 đến 16h30 ngày 27 tháng 11 năm 2002.

Thời gian mở thầu: 8h30 ngày 28 tháng 11 năm 2002.

Địa điểm mở thầu: Hội trường Bộ Thương mại - 21 Ngô Quyền - Hà Nội.

Các cơ quan, doanh nghiệp chứng kiến mở thầu: đại diện Sở Thương mại Hà Nội, Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thương mại Hải Phòng, Sở Thương mại Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Báo Thương mại, Báo Đầu tư, Báo Công nghiệp, Báo Tài chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng đấu thầu và các doanh nghiệp tham dự đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG  
Mai Văn Dâu

 

Phụ lục

(kèm theo Quyết định số 1221/2002/QĐ-BTM ngày 10 tháng 10 năm 2002).

DANH MỤC HẠN NGẠCH CÁC MẶT HÀNG DỆT, MAY XUẤT KHẨU

SANG EU ĐƯỢC ĐƯA RA ĐẤU THẦU NĂM 2003

Mặt hàng

Cat.

Đơn vị tính

Tổng số lượng hạn ngạch đấu thầu năm 2003

Số lượng tối đa được đăng ký dự thầu

Giá chào thầu (VNĐ/chiếc/bộ)

1. T.Shirt

4

chiếc

2.600.000

70.000

300,0

2. Áo len

5

chiếc

750.000

15.000

1.000,0

3. Quần

6

chiếc

1.100.000

15.000

1.000,0

4. Áo khoác nữ

15

chiếc

100.000

5.000

2.000,0

7. Áo lót nhỏ

31

chiếc

1.000.000

200.000

1.000,0

Mẫu số 1

1. Tên doanh nghiệp (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt):

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) số.............................................................

ngày cấp:................................................................................................................

3. Mã số kinh doanh xuất nhập khẩu (Mã số hải quan):..............................

4. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................

5. Điện thoại: ................................................. 6: Fax: ..................................

7. E. Mail: ................................................................................................................

8. Số tài khoản ngoại tệ: ............................ tại Ngân hàng ...............................

9. Số tài khoản tiền Việt Nam: ......................tại Ngân hàng................................

......................................................................................................

 

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bản đăng ký tham dự đấu thầu

hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu sang thị trường EU năm 2003.

Công ty............................................................đề nghị được tham gia đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu sang thị trường EU năm 2003 các chủng loại mặt hàng sau:

Chủng loại mặt hàng (Cat.)

Số lượng

Giá đặt thầu (VNĐ/chiếc)

Tổng trị giá (VNĐ)

1. T. shirt (Cat.4)

 

 

 

2. Áo len (Cat.5)

 

 

 

3. Quần (Cat.6)

 

 

 

Công ty cam đoan thực hiện đúng Quyết định về quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may số ................../2002/QĐ-BTM......../10/2002.

...., ngày......tháng.......năm 2002

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1221/2002/QĐ-BTM về tổ chức đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1221/2002/QĐ-BTM Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 1221/2002/QD-BTM
Hanoi, October 10, 2002
 
DECISION
STIPULATING THE ORGANIZATION OF BIDDING FOR QUOTAS OF TEXTILES ANDGARMENTS FOR EXPORT INTO EU MARKET IN 2003
THE CHAIRMAN OF THE BIDDING COUNCIL
Pursuant to Decision No. 1188/2002/QD-BTM of October 4, 2000 of the Minister of Trade on setting up the Council for Export Quotas of Textiles and Garments Bidding;
Pursuant to Decision No. 1191/QD-BTM of October 4, 2002 of the Minister of Trade promulgating the Regulation on bidding for quotas of textiles and garments for export into quota-regulated markets;
Pursuant to Joint Circular No. 08/2002/TTLT/BTM-BKHDT-BCN of August 12, 2002 of the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry guiding the assignment and implementation of quotas of textiles and garments for export into EU, Canadian and Turkish markets in 2003,
DECIDES:
Article 1.- To announce the bidding prices of each category (Cat.) and the maximum volume for one application of registration for participation in the bidding for quotas of textiles and garments for export into EU market in 2003, as prescribed in the appendix attached to this Decision.
Article 2.- The bidding for 2003 export quotas of textiles and garments shall be organized uniformly nationwide.
Article 3.- Enterprises participating in the bidding for export quotas of textiles and garments shall pay bid-participation fee of VND 50,000 for each time of participation, applicable to all categories (Cat.).
The collected amounts of bid-participation fee shall be used to cover expenses for bidding preparation and organization (printing, publishing and sending documents and dossiers and other expenses in service of the bidding).
Article 4.- The sending of bids is prescribed as follows:
- Each enterprise shall send only 01 bid.
- The categories (Cat.) registered for participation in the bidding shall be synthesized according to Form No. 01 (not printed herein).
Article 5.-
- Time limit for registration for participation in the bidding: From November 17, 2002 to 16.30 hrs., November 27, 2002.
- Bid-opening time: 8.30 hrs., November 28, 2002.
- Bid-opening venue: The Trade Ministry’s conference hall - 21 Ngo Quyen, Hanoi.
- Agencies and enterprises witnessing the bid opening: Representatives of the municipal Trade Services of Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong and Da Nang, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Vietnam Textile and Garment Association, Vietnam Textile and Garment Corporation, Thuong Mai (Trade), Dau Tu (Investment), Cong Nghiep (Industry), and Tai Chinh (Finance) newspapers.
Article 6.- This Decision takes effect after its signing.
Article 7.- Members of the Bidding Council and enterprises participating in the bidding shall have to implement this Decision.
 

 
CHAIRMAN OF THE BIDDING COUNCIL
VICE MINISTER OF TRADE
Mai Van Dau

 
APPENDIX
(Issued together with Decision No. 1221/2002/QD-BTM of October 10, 2002)

LIST OF 2003 QUOTAS OF TEXTILES AND GARMENTS FOR EXPORT INTO EU MARKET OPENED FOR BID

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!