Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Đánh giá nghiên cứu, sưu tầm, truyền dạy DSVH phi vật thể

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2837/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:02/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 02/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”.

1. Tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học nhằm các mục đích sau:

- Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, , truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và đề xuất giải pháp;

- Nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cho các cán bộ trực tiếp phụ trách;

- Tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong công.  tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

2. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị - Hội thảo khoa học như sau:

- Thời gian dự kiến vào 02 ngày (tháng 10 năm 2023) tại Thành phố Hà Nội.

- Đại biểu tham dự gồm có: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch của 63 tỉnh/thành phố;…

3. Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin - kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2023 của Cục Di sản văn hóa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

Số: 2837/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác
nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn,
truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia
định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa
phi vật thể được UNESCO ghi danh”

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết đinh số 880/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”.

(Kế hoạch cụ thể tổ chức Hội nghị - Hội thảo kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin - kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2023 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;

- Lưu: VT, DSVH, HTP.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê,
lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật
thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động
quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”

(Kèm theo Quyết định số: 2837/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

- Luật Di sản văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá năm 2009.

- Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Quyết định số 880/QĐ-BVHTTDL ngày 07/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Di sản văn hóa.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và đề xuất giải pháp.

- Nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cho các cán bộ trực tiếp phụ trách.

- Tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các địa phương đối với những vấn đề liên quan đến chuyên môn.

2. Yêu cầu

- Chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo tiết kiệm và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn công việc tại các địa phương.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian dự kiến:

- Thời gian dự kiến: 02 ngày (tháng 10 năm 2023).

2. Địa điểm dự kiến:

- Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần, số lượng đại biểu tham dự:

a. Đại biểu tham dự:

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch của 63 tỉnh/thành phố;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị/phòng chuyên môn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh/thành phố;

- Chuyên viên trực tiếp phụ trách quản lý di sản văn hóa phi vật thể của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch của 63 tỉnh/thành phố và các Ban quản lý di tích, các Bảo tàng trực thuộc các Sở;

- Đại diện các cơ quan nghiên cứu: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Âm Nhạc, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Đại diện lãnh đạo các Hội: Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định;

- Các nghệ nhân đại diện cho cộng đồng chủ thể thực hành các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh và các di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia của 63 tỉnh/thành phố; - Đại diện các cơ quan báo chí, các phóng viên báo chí, truyền hình phụ trách lĩnh vực văn hóa.

b. Danh sách dự kiến mời viết tham luận:

* Các chuyên gia:

(1) GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam;

(2) PGS. TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;

(3) PGS. TS. Lê Văn Toàn, Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia;

(4) PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa;

(5) PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền, Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội;

(6) TS. Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam;

(7) NNC. Bùi Trọng Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

* Các tỉnh/thành phố:

- Bắc Giang/Bắc Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An/Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Tp. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Yên Bái, Bình Định, Kon Tum, Ninh Thuận/Bình Thuận.

* Các đơn vị khác:

- Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Âm Nhạc, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban quốc gia UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

* Một số nghệ nhân đại diện cho cộng đồng chủ thể thực hành các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh:

- Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tháng 08/2023: Chuẩn bị Kế hoạch, nội dung Hội nghị - Hội thảo.

- Tháng 09/2023: Thông báo tới các đơn vị, cá nhân tham dự Hội nghị - Hội thảo; tổng hợp tài liệu để biên tập, in kỷ yếu và tổ chức Hội nghị - Hội thảo.

V. KINH PHÍ

Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin - kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2023 của Cục Di sản văn hóa.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Cục Di sản văn hóa chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, địa điểm, đơn vị phối hợp, mời chuyên gia và mời đại biểu tham dự, bảo đảm tổ chức Hội nghị - Hội thảo đạt kết quả tốt./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi