Quyết định 90/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 90/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM
--------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:
PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM
Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT, CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số 90/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:
PHÒNG ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM
thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT, CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại: Quyết định số 179/QĐ-CTSVTĐ ngày 16/4/2009 của Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Đo lường - Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kỹ thuật
Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
2. Danh mục được chỉ định:
TT
Danh mục
Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật,
Chỉ tiêu kỹ thuật
I
Sản phẩm
 
1
Thiết bị công nghệ thông tin và đầu cuối viễn thông
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
CFR 47 Part 15
TCVN 7317:2003 (CISPR 24:1997)
TCVN 8235:2009 (ITU-T K.34/43/48)
QCVN 22 : 2010/BTTTT
IEC 60728-12 (2001)
IEC 60728-2 (2010)
2
Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện (*)
Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia theo Quyết định 125/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ
QCVN 8:2010/BTTTT
QCVN 10:2010/BTTTT
QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2010/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 14:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT
QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 17:2010/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 23:2011/BTTTT
QCVN 24:2011/BTTTT
QCVN 25:2011/BTTTT
QCVN 26:2011/BTTTT
QCVN 29:2011/BTTTT
QCVN 30:2011/BTTTT
QCVN 31:2011/BTTTT
QCVN 37:2011/BTTTT
QCVN 38:2011/BTTTT
QCVN 39:2011/BTTTT
QCVN 40:2011/BTTTT
QCVN 41:2011/BTTTT
QCVN 42:2011/BTTTT
QCVN 43:2011/BTTTT
QCVN 44:2011/BTTTT
QCVN 45:2011/BTTTT
QCVN 46:2011/BTTTT
QCVN 47:2011/BTTTT
QCVN 48:2011/BTTTT
QCVN 49:2011/BTTTT
QCVN 50:2011/BTTTT
QCVN 51:2011/BTTTT
QCVN 52:2011/BTTTT
QCVN 53:2011/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 56:2011/BTTTT
QCVN 57:2011/BTTTT
QCVN 58:2011/BTTTT
QCVN 59:2011/BTTTT
QCVN 60:2011/BTTTT
QCVN 61:2011/BTTTT
QCVN 62:2011/BTTTT
QCVN 64:2012/BTTTT
CFR 47 Part 2 (2001)
CFR 47 Part 15 (2001)
CFR 47 Part 22 (2001)
CFR 47 Part 24 (2001)
EN 301489 series
EN 300220 (2010)
EN 300440 (2010)
ES 200674-1 (2011)
ES 200674-2 (1999)
II
Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
1
Đài phát thanh
QCVN 9:2010/BTTTT(**)
QCVN 32:2011/BTTTT
TCVN 3718-1:2005
TCVN 3718-2:2007
2
Đài truyền hình
QCVN 9:2010/BTTTT(**)
QCVN 32:2011/BTTTT
TCVN 3718-1:2005
TCVN 3718-2:2007
3
Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
QCVN 8:2010/BTTTT
QCVN 9:2010/BTTTT(**)
QCVN 32:2011/BTTTT
TCVN 3718-1:2005
TCVN 3718-2:2007
Ghi chú:
(*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu về phổ tần vô tuyến và EMC;
(**): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

thuộc tính Quyết định 90/QĐ-BTTTT

Quyết định 90/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:90/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:28/01/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi