Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 134/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

_______________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
1. Sửa đổi điểm i khoản 1 Điều 1 như sau:
“i) Điều 94 về xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.”
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 21 như sau:
“3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá của ngành, cấp mình và gửi kết quả đánh giá để Thanh tra Chính phủ rà soát, đánh giá và tổng hợp.”
3. Sửa đổi khoản 1 Điều 31 như sau:
“1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, báo cáo thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 32, 33 và 34 của Nghị định này hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.”
4. Sửa đổi khoản 2 Điều 34 như sau:
“2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn.”
5. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 44 như sau:
“b) Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.”
6. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 45 như sau:
“d) Đề nghị người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.”
7. Sửa đổi khoản 1 Điều 48 như sau:
“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn.”
8. Sửa đổi Điều 52 như sau:
“Điều 52. Khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng
Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật.”
9. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 76 như sau:
“d) Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”
10. Sửa đổi tiểu mục 1, Mục IX, Phần B Phụ lục Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như sau:
“1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất.”
11. Sửa đổi tiểu mục 1, Mục X, Phần B Phụ lục Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như sau:
“1. Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;\
Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
Lưu: VT, V.I (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Lê Minh Khái

Thuộc tính văn bản
Nghị định 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 134/2021/ND-CP

 

Hanoi, December 30, 2021

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 59/2019/ND-CP of July 1, 2019, detailing a number of articles of, and measures to implement, the Anti-Corruption Law[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the November 20, 2018 Anti-Corruption Law;

At the proposal of the Government Inspector General;

The Government promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 59/2019/ND-CP of July 1, 2019, detailing a number of articles of, and measures to implement, the Anti-Corruption Law.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No 59/2019/ND-CP of July 1, 2019, detailing a number of articles of, and measures to implement, the Anti-Corruption Law

1.To amend Point i, Clause 1, Article 1 as follows:

“i/ Article 94, regarding handling of other acts violating the anti-corruption law in agencies, organizations and units.”

2. To amend Clause 3, Article 21 as follows:

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall take responsibility before the Prime Minister for results of the assessment of anti-corruption work conducted by their ministries, agencies and People’s Committees and send assessment results to the Government Inspectorate for review, assessment and summarization.”

3. To amend Clause 1, Article 31 as follows:

1. Heads of agencies, organizations and units managing or employing persons with positions and powers are competent to receive and process information and reports on conflicts of interest. Within 5 working days after receiving information or a report on a conflict of interest, the head of the concerned agency, organization or unit shall decide to apply, or request the competent person managing the person with positions and powers to apply one of the measures to control conflicts of interest specified in Articles 32, 33 and 34 of this Decree, or handle the violator under regulations.”

4. To amend Clause 2, Article 34 as follows:

“2. Within 5 days after having the grounds mentioned in Clause 1 of this Article, heads of agencies, organizations or units shall decide, or request competent persons managing persons with positions and powers to decide on the termination of performance of tasks or official duties of the persons with positions and powers.”

5. To amend Point b, Clause 2, Article 44 as follows:

b/ To annul decisions on suspension from work or temporary transfer to other working positions for persons with positions and powers after competent agencies conclude that such persons have committed no act of corruption.”

6. To amend Point d, Clause 1, Article 45 as follows:

“d/ To request persons issuing decisions on suspension from work or temporary transfer to other working positions to annul such decisions after competent agencies conclude that they have committed no act of corruption.”

7. To amend Clause 1, Article 48 as follows:

“1. Within 5 working days after a competent agency or organization concludes that the person with positions and powers has committed no act of corruption, the person having issued the decision on suspension from work or temporary transfer to another working position for the person with positions and powers shall annul such decision.”

8. To amend Article 52 as follows:

“Article 52. Restoration of lawful rights and interests of persons with positions and powers after competent agencies or organizations conclude that such persons commit no act of corruption

Persons suspended from work or temporarily transferred to other working positions may return to their previous working positions after competent agencies or organizations conclude that they commit no act of corruption; receive public apologies and compensations for the damage caused by illegal acts in issuing decisions on the suspension or temporary transfer in accordance with law.”

9. To amend Point d, Clause 2, Article 76 as follows:

“d/ A particularly serious corruption case means a case in which a person committing an act of corruption is subject to imprisonment of between over 15 years and 20 years, life imprisonment or death penalty.”

10. To amend Item 1, Section IX, Part B of the Appendix on the List of working positions subject to periodical reassignment as follows:

1. Grant of land use rights certificates, land lease and allocation, and grant of certificates of ownership and use rights of land-attached assets.”

11. To amend Item 1, Section X, Part B of the Appendix on the List of working positions subject to periodical reassignment as follows:

“1. Management of animals on the list of precious and rare animals.”

Article 2. Implementation provision

This Decree takes effect on February 15, 2022.

Article 3. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree.-

On behalf of the Government
For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
LE MINH KHAI


[1] Công Báo Nos 57-58 (15/01/2022)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!