Quyết định 2390/QĐ-BCT 2023 triển khai Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2390/QĐ-BCT

Quyết định 2390/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2390/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:13/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Đề án về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Ngày 13/9/2023, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 2390/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Cụ thể:

1. Nhiệm vụ thực hiện Đề án về chống hàng giả như sau:

- Hội thảo khoa học đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử;

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử;

- Tập huấn kiến thức về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử cho công chức thực thi công vụ;

- Hợp tác quốc tế trong hoạt động nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử cho công chức;

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử của công chức thực thi công vụ;

- Tổ chức các đoàn ra phối hợp nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả trên môi trường thương mại điện tử cho công chức Quản lý thị trường;…

2. Tổng cục Quản lý thị trường sắp xếp, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án năm 2023 trong dự toán đã được giao năm 2023. Từ năm 2024, Tổng cục Quản lý thị trường xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2390/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
__________

Số: 2390/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dung

trong thương mại điện tử đến năm 2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 (sau đây gọi là Đề án).

Điều 2. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) sắp xếp, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án năm 2023 trong dự toán đã được giao năm 2023. Từ năm 2024, Tổng cục QLTT xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCQLTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Bộ Công Thương)

__________

 

STT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

HOẠT ĐỘNG/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

I.

Năm 2023

 

 

 

 

1.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

2023

2.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

2023

3.

Rà soát, hệ thống hóa và tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thương mại điện tử (TMĐT) và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) trong hoạt động TMĐT

3.1.

Hội thảo khoa học đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác chống hàng giả, bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (CT, TMĐT, KHCN); các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan

Hội thảo khoa học về giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại chống hàng giả, bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

2023

3.2.

Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, pháp luật về TMĐT và bảo vệ quyền lợi NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (CT, TCQLTT, TMĐT, KHCN)

Bộ Công Thương (PC); các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo rà soát

2023

4.

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi pháp luật về TMĐT và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

4.1.

Tập huấn kiến thức về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT cho công chức thực thi công vụ

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức các Hội nghị tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT cho công chức

2023

4.2.

Hợp tác quốc tế trong hoạt động nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT cho công chức

Bộ Công Thương (TCQLTT, AP, AM)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

- Tổ chức làm việc, đàm phán với các tổ chức quốc tế liên quan

- Các văn bản về phối hợp, hợp tác được ký kết

- Tổ chức các hoạt động hợp tác

2023

4.3.

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả trên môi trường TMĐT của công chức thực thi công vụ

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức các đoàn khảo sát về chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả trên môi trường TMĐT của công chức QLTT

2023

4.4.

Tổ chức các đoàn ra phối hợp nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả trên môi trường TMĐT cho công chức QLTT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (AM, AP), các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức các đoàn công tác đến các nước về phối hợp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

2023

II

Năm 2024

 

 

 

 

1.

Rà soát, hệ thống hóa và tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về TMĐT và bảo vệ quyền lợi NTD trong hoạt động TMĐT

1.1.

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (CT, TCQLTT, TMĐT, KHCN)

Bộ Công Thương (PC); các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo đánh giá hiện trạng và kiến nghị cấp có thẩm quyền về việc hoàn thiện

2024

1.2.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động TMĐT; chống hàng giả, bảo vệ NTD, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (CT, TCQLTT, TMĐT, KHCN)

Bộ Công Thương (PC); các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện

2024

1.3.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Bộ Công Thương (KHCN)

Bộ Công Thương (PC); Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh mới

2024

2.

Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ NTD; phát triển hạ tầng, thiết bị phục vụ công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

2.1.

Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (TMĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT được xây dựng, duy trì, vận hành và kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan của các lực lượng chức năng thuộc các bộ, ngành

2024

2.2.

Xây dựng hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu về giao dịch TMĐT trên các nền tảng mạng xã hội

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (TMĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu về giao dịch TMĐT trên các nền tảng mạng xã hội hoạt động hiệu quả, bổ sung nguồn dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu tập trung về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT

2024

2.3.

Xây dựng cổng thông tin dùng chung phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (TMĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT cho phép kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

2024

2.4.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (TMĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức mua sắm, trang bị hạ tầng, thiết bị bảo đảm an ninh an toàn thông tin phục vụ hiệu quả công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

2024

2.5.

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin xác thực nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (TMĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Hệ thống quản lý thông tin xác thực nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia được xây dựng, duy trì, vận hành, khai thác hiệu quả

2024

2.6.

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (KHCN, TMĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Tiếp nhận, duy trì, vận hành các công nghệ được chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT

2024

3.

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi pháp luật về TMĐT và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT.

3.1.

Tham gia Ủy ban hỗn hợp của các nước mà Bộ Công Thương là thành viên

Bô Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (AM, AP), các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

- TCQLTT được tham gia Ủy ban hỗn hợp của các nước

- Tổ chức các hoạt động phối hợp liên quan để thực hiện Đề án

2024

3.2.

Phối hợp với các Trường Đại học, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ chống hàng giả trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (KHCN, TMĐT, CT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

- Xây dựng Chương trình đào tạo

- Tổ chức các Lớp, Hội nghị đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho công chức thực thi nhiệm vụ

- Tuyển sinh sinh viên thuộc chuyên ngành QLTT

2024

3.3.

Đào tạo, tập huấn, trao đổi, học tập kinh nghiệm về đấu tranh chống hàng giả trên hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (KHCN, TMĐT, CT), các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan tổ chức các Lớp, Hội nghị tập huấn cho công chức

2024

3.4.

Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn, tập huấn kiến thức nghiệp vụ về công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án.

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (KHCN, TMĐT, CT), các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Hệ thống các tài liệu hướng dẫn, tập huấn kiến thức nghiệp vụ về công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

2024

3.5.

Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (KHCN, TMĐT, CT), các Bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong và ngoài nước

- Các khóa đào tạo, tập huấn trong nước.

- Các hoạt động phối hợp nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả trên môi trường TMĐT với các chủ sở hữu nhãn hàng, các đối tác liên quan thuộc các nước mà Bộ Công Thương tham gia Ủy ban hỗn hợp.

2024

3.6.

Tổ chức các đoàn ra phối hợp nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (AM, AP), các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức các đoàn về phối hợp nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ về đấu tranh chống hàng giả trên môi trường TMĐT với các chủ sở hữu nhãn hàng, các đối tác liên quan thuộc các nước mà Bộ Công Thương tham gia Ủy ban hỗn hợp

2024

4.

Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giữa các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan

4.1.

Rà soát, đánh giá các quy định, cơ chế và hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện

Bộ Công Thương (CT, TCQLTT, TMĐT, KHCN)

Bộ Công Thương (PC), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan trong công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện

2024

4.2.

Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TTB)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT của cấp có thẩm quyền

2024

4.3.

Tăng cường hoạt động phối hợp, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT, TTB, CT, TMĐT, KHCN, TTTN...)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các lực lượng chức năng liên quan kịp thời cử công chức tham gia các hoạt động phối hợp, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động TMĐT

2024

4.3.

Tăng cường trao đổi, tiếp nhận thông tin để thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động TMĐT

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các Bộ, Cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các lực lượng liên quan cử đầu mối trao đổi thông tin.

- Các lực lượng chia sẻ thông tin, dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

2024

5.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT

5.1.

Xây dựng tài liệu truyền thông, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (CT, TMĐT, KHCN, TTTN...), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

- Các bộ tài liệu truyền thông dưới dạng tin, hình ảnh, video...

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với các tầng lớp nhân dân; đặc biệt, các phương tiện truyền thông của các lực lượng chức năng liên quan.

2024

5.2.

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, sàn công nghệ trong nước nhằm kết nối doanh nghiệp, đơn vị khoa học và công nghệ, chuyên gia trong và ngoài nước để thúc đẩy hợp tác, ứng dụng, phát triển công nghệ nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án

Bộ Công Thương (CT, TCQLTT, TMĐT, KHCN, TTTN...)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn trong nước nhằm kết nối doanh nghiệp, đơn vị khoa học và công nghệ, chuyên gia trong và ngoài nước để thúc đẩy hợp tác, ứng dụng, phát triển công nghệ nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án

2024

5.3.

Triển khai các hoạt động phối hợp thông tin, truyền thông với các bộ ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai các hoạt động của Đề án; hướng dẫn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện, triển khai nhiệm vụ

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (CT, TMĐT, KHCN, TTTN...), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Các lực lượng chức năng liên quan phối hợp thông tin, truyền thông về Đề án trong quá trình triển khai thực hiện; hướng dẫn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện, triển khai nhiệm vụ

2024

5.4.

Yêu cầu các sàn TMĐT, đặc biệt các sàn lớn và những hạ tầng mạng xã hội thực hiện ký cam kết ràng buộc về chất lượng hàng hóa đối với từng chủ thể kinh doanh; đồng thời, có công cụ để kiểm soát, xử lý chặt chẽ

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (PC, TMĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức ký cam kết ràng buộc về chất lượng hàng hóa giữa cơ quan quản lý nhà nước với từng chủ thể kinh doanh

2024

5.5.

Triển khai các chương trình phát triển tên miền “.vn” đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; thúc đẩy triển khai sử dụng tên miền “.vn” trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TMĐT)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Các Chương trình được xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai hiệu quả

2024

5.6.

Xây dựng kênh thông tin chính thống của Bộ Công Thương và các lượng chức năng để thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các thông tin cảnh báo NTD; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm buôn bán hàng giả trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (PC), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Các lực lượng chức năng liên quan xây dựng kênh thông tin để thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các thông tin cảnh báo NTD; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm buôn bán hàng giả trong hoạt động TMĐT

2024

6.

Hợp tác quốc tế về công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

6.1.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực thông qua các nhiệm KHCN; trao đổi, chuyển giao công nghệ từ các tổ chức, các nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (KHCN, TCQLTT)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

- Triển khai các chương trình hợp tác đã ký với các tổ chức, chủ thể quyền trong công tác QLTT.

- Tiếp tục đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác mới.

2024

6.2.

Khuyến khích liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài với các doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu trong nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

Bộ Công Thương (TCQLTT, KHCN, TTTN, TMĐT)

Các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Các Chương trình liên kết giữa doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu trong nước trong công tác chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

2024

6.3.

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT với sự tham gia của các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để trao đổi kinh nghiệm quản lý, tiếp thu công nghệ

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (AM, AP, CT, TMĐT, KHCN), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về chống hàng giả và bảo vệ NTD trong hoạt động TMĐT

2024

III.

Năm 2025

 

 

 

 

1.

Rà soát hoàn thiện các nội dung của Đề án

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Bộ Công Thương (CT, TMĐT), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Các nhiệm vụ của Đề án được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng yêu cầu

2025

2.

Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án

2025

3.

Tổ chức tổng kết Đề án

Bộ Công Thương (TCQLTT)

Hội nghị tổng kết Đề án

2025

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi