Danh mục

Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 1.017 văn bản: Vi phạm hành chính
21

Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 09/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
22

Văn bản hợp nhất 381/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xác thực: 09/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
23

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
24

Văn bản hợp nhất 363/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
25

Văn bản hợp nhất 364/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Xác thực: 08/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
26

Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ban hành: 31/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
27

Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2022
28

Nghị định 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
29

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
30

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
31

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
32

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
33

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
34

Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
35

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
36

Quyết định 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
37

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
38

Nghị định 07/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
39

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
40

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
Vui lòng đợi