Quyết định 632-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng thông tin Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2000

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 632 - TTG NGÀY 3-10-1995
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG THÔNG TIN THÔNG TẤN Xà VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2000

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tại các Tờ trình số 72-TTX ngày 25-3-1995 và số 150-TTX ngày 1-6-1995 và của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định dự án đầu tư cấp Nhà nước tại tờ trình số 2380-UB/VPTĐ ngày 22-7-1995;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Phê duyệt Quy hoạch mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2000 với những nội dung chính sau đây:

1. Về mục tiêu:

a) Xây dựng một mạng thông tin hiện đại phục vụ cho hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam, bảo đảm thực hiện được các chức năng quản lý, điều vận, thu, phát, phân phối và xử lý tổng hợp thông tin bao gồm cả thông tin ảnh, thư tín điện tử và các chức năng truyền thông; đồng thời quản trị được các cơ sở dữ liệu tại các Trung tâm đầu mối của Thông tấn xã Việt Nam, tiến tới có thể trao đổi thông tin trực tiếp với các mạng thông tin trong nước và quốc tế.

b) Cung cấp các dịch vụ thông tin cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, các đài, báo, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu dưới nhiều hình thức sản phẩm thông tin khác nhau

2. Về quy mô:

a) Mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam là một mạng liên hoàn từ khâu thu nhập thông tin đến phân loại, xử lý, biên tập lại, lưu trữ, tra cứu nhanh và phát tin theo nhiều hình thức khác nhau cho nhiều địa chỉ bằng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại, hoạt động liên tục 24/24 giờ/ngày; đến năm 2000 thu và xử lý 10.000 tin/ngày; phát 1000 tin/ngày.

b) Mạng gồm một Trung tâm chính và các Trung tâm khu vực, có các cơ sở dữ liệu và các kho lưu trữ tin và ảnh, các nhánh mạmg cục bộ tại các Ban biên tập và các Toà soạn, các đường truyền dẫn đến các nhà in, các trạm phát tin, các trạm phát hành.

Các trung tâm được ghép mạng với tốc độ cao tạo thành mạch vòng và có thể trao đổi thông tin trực tiếp với các phân xã trong nước và ngoài nước, với các cụm thông tin cơ động và có thể trao đổi thông tin trực tiếp với các mạng thông tin của các hãng thông tấn và các tổ chức quốc tế.

c) Mạng có các hệ thống kỹ thuật, chuyên dụng bao gồm mạng thông tin diện rộng và các hệ thống: cơ sở dữ liệu tư liệu, xử lý, lưu trữ và thu phát ảnh; thông tin cơ động; các báo; in ấn thông tin; thông tin videotext; thông tin videopress.

3. Về các nguyên tắc thực hiện:

a) Mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam cần được hiện đại hoá trên nền tảng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại. Thiết bị và công nghệ thông tin phù hợp với xu thế phát triển của thế giới: giảm về kích thước; tăng về tốc độ, dung lượng và hiệu quả trong xử lý. Mạng thông tin cần bảo đảm tính thống nhất, hiện đại, linh hoạt, kế thừa, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam.

b) Xây dựng mối quan hệ thông tin giữa mạng thông tin của thông tấn xã Việt Nam với các mạng thông tin khác (đài, báo, thông tin kinh tế - xã hội) ở trong nước và trên thế giới.

Tận dụng các cơ sở hạ tầng của các ngành liên quan ( Bưu điện, Truyền hình, Phát thanh) để phục vụ mạng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

c) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong mạng thông tin, các hệ thống kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn mạng và có các giải pháp bảo mật thông tin cho toàn hệ thống và người sử dụng.

Khi xem xét các dự án cụ thể cần đưa ra các phương án công nghệ để lựa chọn.

d) Mục tiêu của dự án cần phải đạt được vào năm 2000. Việc phân chia giai đoạn và tiến độ thực hiện cụ thể này tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối vốn để xác định theo từng năm kế hoạch.

 

Điều 2

Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm:

- Trên cơ sở quy hoạch chung, lập và trình duyệt các dự án cụ thể để quyết định đầu tư theo Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đề xuất các biện pháp thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ cho việc thực hiện quy hoạch.

 

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 632-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng thông tin Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2000
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 632-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 03/10/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 632-TTg
Hanoi, October 03, 1995

 
DECISION
APPROVING THE "PLAN FOR INFORMATION NETWORK OF VIETNAM NEWS AGENCY FOR THE PERIOD TO THE YEAR 2000"
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the General Director of Vietnam News Agency, embodied in Expose No.72/TTX of March 25, 1995, and Expose No.150/TTX of June 1st, 1995, and of the Chairman of the Evaluation Council of Investment Projects at State level embodied in Expose No.2380-UB/VPTD of July 22, 1995,
DECIDES:
Article 1.- To approve the "Plan for Information Network of Vietnam News Agency for the Period to the Year 2000" with the following main contents:
1. On objectives:
a) To build a modern information network to serve the operation of Vietnam News Agency, ensure the performance of its functions in managing, operating, receiving, transmitting, distributing and thoroughly processing information, including photographs and electronic mail, and in communication tasks; at the same time, to manage data bases at the nodes of Vietnam News Agency so as eventually to be able to exchange information directly with other information networks at home and abroad.
b) To provide information service for Party and State agencies, for radios, newspapers, organizations, businesses and individuals that have the need for information in various forms.
2. On scope:
a) The information network of Vietnam News Agency is an integrated network, from receiving information to sorting, processing, editing and storing information, accessing and disseminating information in different forms, to different addresses, with modern information and telecommunication technologies operating 24 hours a day with the target of receiving and processing 10,000 pieces of news/day and disseminating 1,000 pieces of news/day by the year 2000.
b) The network is composed of the Main Center and Local Centers, with databases and storage of news and photos, and branches of the Local Area Network (LAN) at different editorial departments and news-paper editorial boards, with transmission links to printing houses, transmitting stations and distribution desks.
The centers are linked in a net of high-speed loop circuit which enables direct communication with bureaus at home and abroad, with mobile information stations, and with the information networks of foreign news agencies and international organizations.
c) The network has its own specialized technological systems, including a Wide Area Network (WAN) and different systems: database; processing, storing and receiving and transmitting photographs; mobile information teams; newspapers; information publications; video-text information; video-press information.
3. Principles for implementation:
a) The information network of Vietnam News Agency shall be modernized on the basis of modern information technology and telecommunication. The information equipment and technologies must be compatible with the development trend of the world: down in size and up in speed, capacity and processing efficiency. The network must be uniform, modern and flexible, must inherit past achievements and suit the conditions and circumstances of Vietnam.
b) To build relations of information exchange between the network of Vietnam News Agency and other information networks (of radios, newspapers, socio-economic information centers) at home and in the world.
To utilize infrastructure facilities of related branches (Post Office, Television, Radio) in service of the information network of Vietnam News Agency.
c) To continue research to perfect the functions and tasks of the chains of the information network and technical system with a view to upgrading the operational efficiency of the entire network and producing solutions to ensuring the security level for the whole system as well as the users.
In considering concrete projects, it is necessary to provide technological projects for selection.
d) The target of the project must have been achieved by the year 2000. The phase-out and tempo of implementation shall be contingent on the requirements of the actual tasks and capital capability and shall be determined for each year of the plan.
Article 2.- Vietnam News Agency has the responsibility:
- On the basis of the overall plan, to design and submit for approval concrete projects for investment under the Regulation on Investment and Construction Management issued in conjunction with Decree 177-CP of October 20, 1994, of the Government.
- To work closely with Ministries and branches to propose measures for attracting capital sources at home and abroad to serve the implementation of this Plan.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of signing.
Article 4.- The General Director of Vietnam News Agency, the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the concerned Ministers, Heads of the agencies at ministerial level, Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the provinces and cities directly under the Central Government, are responsible for the implementation of this Decision.
 
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!