Quyết định 424/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
____________
Số: 424/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ”;

Căn cứ Quyết định số 3206/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP, CNTT, NH.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Hoàng Như Cương

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số hàng năm.

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

2. Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình (theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng) với các thủ tục hành chính đủ điều kiện tới người dân và doanh nghiệp.

4. Triển khai các nền tảng số

- Tiếp tục triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; nền tảng bảo tàng số theo hướng dẫn của Chính phủ.

- Nghiên cứu triển khai các nền tảng dùng chung phục vụ chương trình chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Xây dựng và triển khai ứng dụng hiệu quả Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.

5. Tập trung xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Triển khai quản trị dữ liệu, xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững làm nền tảng cho chuyển đổi số. Phát triển tài nguyên dữ liệu số phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và giữa Bộ VHTTDL với Chính phủ thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); Khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia (cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,...) và cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, trong đó chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định và hoạch định chính sách; kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

8. Triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc tập trung, kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống tập trung về an toàn thông tin theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Nghiên cứu, cập nhật và thực hiện lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, công trình thuộc lĩnh vực được Bộ phân công quản lý.

- Thường xuyên cập nhật, phổ biến định kỳ các nội dung chuyển đổi của Bộ VHTTDL tại đơn vị mình.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ giúp việc, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ và phối hợp, đôn đốc, tham mưu Lãnh đạo Bộ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023 tại từng đơn vị.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Kịp thời tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Văn phòng Bộ

Phổ biến và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị truyền thông, báo chí của Bộ tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi