Thông tư 26/2010/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 2300 - 2400 MHz

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
---------------

Số: 26/2010/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 125/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam" với nội dung như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy hoạch này được áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) ở Việt Nam trong băng tần 2300-2400 MHz.
2. Nội dung Quy hoạch:
a. Băng tần 2300-2400 MHz được dành cho hệ thống thông tin di động IMT ở Việt Nam sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD).
b. Băng tần 2300-2400 MHz được phân chia như sau:
c. Dành cho mỗi nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT một trong các khối A, B, C theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.
d. Đoạn 2390/2400MHz dành làm băng tần bảo vệ với các hệ thống vô tuyến ở băng tần 2400-2483,5MHz.
e. Các nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT được cấp phép trong băng tần 2300-2400 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễu có hại, bao gồm cả biện pháp đồng bộ.
3. Thực hiện Quy hoạch:
a. Các tổ chức, cá nhân không được sử dụng mới và triển khai thêm các thiết bị vô tuyến điện khác trong băng tần 2300-2400 MHz.
b. Các tổ chức, cá nhân hiện đang được phép sử dụng hệ thống thông tin vô tuyến điện trong băng tần 2300-2400 MHz không đúng mục đích được quy định trong Quy hoạch này sẽ không được tiếp tục gia hạn và phải chuyển đổi hoặc ngừng sử dụng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức, cá nhân sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 26/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy hoạch băng tần 2300 - 2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo: Đã biết
Số hiệu:26/2010/TT-BTTTTNgày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Nam Thắng
Ngày ban hành:24/11/2010Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------
No. 26/2010/TT-BTTTT
SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
Hanoi, November 24, 2010
 
CIRCULAR
PROMULGATING THE PLAN ON THE FREQUENCY BAND OF 2300-2400 MHZ FOR VIETNAM'S IMT MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
 
THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
 
Pursuant to the November 23, 2009 Law on Radio Frequency;
Pursuant to the Government's Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 125/2009/QD-TTg of October 23, 2009, on the plan on the national radio frequency spectra;
At the proposal of the director of the Radio Frequency Directorate,
 
STIPULATES:
 
Article 1. To promulgate the plan on the frequency band of 2300-2400 MHz for Vietnam's IMT mobile communication system with the following contents:
1. Scope of regulation:
This plan is applicable to establishing the mobile communication systems up to IMT standard of the International Telecommuni­cations Union (ITU) in Vietnam in the frequency band of 2300-2400 MHz.
2. Contents of the plan:
a/ The frequency band of 2300-2400 MHz is reserved for IMT mobile communication system in Vietnam using the Time Division Duplex (TDD):
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!