Quyết định 129/QĐ-BGTVT 2023 Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 129/QĐ-BGTVT

Quyết định 129/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:129/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành:27/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

Ngày 27/02/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 129/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm; các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4 đến hết ngày 01/5/2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các tuần lễ sách, tháng phát hành sách; treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại trụ sở nhà xuất bản.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 bằng nhiều hình thức khác nhau; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các cơ quan, đơn vị. Các Trường, Học viện thuộc Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của thư viên, thường xuyên bổ sung đầu sách mới về lĩnh vực giảng dạy, học tập cũng như sách pháp luật, văn hóa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 129/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______

Số: 129/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 2 NĂM 2023

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam;

Triển khai Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT;
- Các Trường thuộc Bộ;
- Lưu VT, THTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Danh Huy

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 2 NĂM 2023
(đính kèm Quyết định số 129/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2023 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải)

 

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) của Bộ GTVT như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong toàn ngành giao thông vận tải, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

2. Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung tổ chức

Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại cơ quan, đơn vị mình theo nội dung cụ thể như:

- Tổ chức Công bố Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 (từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2023).

- Tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” theo từng chủ đề gắn với chức năng, quản lý nhà nước ngành GTVT như: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải, (2) Phát huy truyền thống đi trước mở đường ngành GTVT, (3) Lịch sử giao thông vận tải Đường bộ, Đường sắt, Hàng hải, Hàng không, Đường thủy nội địa Việt Nam...; tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: Tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách.

- Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách.

- Tổ chức triển lãm/hội sách.

- Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội…

- Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm.

- Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4 đến hết ngày 01/5/2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Tổ chức các tuần lễ sách, tháng phát hành hành sách; treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại trụ sở nhà xuất bản.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng, gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn để thành lập tủ sách tại các cơ quan, đơn vị gồm các nội dung: Chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống ngành Giao thông vận tải; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực; báo, tạp chí, sổ tay…

- Bộ phận lưu trữ các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện việc lưu giữ sách, các loại báo, tạp chí, tập san, tài liệu theo hướng dẫn của Cục Lưu trữ Quốc gia nhằm phục vụ tra cứu khi cần thiết.

- Phát động, tổ chức chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, tài liệu, hỗ trợ cho trẻ em, người dân thuộc diện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…, đặc biệt tại những địa phương có dự án đi qua do cơ quan, đơn vị quản lý.

3. Các Trường, Học viện thuộc Bộ

- Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 gắn với công tác đào tạo, sinh hoạt văn hóa của học viên trong nhà trường.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, thường xuyên bổ sung đầu sách mới về các lĩnh vực giảng dạy, học tập cũng như sách pháp luật, văn hóa.

- Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với mục đích; tổ chức các Câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa. Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật.

- Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội khu vực khó khăn.

- Tổ chức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học viên, sinh viên.

4. Văn phòng Bộ GTVT

- Làm đầu mối đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai Kế hoạch.

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT

- Phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong toàn thể đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT.

6. Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

- Phát động phong trào hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong toàn thể đoàn viên, công đoàn ngành GTVT.

7. Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

- Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

- Xây dựng các chuyên mục về sách, giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

- Tổng hợp, đưa tin kịp thời các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của các cơ quan, đơn vị ngành Giao thông vận tải.

Sau khi kết thúc thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đề nghị các cơ quan, đơn vị có báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi