Thông tư 127/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

_______

Số: 127/2021/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; công văn số 8374/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch.
b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 trở đi, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế giá trị gia tăng)”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:
“b) Đối với phí:
- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Kể từ quý mà tổng doanh thu lũy kế từ ngày 01 tháng 01 năm dương lịch lớn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng.
Ví dụ 1, năm 2022, doanh nghiệp A có doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền quý I là 40 tỷ đồng, quý II là 20 tỷ đồng. Quý I doanh nghiệp A không phải nộp phí. Quý II, doanh nghiệp A phải nộp phí như sau: (40 + 20 - 50) tỷ đồng x 0,3% = 30 triệu đồng. Từ quý III trở đi, phát sinh doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền, doanh nghiệp A phải nộp phí = 0,3% x Doanh thu quý.
Ví dụ 2, năm 2022, doanh nghiệp B có doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền quý I là 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp B phải nộp phí quý I như sau: (60 - 50) tỷ đồng x 0,3% = 30 triệu đồng. Từ quý II trở đi, phát sinh doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền, doanh nghiệp B phải nộp phí = 0,3% x Doanh thu quý.
Ví dụ 3, năm 2022, doanh nghiệp C có doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng, doanh nghiệp C không phải nộp phí năm 2022.
- Kể từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2023 trở đi, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Doanh nghiệp tính và nộp phí đối với tổng doanh thu phát sinh trong quý.
- Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày 20 (hai mươi) tháng đầu của quý tiếp theo”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Toà án nhân dân tối cao;
Kiểm toán nhà nước;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN thành phố Hà Nội;
Công báo;
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Lưu: VT, CST (CST5). (125b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


 

Vũ Thị Mai

Thuộc tính văn bản
Thông tư 127/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 127/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

_______

No. 127/2021/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_________________________

Hanoi, December 31, 2021

                                                      

CIRCULAR

Amending and supplementing Clauses 1, 2 Article 1 of the Minister of Finance’s Circular No. 94/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, amending and supplementing a number of articles of the Minister of Finance’s Circular No. 307/2016/TT-BTC dated November 15, 2016, on prescribing the rates and collection, remittance, management and use of charges for the right to provide pay television services, and fees for grant of a registration certificate for the provision of foreign program channels on pay television

______________

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on Press dated April 05, 2016;

Pursuant to the Government’s Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Fees and Charges;

Pursuant to the Government’s Decree No. 06/2016/ND-CP dated January 18, 2016, on management, provision and use of radio and television services;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Implement the Government’s Resolution No. 63/NQ-CP dated June 29, 2021, on key tasks and solutions to promote economic growth, disbursement of public investment capital and sustainable export in the last months of 2021 and early 2022; Official Letter No. 8374/VPCP-KTTH dated November 15, 2021 of the Government Office on the review and reduction of fees and charges to remove difficulties for subject affected by the Covid-19 pandemic;

At the request of the Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing Clauses 1, 2 Article 1 of the Minister of Finance’s Circular No. 94/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, amending and supplementing a number of articles of the Minister of Finance’s Circular No. 307/2016/TT-BTC dated November 15, 2016, on prescribing the rates and collection, remittance, management and use of charges for the right to provide pay television services, and fees for grant of a registration certificate for the provision of foreign program channels on pay television.

Article 1. To amend and supplement Clauses 1, 2 Article 1 of the Minister of Finance’s Circular No. 94/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, amending and supplementing a number of articles of the Minister of Finance’s Circular No. 307/2016/TT-BTC dated November 15, 2016, on prescribing the rates and collection, remittance, management and use of charges for the right to provide pay television services, and fees for grant of a registration certificate for the provision of foreign program channels on pay television

1. To amend and supplement Clause 1 Article 1 as follows:

“1. Charge rates for the right to provide pay television services are 0.3% of the revenue from charging the right to provide pay television services.

a) From January 01, 2022, the revenue from charging the right to provide pay television services is the total revenue of more than VND 50 billion (excluding value-added tax) arising from contracts with pay television subscribers in the calendar year.

b) From January 01, 2023, the revenue from charging the right to provide pay television services is the total revenue arising from contracts with pay television subscribers in the billing period (excluding value-added tax)”.

2. To amend and supplement Clause 2 Article 1 as follows:

“b) For charges:

- From January 01, 2022 to the end of December 31, 2022, pay television service providers shall pay quarterly charges. From the quarter when the total accumulated revenue from January 1 of the calendar year is more than VND 50 billion, the provider shall calculate and pay charges for the part of the total revenue that is more than VND 50 billion.

Example 1, in 2022, enterprise A has revenue of pay television services of VND 40 billion in the first quarter and VND 20 billion in the second quarter. In the first quarter, enterprise A must not pay charges. In the second quarter, enterprise A must pay charges as follow: VND (40 + 20 - 50) billion x 0.3% = VND 30 million. From the third quarter, if there is arising revenue from pay television services, enterprise A must pay a charge = 0.3% x Quarterly revenue.

Example 2, in 2022, enterprise B has revenue of pay television services of VND 60 billion in the first quarter. In the first quarter, enterprise B must pay charges as follow: VND (60 - 50) billion x 0.3% = VND 30 million. From the second quarter, if there is arising revenue from pay television services, enterprise A must pay a charge = 0.3% x Quarterly revenue.

Example 3, in 2022, if enterprise C has revenue of less than or equal to VND 50 billion, enterprise C must not pay charges in 2022.

- From January 1, 2023, pay television service providers shall pay quarterly charges. Providers shall calculate and pay charges for total revenue arising in the quarter.

- The deadline for paying charges is the 20th (twentieth) day of the first month of the next quarter.”

Article 2. Organization of implementation

1. This Circular takes effect on January 01, 2022.

2. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement./.

For the Minister

The Deputy Minister

Vu Thi Mai 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!