Chỉ thị 199/CT-HQHCM TP Hồ Chí Minh tăng cường phòng, chống dịch vi rút Corona

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

TP. HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 199/CT-HQHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA.

 

Thực hiện Chỉ thsố 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ Tài chính về việc tăng cưng công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mi của vi rút corona gây ra, Cục tng Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu các đơn v như sau:

1. Thtrưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể CBCC trong đơn vị về nội dung Công đin số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chthị s05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 ca Bộ Tài chính về việc phòng, chng dịch bệnh viêm đưng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

2. Tăng cưng tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại ca khẩu đối vi người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nưc có dịch bệnh viêm đường hô hp cp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Không thực hiện thtục hải quan đi vi các chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam theo chđạo của Thtướng Chính phủ tại điểm 4 và đim 5 chỉ th 05/CT-TTg ngày 28/01/2020.

3. Đối với mặt hàng động vật và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc phải được kiểm soát chặt chẽ ngay tại ca khu; ch thông quan hàng hóa sau khi có Giấy chng nhận kiểm dịch, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ca cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khu; tăng cường công tác phòng chng buôn lậu, kịp thi phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

4. Phối hợp với cơ quan kiểm tra y tế tại các khu vực cửa khẩu đ kim tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách, hành lý đến từ các quốc gia, vùng lãnh thcó cảnh báo về việc đã ghi nhận những trường hợp nhiễm vi rút corona. Trường hp phát hiện hoặc có nghi ngờ nhiễm bệnh thì bàn giao cho cơ quan y tế để xử lý theo quy định.

5. Phối hợp với các đơn vị phòng, chống dịch bệnh của Chính ph, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phHồ Chí Minh đgiám sát, thực hin nghiêm các nội dung Chỉ thị ca Chính phủ, Bộ Tài chính và Tng cục Hi quan.

6. Tạo điều kiện, thông quan nhanh chóng, đúng quy đnh hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, dược phẩm phục vụ cho việc phòng chống, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

7. Cán bộ công chức khi làm nhiệm vụ tại các khu vực có hành kch xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khu phải thực hiện nghiêm túc các quy đnh vphòng chống dịch bệnh.

8. Phòng Tài vụ - Quản trị phối hợp các đơn vị để trang bdụng cụ, phương tiện, khẩu trang đảm bảo tiêu chuẩn phòng chng dịch bnh cho CBCC trực tiếp làm thủ tục hải quan có tiếp xúc với người và hàng hóa (bộ phận tiếp nhận tờ khai, kiểm tra thực tế hàng hóa, Đội hành lý xuất, hành lý nhp,...).

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM yêu cầu các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- UBND TP.HCM (để báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành (
để phối hợp);
- Tổng Cục H
i quan (để báo cáo);
- Lãnh
đạo Cục (để chđạo);
- Các
đơn vị thuộc và trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (02b).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Ngọc Thắng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực