Quyết định 705/QĐ-BTTTT 2023 xây dựng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 705/QĐ-BTTTT

Quyết định 705/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:705/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
Ngày ban hành:24/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TTTT kiểm tra việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Ngày 24/4/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 705/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023, trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

1. 03 nội dung kiểm tra, gồm:

- Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN;

- Kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ chuyển đổi số Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015  tại trụ sở cơ quan của 21 cơ quan, cụ thể:

- Từ 15/5 – 30/6/2023: Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Báo chí…

- Từ 01/7 – 15/8/2023: Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Thông tin cơ sở, Trung tâm thông tin; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam…

3. Trưởng đoàn kiểm tra là Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, thành viên tham gia đoàn gồm 02 Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, 01 Chuyên viên Văn phòng Bộ và 01 Chuyên viên Trung tâm thông tin.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 705/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 705/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 705/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023

______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Lưu: VT, KHCN, NQT (25b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của bộ thông tin và truyền thông năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

_________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KIỂM TRA

1. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi đơn vị được giao.

2. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

3. Kịp thời kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Bộ những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng cho hoạt động này tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ chuyển đổi số Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm tăng hiệu quả xử lý, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA VÀ THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Đối tượng, hình thức, thời gian kiểm tra:

 

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

 

1

Cục Tần số vô tuyến điện

 

X

Từ 15/5- 30/6/2023

2

Cục Viễn thông

 

X

3

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

 

X

4

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

X

5

Cục Báo chí

 

X

6

Cục Thông tin đối ngoại

 

X

7

Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

 

X

8

Cục An toàn thông tin

 

X

9

Trung tâm Internet Việt Nam

 

X

10

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

 

X

11

Cục Chuyển đổi số quốc gia

 

X

Từ 01/7- 15/8/2023

12

Cục Bưu điện Trung ương

 

X

13

Cục Thông tin cơ sở

 

X

14

Trung tâm Thông tin

 

X

15

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

 

X

16

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

 

X

17

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

 

X

18

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

 

X

19

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

 

X

20

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

X

21

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

 

X

2. Thành phần Đoàn kiểm tra:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Thành viên tham gia đoàn: 02 Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, 01 Chuyên viên Văn phòng Bộ và 01 chuyên viên Trung tâm Thông tin./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi