Quyết định 1799/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1799/QĐ-BTP

Quyết định 1799/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1799/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:05/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch vận hành thử nghiệm, khai trương Cổng Thông tin điện tử PBGDPL

Ngày 05/9/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1799/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia.

Theo đó, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với đơn vị thuộc Bộ có liên quan xây dựng và trình ban hành Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng PBGDPL; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thành lập Ban Biên tập và Thường trực Ban Biên tập Cổng PBGDPL. Thời gian thực hiện là tháng 9/2022.

Ngoài ra, trong tháng 9, 10/2022, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật cùng với Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL) tạo lập Trang thông tin điện tử PBGDPL thành phần trên Cổng PBGDPL (đối với các bộ, ngành, địa phương chưa có Cổng/Trang Thông tin điện tử PBGDPL), đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tham gia cập nhật thông tin trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thành phần và các nội dung được giao quản lý (sau khi Cổng được vận hành chính thức).

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 đã giao cho các đơn vị chủ trì nhiệm vụ triển khai thực hiện, đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội, kinh phí hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1799/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1799/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 14/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-BTP ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

KẾ HOẠCH

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ KHAI TRƯƠNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 1799/QĐ-BTP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả việc hoàn thiện, vận hành thử nghiệm Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia (Cổng PBGDPL) tại địa chỉ: http://pbgdpl.gov.vn; phấn đấu khai trương Cổng PBGDPL nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu tiếp cận, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bảo đảm thông tin, dữ liệu được cập nhật kịp thời trên các chuyên mục của Cổng PBGDPL; tất cả phân hệ, chức năng của Cổng PBGDPL hoạt động đúng thiết kế và ổn định. Cổng PBGDPL đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin, khả năng chịu tải và khả năng mở rộng.

b) Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực được giao; phát huy vai trò tham mưu của đơn vị chủ trì; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện, vận hành thử nghiệm thông suốt trước khi vận hành chính thức.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động quản lý, hành chính

a) Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2022.

- Sản phẩm: Kế hoạch của Bộ Tư pháp được ký ban hành.

b) Thành lập Ban Biên tập và Thường trực Ban Biên tập Cổng PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2022.

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ Tư pháp thành lập Ban Biên tập Cổng PBGDPL; Quyết định của Ban Biên tập thành lập bộ phận Thường trực Ban Biên tập.

c) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL) tạo lập Trang thông tin điện tử PBGDPL thành phần trên Cổng PBGDPL (đối với các bộ, ngành, địa phương chưa có Cổng/Trang Thông tin điện tử PBGDPL).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10/2022.

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp được ký ban hành.

d) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tham gia cập nhật thông tin trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thành phần và các nội dung được giao quản lý (sau khi Cổng được vận hành chính thức).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022.

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp được ký ban hành; lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức phù hợp; kế hoạch, báo cáo kết quả tập huấn.

2. Hoàn thiện Cổng PBGDPL: Thực hiện rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các chức năng của Cổng PBGDPL đang được vận hành thử nghiệm.

- Đơn vị chủ trì:

+ Thực hiện rà soát các chức năng của Cổng PBGDPL: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Chỉnh sửa, hoàn thiện các chức năng của Cổng PBGDPL đang được vận hành thử nghiệm: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022.

- Sản phẩm: Các chức năng của Cổng PBGDPL hoạt động ổn định khi đưa vào vận hành chính thức.

3. Tổ chức vận hành thử nghiệm Cổng PBGDPL

Quản lý, cập nhật dữ liệu, thông tin trên các chuyên mục của Cổng PBGDPL bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, cung cấp thông tin trên mạng và trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật cập nhật thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; phân quyền quản lý, tổng hợp thông tin và theo dõi việc cập nhật nội dung trên các chuyên mục của Cổng.

+ Cục Công nghệ thông tin: Chủ trì thực hiện việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin của Cổng PBGDPL.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ: Cập nhật thông tin các chính sách, văn bản pháp luật…do đơn vị chủ trì tham mưu ban hành trên Cổng PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2022.

- Sản phẩm: Thông tin, dữ liệu được đăng tải trên Cổng PBGDPL và các Trang thành phần của Cổng PBGDPL.

4. Thực hiện bàn giao quyền quản trị, vận hành Cổng PBGDPL từ Cục Công nghệ thông tin sang Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin (chuẩn bị biên bản, tài liệu, điều kiện kỹ thuật bảo đảm vận hành…).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (cho ý kiến trong quá trình chuẩn bị các nội dung bàn giao Cổng PBGDPL).

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2022.

- Sản phẩm: Cuộc họp bàn giao được tổ chức; Biên bản bàn giao được ký kết.

5. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2022.

- Sản phẩm: Quy chế quản lý, vận hành Cổng PBGDPL được ban hành.

6. Thông tin, truyền thông về Cổng PBGDPL

a) Thông cáo báo chí đến các cơ quan, đơn vị liên quan về Cổng PBGDPL: Giới thiệu về mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và các tính năng chủ yếu của Cổng PBGDPL.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ; cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2022.

- Sản phẩm: Thông cáo báo chí về Cổng PBGDPL được ban hành.

b) Thực hiện các hoạt động truyền thông (tin, bài, ấn phẩm…) về Cổng PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương và mạng xã hội; dẫn đường link tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng PBGDPL.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ; Báo Pháp luật Việt Nam; các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương, địa phương; Tổ Biên tập các Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực PBGDPL; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Các tin bài, ấn phẩm về Cổng PBGDPL được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương, địa phương, hệ thống thông tin cơ sở, các Cổng/Trang thuộc lĩnh vực PBGDPL. Đường link tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến được đặt trên Cổng PBGDPL.

7. Tổ chức khai trương và vận hành chính thức Cổng PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Báo Pháp luật Việt Nam; Văn phòng Bộ; cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến khai trương nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

- Sản phẩm: Cổng PBGDPL được khai trương và đưa vào sử dụng. Các tin, bài, nội dung và tính năng trên Cổng PBGDPL được cập nhật, vận hành thông suốt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh báo cáo Lãnh đạo Bộ.

b) Cục Công nghệ thông tin chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, dung lượng lưu trữ, an toàn thông tin, tính năng sẵn sàng cao trong quá trình vận hành Cổng PBGDPL; phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật quản lý, vận hành Cổng PBGDPL.

c) Các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 đã giao cho các đơn vị chủ trì nhiệm vụ triển khai thực hiện, đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội, kinh phí hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Cục Kế hoạch -Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi