Quyết định 323/QĐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 323/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 323/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:323/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:18/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg

Ngày 18/02/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 323/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, nhiệm vụ thực hiện của Kế hoạch gồm: xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP; thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ;…

Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 323/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______

Số: 323/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 

                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, VP, CNTT, VH (50).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định số 323/QĐ-BVHTTDL ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã xác định trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022­-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg.

3. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Nghị quyết số 78/NQ-CP.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP.

2. Thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

I

Xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg

Trung tâm CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng

02/2022

Kế hoạch của Bộ

2

Thành lập Tổ công tác của Bộ VHTTDL triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022­-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 02/2022

Quyết định thành lập Tổ công tác

3

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDLQG về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

Tổng cục Du lịch; Tổng Thể dục thể thao; Cục Bản quyền tác giả, Cục

Di sản văn hóa; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thư viện; Vụ Gia đình; Vụ Thi đua, khen thưởng

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng

03/2022

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan

4

Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nội bộ, cập nhật quy trình điện tử theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng dữ liệu của CSDLQG về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an thực hiện trên Cổng Dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyên ngành của đơn vị

Tổng cục Du lịch; Tổng Thể dục thể thao; Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thư viện; Vụ Gia đình; Vụ Thi đua, khen thưởng và các đơn vị liên quan

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT

- Đối với các lĩnh vực đã yêu cầu tại

Nghị quyết số 78/NQ-CP: Tháng 04/2022.

- Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyên ngành: Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế

Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện TTHC được phê duyệt

5

Triển khai các điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đăng ký sử dụng dịch vụ; cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức; bảo mật thông tin của cá nhân khi cán bộ sử dụng kết quả các dịch vụ do CSDLQG về dân cư cung cấp để phục vụ công tác nghiệp vụ của đơn vị (hiển thị kết quả trên phần mềm của đơn vị),...

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có nhu cầu khai thác sử dụng, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trung tâm

CNTT

Thường xuyên, theo nhu cầu thực

tế

Đăng ký với Bộ Công an sử dụng dịch vụ và ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân

II

Phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

1

Thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

- Trung tâm CNTT thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ với CSDLQG về dân cư.

- Các đơn vị thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên nghành của đơn vị với CSDLQG về dân cư

Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan

- Đối với Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC: Tháng 9/2022.

- Các hệ thống

thông tin khác: thường xuyên, theo nhu cầu thực tế

Kết nối được đưa vào sử dụng

2

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết TTHC

Tổng cục Du lịch; Tổng Thể dục thể thao; Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Vụ Thư viện; Vụ Gia đình; Vụ Thi đua, khen thưởng và các đơn vị liên quan

Trung tâm

CNTT

Thực hiện số hóa tại Bộ phận một cửa của Bộ và một cửa các đơn vị từ ngày 01/6/2022

Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân được số hóa

3

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phối hợp với Bộ Công an để thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin

Trung tâm CNTT và các đơn vị có nhu cầu sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị

Bộ Công an và các đơn vị liên quan

Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế

Hệ thống thông tin sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ

thống định danh và xác thực điện tử

III

Tổ chức hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với CSDLQG về dân cư

1

Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm CNTT

02 Trung tâm TTTDTT,

TTDL, bộ phận Một cửa, đầu mối triển khai

CNTT và các đơn vị liên quan

Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế

Tài liệu hướng dẫn, hội nghị, chương trình tập huấn, bồi dưỡng,...

2

Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc

Bộ

Thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện

3

Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc

Bộ

Tháng 03/2022 và đột xuất khi có yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện

4

Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối kỹ thuật, khai thác sử dụng dữ liệu dân cư từ CSDLQG về dân cư

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện

5

Xây dựng phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP) và phối hợp bảo đảm vận hành hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh mạng

Ban QLDA đầu tư xây dựng Miền

Bắc

Trung tâm CNTT, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tiến độ thực hiện dự án

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ được đưa vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

IV

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện

1

Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai

Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc

Bộ và đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên kết hợp với

Hội nghị liên quan

Văn bản, bài viết, hội nghị,...

2

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg tại Bộ; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Cơ quan thông tấn, báo chí

Nhiệm vụ thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

- Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg, Nghị quyết số 78/NQ-CP và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDLQG về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2022.

- Chủ động thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Bộ.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ với CSDLQG về dân cư.

- Hướng dẫn các đơn vị về kỹ thuật, phương thức tích hợp, kết nối thông tin, dữ liệu dân cư thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong việc tích hợp, kết nối dữ liệu để kịp thời tháo gỡ.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

Tham mưu Bộ trưởng ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này; bố trí kinh phí nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ, kinh phí nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, phần mềm quản lý chuyên ngành để tích hợp, kết nối với CSDLQG về dân cư.

4. Vụ Pháp chế:

Tham mưu Bộ trưởng thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sử dụng CSDLQG về dân cư.

5. Văn phòng Bộ:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP và Kế hoạch này; tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Phổ biến và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền hiệu quả về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Nghị quyết số 78/NQ-CP.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tin-Truyền thông

Quyết định 291/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định 291/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030

Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi