Nghị quyết 49/NQ-CP 2022 thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 49/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua Dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các Tờ trình: số 42/TTr-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 và s 73/TTr-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

1. Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 để trình Quốc hội như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi trình Quốc hội, bảo đảm đúng, đủ nội các nội dung theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TCNS của
QH;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KT
TH (3)

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

 

thuộc tính Nghị quyết 49/NQ-CP

Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:49/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:08/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

Ngày 08/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/NQ-CP về thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Theo đó, Chính phủ thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 để trình Quốc hội như đề nghị của Bộ Tài chính tại các Tờ trình số 42/TTr-BTC ngày 08/3/2022 và số 73/TTr-BTC ngày 07/4/2022.

Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi trình Quốc hội và chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết49/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi