Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 117/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 26 như sau:
"3. Dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác phải xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống đường gom, không được sử dụng đất dành cho đường bộ để làm công trình phụ trợ, đường đấu nối; trường hợp cần phải sử dụng đất dành cho đường bộ để làm đường đấu nối vào quốc lộ thì phải thực hiện đúng vị trí điểm đấu nối được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.".
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:
"Điều 29. Đấu nối vào quốc lộ
1. Các đường đấu nối vào quốc lộ bao gồm:
a) Đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị;
b) Đường chuyên dùng;
c) Đường gom;
d) Đường từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; chịu trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối bảo đảm giao thông an toàn và khả năng thông hành của tuyến đường.
Trường hợp điểm đấu nối nằm trong khu vực có địa hình khó khăn trong việc xây dựng đường gom do hành lang đường bộ bị chia cắt như núi cao, vực sâu, sông, suối, đường sắt và các chướng ngại vật khác khó khăn trong việc di dời hoặc điểm đấu nối từ các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đấu nối vào quốc lộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.
Trường hợp điểm đấu nối nằm trong phạm vi dự án quốc lộ đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền của dự án đối tác công tư.
3. Việc thiết kế, xây dựng nút giao điểm đấu nối phải tuân thủ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đường ô tô hiện hành, bảo đảm khả năng thông hành và an toàn giao thông.
4. Đường từ nhà ở chỉ được đấu nối vào quốc lộ thông qua đường nhánh, đường gom. Khi hình thành hoặc mở rộng địa giới hành chính của đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải sử dụng hệ thống đường địa phương hiện có hoặc xây dựng đường gom dọc theo quốc lộ nhằm giảm thiểu tối đa việc đấu nối trực tiếp vào quốc lộ.
5. Đối với dự án quốc lộ được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, nắn chỉnh tuyến hoặc xây dựng tuyến tránh, ngay từ bước lập dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải căn cứ vào các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định vị trí và quy mô của nút giao của đường nhánh đấu nối vào quốc lộ.
6. Căn cứ quyết định phê duyệt điểm đấu nối vào quốc lộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng điểm đấu nối lập và gửi hồ sơ đến cơ quan đường bộ có thẩm quyền xem xét, chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối vào quốc lộ.
7. Việc quản lý, sử dụng đất để làm đường nhánh đấu nối vào quốc lộ quy định tại Điều này phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.".
3. Bổ sung khoản 4a sau Khoản 4 Điều 31 như sau:
"4a. Kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện quy định về đấu nối vào quốc lộ; yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: bãi bỏ các quyết định đấu nối không đúng quy định, đóng điểm đấu nối không đúng quy định và khắc phục, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của tuyến quốc lộ.".
4. Bổ sung khoản 2a sau Khoản 2 Điều 40 như sau:
"2a. Tổ chức thực hiện việc đấu nối vào quốc lộ đúng quy định; bãi bỏ các quyết định đấu nối không đúng quy định và chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan đến việc quyết định đấu nối không đúng quy định.".
Điều 2. Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7, Khoản 4 Điều 28, Điều 37 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, ban hành quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ thay thế quy hoạch điểm đấu nối được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ và các điểm đấu nối đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận trước ngày Nghị định này có hiệu lực để tiếp tục triển khai thực hiện đấu nối vào quốc lộ.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b) pvc

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Văn Thành

thuộc tính Nghị định 117/2021/NĐ-CP

Nghị định 117/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:117/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:22/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 15/02/2022, đường từ khu vực quốc phòng có thể được đấu nối vào quốc lộ

Ngày 22/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Trước đây, các đường đấu nối vào quốc lộ chỉ bao gồm: Đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; Đường chuyên dùng; Đường gom. Tại Nghị định này, Chính phủ bổ sung thêm đường từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội cũng có thể được đấu nối vào quốc lộ.

Ngoài ra, theo quy định cũ, Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thì nay, Bộ được bổ sung thêm trách nhiệm kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện quy định về đấu nối vào quốc lộ; yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ các quyết định đấu nối không đúng quy định, đóng điểm đấu nối không đúng quy định và khắc phục, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của tuyến quốc lộ.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2022.

Xem chi tiết Nghị định 117/2021/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 117/2021/ND-CP

 

Hanoi, December 22, 2021

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP of February 24, 2010, providing the management and protection of road transport infrastructure facilities[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the November 13, 2008 Law on Road Transport;

Pursuant to the November 14, 2017 Law on Planning;

Pursuant to the June 15, 2018 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Thirty-Seven Laws Concerning Planning;

At the proposal of the Minister of Transport;

The Government promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP of February 24, 2010, providing the management and protection of road transport infrastructure facilities.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP of February 24, 2010, providing the management and protection of road transport infrastructure facilities

1. To amend and supplement Clause 3, Article 26 as follows:

“3. Projects on urban centers, industrial parks, economic zones, residential areas, trade-service centers and other works must be formulated under approved master plans and have their own systems of access roads located outside road safety corridors. Project owners shall build these access roads without using land areas reserved for roads to build auxiliary works and connecting roads. In case of necessity to use land reserved for roads to build connecting roads to national highways, points of connection to national highways must comply with decisions of provincial-level People’s Committees as specified in Article 29 of this Decree.”.

2. To amend and supplement Article 29 as follows:

“Article 29. Connection to national highways      

1. Roads to be connected to national highways include:

a/ Provincial, district, commune and urban roads;

b/ Special-use roads;

c/ Access roads;

d/ Roads from areas and works serving national defense and security and socio-economic development.

2. Provincial-level People’s Committees shall issue decisions approving points of connection to national highways in conformity with approved master plans, adhering to the principles and meeting the requirements on connection to national highways under the Minister of Transport’s regulations; and take responsibility for the connection, ensuring traffic safety and traffic flow of these roads.

In case points of connection are located in areas with topographical conditions unfavorable for building access roads for the reason that road safety corridors are divided by high mountains, abysses, rivers, streams, railways and other obstacles that are difficult to remove, or points of connection are from works serving national defense and security, works of national key works, important construction works for local socio-economic development that can hardly satisfy requirements on connection to national highways, provincial-level People’s Committees shall make decisions after soliciting the Ministry of Transport’s opinions.

In case a point of connection is located within a national highway project implemented in the form of public-private partnership (PPP), the provincial-level People’s Committee shall make a decision after reaching agreement with the competent agency of the PPP project.

3. The designing and construction of junctions must comply with current standards, technical regulations and designing requirements on motorways, ensuring traffic flow and safety.

4. Passageways from houses may only be connected to national highways through loop-lines or access roads. When forming or expanding administrative boundaries of urban centers, provincial-level People’s Committees shall use their existing local roads or build access roads along national highways to minimize the direct connection to national highways.

5. For national highway projects that are under construction, upgrading, renovation or route redirection, or projects on construction of detour sections, right from the stage of project formulation, project owners or agencies assigned to prepare projects shall base themselves on approved master plans to determine locations and sizes of junctions where loop-lines are connected to national highways.

6. Based on decisions approving points of connection to national highways of provincial-level People’s Committees, organizations and individuals assigned to use such points of connection shall make and send dossiers to competent agencies in charge of road transport for consideration and approval of designs and plans on organization of traffic at such points of connection to national highways.

7. The management and use of land areas for building loop-lines connected to national highways specified in this Article must comply with the land law.”.

3. To add Clause 4a to below Clause 4, Article 31 as follows:

“4a. To examine the observance, handle or request the handling of violations of regulations on connection to national highways according to its competence; to request provincial-level People’s Committees to annul decisions on connection to national highways in contravention of regulations, close points of connection built in contravention of regulations, and repair and restore the original state of national highways.”.

4. To add Clause 2a to below Clause 2, Article 40 as follows:

“2a. To connect roads to national highways under regulations; to annul decisions on connection to national highways in contravention of regulations and be responsible for damage caused by such decisions.”.

Article 2. To annul Articles 5, 6 and 7; Clause 4, Article 28, and Article 37, of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP of February 24, 2010, providing the management and protection of road transport infrastructure facilities.

Article 3. Transitional provisions

Provincial-level People’s Committees shall review and promulgate decisions approving points of connection of roads to national highways to replace master plans on points of connection incorporated in provincial master plans under the Government’s Resolution No. 110/NQ-CP of December 2, 2019, and points of connection agreed upon by the Ministry of Transport before the effective date of this Decree for continued organization of connection of roads to national highways.

Article 4. Implementation provisions

1. This Decree takes effect on February 15, 2022.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, and related organizations and individuals shall implement this Decree.-

On behalf of the Government
For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
LE VAN THANH


[1] Công Báo Nos 09-10 (03/01/2022)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decree 117/2021/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 117/2021/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Bản dịch LuatVietnam
download Decree 117/2021/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 117/2021/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi