Thông tư 43/2016/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

S: 43/2016/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một sđiều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư danh mục sản phẩm nội dung thông tin s.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số (hay sản phẩm nội dung số theo Luật Đầu tư) được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
2. Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số gồm các loại sản phẩm nội dung thông tin số thuộc các nhóm được quy định tại Khoản 11 Điều 3 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007, được chia theo chức năng, tính năng của sản phẩm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm nội dung thông tin số tại Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và mục đích áp dụng Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
1. Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số hệ thống hóa các sản phẩm chuyên ngành công nghiệp nội dung thông tin số để làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm nội dung thông tin số.
2. Căn cứ vào tình hình phát triển thị trường, chính sách phát triển công nghệ thông tin và yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, Vụ Công nghệ thông tin nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, bổ sung Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để được xử lý, giải quyết, hướng dẫn hoặc chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các ban Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn ph
òng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở TT&TT các t
nh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hội, Hiệp hội CNTT;

- Công báo; Cng TTĐT CP;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ TTTT: Bộ tr
ưởng và các Thứ trưởng;
-
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưư: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Sản phẩm nội dung thông tin s

1

 

 

Sản phẩm số phục vụ giáo dục

 

1

 

Bài giảng điện tử

 

2

 

Giáo trình đin tử

 

3

 

Tài liệu học tập điện tử

2

 

 

Sách, tài liệu dưới dạng s

 

1

 

Sách điện tử

 

2

 

Sách trực tuyến

 

3

 

Tài liu đin tử

 

4

 

Tài liệu trực tuyến

 

5

 

Từ đin đin tử

 

6

 

Từ đin trực tuyến

3

 

 

Sản phẩm giải trí, giáo dục trên mạng vin thông di động và cố đnh

 

1

 

Nhạc chuông, nhạc chờ cho điện thoại di động

 

2

 

Các hình logo, hình nền, biểu tượng cảm xúc cho điện thoại di động

 

3

 

Các bản tin điện tử kinh tế-xã hội, tư vn, giải trí

 

4

 

Chương trình giải trí trên mạng viễn thông di động và cố định

 

5

 

Chương trình giáo dục trên mạng viễn thông di động và cố định

4

 

 

Các loi trò chơi đin tử

 

1

 

Trò chơi trên máy tính đơn

 

2

 

Trò chơi trên điện thoại, thiết bị di động

 

3

 

Trò chơi trên thiết bị cm tay điện tử, thiết bị s

 

4

 

Trò chơi s tương tác qua truyn hình

 

5

 

Trò chơi trực tuyến

5

 

 

Thư viện số, kho dữ liệu số

 

1

 

Kho thông tin, dữ liệu tng hp trên mạng

 

2

 

Kho dữ liu s

 

3

 

Thư vin đin tử

 

4

 

Thư viện trực tuyến

6

 

 

Phim s, ảnh s, nhạc s, quảng cáo s

 

1

 

Phim s

 

 

01

Video dưới dạng số

 

 

02

Phim dưới dạng s

 

 

03

Phim hoạt hình s

 

2

 

nh s

 

 

01

Tranh s

 

 

02

nh s

 

 

03

Sản phẩm đhọa truyn hình

 

 

04

Sản phẩm đhọa máy tính

 

 

05

nh động máy tính

 

 

06

Bản vẽ thiết kế s

 

 

07

Bản đồ dữ liệu thông tin số

 

 

08

Tác phẩm nhiếp ảnh được s hóa

 

 

09

Bản ghi hình được định dạng s

 

 

10

Lch s

 

 

11

Mu, biểu mẫu dưới dạng số được (word, excel, ppt...) được thiết kế, dựng sẵn

 

 

12

Font chữ

 

3

 

Nhc s

 

 

01

Bài hát dưới dạng s

 

 

02

Bản nhạc, đoạn nhạc dưới dạng s

 

 

03

Bản ghi âm được định dạng số

 

4

 

Quảng cáo s

 

 

01

Sản phẩm quảng cáo trực tuyến

 

 

02

Sản phẩm quảng cáo trên mạng di động

 

 

03

Sản phẩm quảng cáo trên công cụ tìm kiếm

 

 

04

Sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội

 

 

05

Sản phẩm quảng cáo trên truyn hình

 

 

06

Sản phẩm quảng cáo trên phát thanh

 

 

07

Sản phẩm quảng cáo được gắn kèm trên các sản phẩm nội dung thông tin số; sản phẩm phần mềm.

7

 

 

Các sản phẩm nội dung thông tin s khác

Thuộc tính văn bản
Thông tư 43/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 43/2016/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!