Thông tư 32/2020/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BTHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_____________

Số: 32/2020/TT-BTTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Điều 1. Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng áp dụng cho từng dịch vụ như sau:

TT

Tên dịch vụ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

QCVN 34:2019/BTTTT

2

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình)

QCVN 34:2019/BTTTT

3

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 36:2015/BTTTT

4

Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 81:2019/BTTTT

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ nêu trên được thay thế bằng quy chuẩn mới thì áp dụng theo quy chuẩn mới.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.
2. Cục trưởng Cục Viễn thông; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thi hành nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc chính phủ;

Văn phòng Trung ương Đảng;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Tòa án nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; cổng TTĐT Bộ;

Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Các doanh nghiệp viễn thông;

- Lưu: VT, CVT (250).

B TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 32/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 32/2020/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 04/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 32/2020/TT-BTTTT

 

Hanoi, November 4, 2020

 

CIRCULAR

Providing the list of telecommunications services subject to quality management [1]

 

Pursuant to the November 23, 2009 Law on Telecommunications;

Pursuant to the June 29, 2006 Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the November 21, 2007 Law on Product and Goods Quality;

Pursuant to the Government’s Decree No. 25/2011/ND-CP of April 6, 2011, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Telecommunications;

Pursuant to the Government’s Decree No. 127/2007/ND-CP of August 1, 2007, detailing a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing a number of articles of the Law on Product and Goods Quality;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

At the proposal of the Director of the Vietnam Telecommunications Authority,

The Minister of Information and Communications promulgates the Circular prescribing the list of telecommunications services subject to quality management.

 

Article 1. The list of telecommunications services subject to quality management and relevant national technical regulations applicable to such services are as follows:

No.

Service

National technical regulation

1

Fixed land broadband Internet access services using FTTH/xPON technology (fiber-optic cable Internet access services)

QCVN 34:2019/BTTTT

2

Fixed land broadband Internet access services using television cable modem technology (television cable Internet access services)

QCVN 34:2019/BTTTT

3

Telephone services on the land mobile network

QCVN 36:2015/BTTTT

4

Internet access services on the land mobile network

QCVN 81:2019/BTTTT

In case a national technical regulation relevant to any of the above services is replaced by a new one, the latter shall prevail.

Article 2. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on December 15, 2020, and replaces the Minister of Information and Communications’ Circular No. 35/2015/TT-BTTTT of December 15, 2015, providing the list of telecommunications services subject to quality management.

2. The Director of the Vietnam Telecommunications Authority, and heads of agencies and units of the Ministry of Information and Communications, directors of provincial-level Departments of Information and Communications; directors general and directors of telecommunications enterprises and related organizations and individuals shall implement this Circular.

3. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Information and Communications (the Vietnam Telecommunications Authority) for consideration and settlement.-

Minister of Information and Communications
NGUYEN MANH HUNG

 

 

[1] Công Báo Nos 1073-1074 (14/11/2020)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!