Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

__________

Số: 01/2022/TT-BTTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

THÔNG TƯ

Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

____________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan cơ quan thuộc Chính phủ;

Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, nhân dân nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;

Đơn vị chuyên trách về CNTT của Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, KHCN (350).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

SỬA ĐỔI 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC MÃ ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

 

 

National technical regulation
on identifier code and data format of message for interconnection of document
management and administration systems

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI -2022

 

 

Lời nói đầu

 

Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 102:2016/BTTTT.

Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT do Cục Tin học hóa biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17 tháng 2 năm 2022.

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ CẤU TRÚC MÃ ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH SỬA ĐỔI 1:2022

National technical regulation on identifier code and data format of message for interconnection of document management and administration systems

1. Sửa đổi, bổ sung tài liệu viện dẫn tại ''1.3. Tài liệu viện dẫn'' như sau:
“1.3. Tài liệu viện dẫn
Quyết định số 124/QĐ/TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 30/6/2004.
Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về Công tác văn thư.
Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
TCVN 6909:2001, Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit.
RFC 6838, Media Type Specifications and Registration Procedures.
RFC 1700, Assigned Numbers.
2. Sửa đổi ''1.4.4. Mã định danh'' tại ''1.4. Giải thích từ ngữ'' như sau:
“1.4.4. Mã định danh điện tử
Mã định danh điện tử gồm có: Mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương; Mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh và Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.”
3. Bãi bỏ ''1.4.6. Đơn vị cấp 1'' và ''1.4.7. Đơn vị cấp 2, cấp 3, cấp 4'' tại ''1.4. Giải thích từ ngữ''.
4. Sửa đổi, bổ sung ''2.1. cấu trúc mã định danh'' như sau:
“2.1. Cấu trúc mã định danh điện tử
2.1.1. Cấu trúc mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương
Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và các văn bản hướng dẫn Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.
2.1.2. Cấu trúc mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và các văn bản hướng dẫn Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.
2.1.3. Cấu trúc mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức khác
Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và các văn bản hướng dẫn Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.”
5. Sửa đổi, bổ sung điểm a tại ''2.2.2.1.1. edXML:From'' như sau:
“a) edXML:Organld
Mô tả: Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức gửi/ban hành văn bản.
Trạng thái: Bắt buộc.
Định dạng: Kiểu string với độ dài tối đa là 35 ký tự.
CHÚ THÍCH: Trường hợp có nhiều cơ quan ban hành văn bản thì trường thông tin này chứa mã định danh điện tử của cơ quan chủ trì ban hành văn bản.”
6. Sửa đổi, bổ sung điểm a tại ''2.2.2.1.2. edXML:To'' như sau:
“a) edXML:Organld
Mô tả: Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức nhận văn bản. Trường hợp nơi nhận văn bản là cá nhân ở bên ngoài hệ thống QLVBĐH của cơ quan gửi/ban hành văn bản thì trường thông tin này chứa mã định danh điện tử của cơ quan quản lý tài khoản sử dụng hệ thống QLVBĐH của cá nhân được nhận văn bản.
Trạng thái: Bắt buộc.
Định dạng: Kiểu string với độ dài tối đa là 35 ký tự.”
7. Sửa đổi, bổ sung điểm b tại “2.2.2.1.5. edXML:DocumentType” như sau:

b) edXML:TypeName

Mô tả: Tên các loại văn bản quy phạm pháp luật. Bao gồm các dạng:

A

Các loại văn bản quy phạm pháp luật

1

Hiến pháp

2

Luật

3

Pháp lệnh

4

Lệnh

5

Nghị quyết

6

Nghị quyết liên tịch

7

Nghị định

8

Quyết định

9

Thông tư

10

Thông tư liên tịch

11

Chỉ thị (Chỉ thị của Ủy ban nhân dân)

12

Bộ luật

13

Văn bản quy phạm pháp luật (của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt)

B

Các loại văn bản hành chính

1

Nghị quyết (cá biệt)

18

Công văn

2

Quyết định (cá biệt)

19

Công điện

3

Chỉ thị, Chỉ thị (cá biệt)

20

Bản ghi nhớ

4

Quy chế

21

Bản cam kết

5

Quy định

22

Bản thỏa thuận

6

Thông cáo

23

Giấy chứng nhận

7

Thông báo

24

Giấy ủy quyền

8

Hướng dẫn

25

Giấy mời

9

Chương trình

26

Giấy giới thiệu

10

Kế hoạch

27

Giấy nghỉ phép

11

Phương án

28

Giấy đi đường

12

Đề án

29

Giấy biên nhận hồ sơ

13

Dự án

30

Phiếu gửi

14

Báo cáo

31

Phiếu chuyển

15

Biên bản

32

Thư công

16

Tờ trình

33

Phiếu báo

17

Hợp đồng

34

Văn bản khác

 

Trạng thái: Tùy chọn.

Định dạng: Kiểu string với độ dài tối đa là 100 ký tự.

CHÚ THÍCH: Giá trị mặc định của trường này là Công văn.

8. Bãi bỏ 4.2 của “4. Quy định về quản lý".
9. Bãi bỏ Phụ lục APhụ lục D.
10. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục B như sau:

“PHỤ  LỤC B

(Quy định)

Hướng dẫn các sơ đồ đo kiểm chung

 

B.1. Sơ đồ ghép nối các hệ thống cần đo kiểm với công cụ trích xuất gói tin

Sơ đồ ghép nối hệ thống QLVBĐH cần đo kiểm với công cụ trích xuất gói tin để tạo thành tập tin edXML phục vụ đo kiểm.

Để thực hiện đo kiểm gói tin edXML, phải sử dụng công cụ để trích xuất gói tin đi ra từ hệ thống QLVBĐH hoặc hệ thống trung gian (sau đây gọi tắt là công cụ trích xuất gói tin). Các Hình B.1 và Hình B.2 mô tả cách ghép nối các hệ thống cần đo kiểm với công cụ trích xuất gói tin.

Hình B.1 - Sơ đồ ghép nối để trích xuất gói tin đi ra từ hệ thống QLVBĐH

Sơ đồ ghép nối hệ thống trung gian cần đo kiểm với công cụ trích xuất gói tin để tạo thành tập tin edXML phục vụ đo kiểm.

Hình B.2 - Sơ đồ ghép nối để trích xuất gói tin đi ra từ hệ thống trung gian

B.2. Giải thích sơ đồ

- Khi cần trích xuất gói tin đi ra từ hệ thống QLVBĐH thì sử dụng sơ đồ Hình B.1.

- Khi cần trích xuất gói tin đi ra từ hệ thống trung gian thì sử dụng sơ đồ Hình B.2.

- Công cụ trích xuất gói tin:

+ Công cụ trích xuất gói tin là một phần mềm. Phần mềm này cung cấp các bộ kết nối và các thông số, yêu cầu kỹ thuật kèm theo để các hệ thống QLVBĐH hoặc các hệ thống trung gian đang cần đo kiểm kết nối tới công cụ;

+ Công cụ trích xuất gói tin có các chức năng cơ bản gồm: Nhận gói tin (nhận văn bản); xuất gói tin nhận được thành tập tin edXML phục vụ đo kiểm; đọc và hiển thị gói tin trên màn hình phục vụ việc xem xét gói tin; các chức năng thông báo và các chức năng mở rộng khác.

+ Công cụ trích xuất gói tin sử dụng mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo quy định tại Quy chuẩn này để nhận văn bản đến.

- Bộ kết nối: Bộ kết nối để kết nối các hệ thống QLVBĐH khác nhau hoặc các hệ thống trung gian khác nhau vào công cụ trích xuất gói tin.

B.3. Thực hiện bắt gói tin

- Công cụ trích xuất gói tin đóng vai trò là nơi nhận.

- Bắt và trích xuất gói tin gửi từ hệ thống QLVBĐH:

+ Hệ thống QLVBĐH thực hiện gửi văn bản tới công cụ trích xuất gói tin (có thể gửi tới 1 cơ quan hoặc nhiều cơ quan).

+ Công cụ trích xuất gói tin nhận được gói tin do Hệ thống QLVBĐH gửi đến và sử dụng chức năng xuất gói tin thành tập tin edXML phục vụ đo kiểm.

- Bắt và trích xuất gói tin gửi từ Hệ thống trung gian:

+ Hệ thống QLVBĐH thực hiện gửi văn bản tới công cụ trích gói tin xuất thông qua Hệ thống trung gian (có thể gửi tới 1 cơ quan hoặc nhiều cơ quan).

+ Hệ thống trung gian chuyển tiếp văn bản nhận được từ Hệ thống QLVBĐH đến công cụ trích xuất gói tin.

+ Công cụ trích xuất gói tin nhận được gói tin do Hệ thống trung gian gửi đến và sử dụng chức năng xuất gói tin thành tập tin edXML phục vụ đo kiểm.

- Tập tin edXML được trích xuất là căn cứ để các đơn vị đo kiểm thực hiện việc đánh giá gói tin phù hợp với Quy chuẩn.”

11. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục C như sau:

“PHỤ LỤC  C

(Tham khảo)

Minh họa gói tin edXML

 

Phụ lục này minh họa các trường thông tin được mô tả trong 2.2 để các cơ quan, tổ chức tham khảo.

<?xml version="1.0" ?>

<edXMLEnvelope>

<edXML:edXMLHeader>

<edXML:MessageHeader version="1.0"

xmlns : edXML="http://www.mic.gov.vn/TBT/QCVN_102_2016" ID="header">

<edXML:From>

<edXML:OrganId>G14.27</edXML:Organld>

<edXML:OrganName>Cục Tin học hóa</edXML:OrganName>

<edXML:OrganizationInCharge>Bộ Thông tin truyền thông</edXML:OrganizationInCharge>

<edXML:OrganAdd>Tầng 21, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ</edXML:OrganAdd>

<edXML:Email>vanthucucud@mic.gov.vn</edXML:Email>

<edXML:Telephone>02437821766</edXML:Telephone>
<edXML:Fax>02435378208</edXML:Fax>

<edXML:Website>http://www.aita.gov.vn</edXML:Website>
</edXML:From>

<edXML:To>

<edXML:OrganId>H26.15</edXML:Organld>

<edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội</edXML:OrganName>

<edXML:OrganAdd>185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội</edXML:OrganAdd>

<edXML:Email>sotttt@ict-hanoi.gov.vn</edXML:Email>
<edXML:Telephone>02435123536</edXML:Telephone> <edXML:Fax>02437366617</edXML:Fax>

<edXML:Website>http://www.ict- hanoi.gov.vn</edXML:Website>

</edXML:To>

<edXML:To>

<edXML:OrganId>H29.15</edXML:Organld>

<edXML:OrganName>Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh</edXML:OrganName>

<edXML:OrganAdd>59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh</edXML:OrganAdd>

<edXML:Email>sotttt@tphcm.gov.vn</edXML:Email>
<edXML:Telephone>02835202727</edXML:Telephone> <edXML:Fax>02835202424</edXML:Fax>

<edXML:Website>http://www.ict-hcm.gov.vn</edXML:Website>

</edXML:To>

<edXML:Code>

<edXML:CodeNumber>369</edXML:CodeNumber>

<edXML:CodeNotation>THH-THHT</edXML:CodeNotation>

</edXML:Code>

<edXML:Promulgationlnfo>

<edXML:Place>Hà Nội</edXML:Place>

<edXML:PromulgationDate>2021/02/16</edXML:PromulgationDate>
</edXML:Promulgationlnfo>

<edXML: DocumentType>

<edXML:Type>2</edXML:Type>

<edXML:TypeName>Công văn</edXML:TypeName>

</edXML:DocumentType>

<edXML:Subject>V/v giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thu điện tử</edXML:Subject>

<edXML:Content/>

<edXML:Signerlnfo>

<edXML:Competence>KT. CỤC TRƯỞNG</edXML:Competence>

<edXML:Position>PHÓ CỤC TRƯỞNG</edXML:Position>
<edXML:FullName>Nguyễn Văn A</edXML:FullName> </edXML:Signerlnfo>

<edXML:DueDate/>

<edXML:ToPlaces>

<edXML:Place>Bộ trưởng(để b/c)</edXML:Place>

<edXML:Place>Thứ trưởng Nguyễn Văn B (để b/c)</edXML:Place>

<edXML:Place>Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương</edXML:Place>

<edXML:Place>Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ</edXML:Place>

<edXML:Place>Lưu: VT, THHTC/edXML:Place>

</edXML:ToPlaces>

<edXML:otherlnfo>

<edXML:Priority>0</edXML:Priority>

<edXML:SphereOfPromulgation/>

<edXML:TyperNotation/>

<edXML : PromulgationAmount>1</edXML: PromulgationAmount>

<edXML:PageAmount>1</edXML:PageAmount>

</edXML:Otherlnfo>

<edXML:Appendixes>

<edXML:Appendixe>Phụ lục 1 (Giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho cổng thông tin điện tử)</edXML:Appendixe>

<edXML:Appendixe>Phụ lục 2 (Giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống thư điện tử)</edXML:Appendixe>

</edXML:Appendixes>

</edXML:MessageHeader>

<edXML: TraceHeaderList></edXML: TraceHeaderList>

<Signature></Signature> </edXMLHeader>

</edXMLHeader>

<edXML:edXMLBody>

<edXML:edXMLManifest version="1.0"

xmlns:edXML="http://www.mic.gov.vn/TBT/QCVN_102_2016 ">

<edXML:Refernce>

<edXML:ContentID>cid:208</edXML:ContentID>

<edXML:ContentType>application/pdf</edXML:ContentType>

<edXML:AttachmentName>269-Huong dan tieu chuan.pdf</edXML:AttachmentName>

<edXML: Description>Công văn số 369/THH-THHT V/v giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử</edXML:Description>

</edXML:Reference>

<edXML:Reference>

<edXML:ContentID>cid:209</edXML:ContentID>

<edXML:ContentType>application/pdf</edXML:ContentType>

<edXML: AttachmentName>269-Huong dan tieu chuan- Cong thong tin dien tu.pdf</edXML:AttachmentName>

<edXML:Description>Giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử</edXML:Description>

</edXML:Reference>

<edXML:Re ference>

<edXML:ContentID>="cid:210</edXML:ContentID>

<edXML:ContentType>application/pdf</edXML:ContentType>
<edXML:AttachmentName>269-Huong dan tieu chuan-Thu dien tu.pdf</edXML:AttachmentName>

<edXML:Description>Giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống thư điện tử</edXML:Description>

</edXML:Reference>

</edXML:edXMLManifest>

</edXML:edXMLBody>

</edXMLEnvelope>

 

<edXML:AttachmentEncoded>

<Attachment>

<edXML:ContentID>cid:208</edXML:ContentID>

<edXML:ContentType>application/pdf</edXML:ContentType>

<edXML:AttachmentName>269-Huong dan tieu chuan.pdf</edXML:AttachmentName>

<edXML:ContenTransferEncoded>ni6/zOtQFyD15v9YoWHaBvRO0Belv1+jc88YeVgmXCloQfy2JwuU4
AAa+n2RntRyfiaodoMT+glFGC+w50kI9O3xj6NwTn07HiKvDnUcR
E4ocQ3mTGYi3fNwCKfEdVMPHYscjuIX
7wpxeoZiT2VupZ1soaBuf3qCgThuVGxWR7xk

</edXML:ContenTransferEncoded>

</Attachment >

<Attachment>

<edXML:ContentID>cid:209</edXML:ContentID>

<edXML:ContentType>application/pdf</edXML:ContentType>
<edXML:AttachmentName>269-Huong dan tieu chuan.pdf</edXML:AttachmentName>

<edXML:ContenTransferEncoded>jc88YeVgmXC1oQfy2JwuU4AAa+n2RntRyfiaodoMT+glFGC+w
50kI9O3xj6NwTn07HiKvDnUcRE4ocQ3mTGYi3fNwCKfEdVMPHYscjuIX7wpxeoZiT2VupZ1soaBuf3qCgThuVGxWR7xkjc
88YeVgmXC1oQfy2JwuU4AAa+n2RntRyfiaodoMT+glFGC+w50kI9O3xj6NwTn07HiKvDnUcRE4ocQ3mTGYi
3fNwCKfEdVMPHYscjuIX7wpxeoZiT2VupZ1soaBuf3qCgThuVGxWR7xkQfy
2JwuU4AAa+n2RntRyGC+w50kI9O3xj

</edXML:ContenTransferEncoded>

</Attachments

<Attachment>

<edXML:ContentID>cid:210</edXML:ContentID>

<edXML:ContentType>application/pdf</edXML:ContentType>

<edXML:AttachmentName>269-Huong dan tieu chuan.pdf</edXML:AttachmentName>

<edXML:ContenTransferEncoded>ni6/zOtQFyD15v9YoWHaBvROBElv1+jc88YeVgmXC1oQfy2JwuU
4AAa+n2RntRyfiaodoMT+g1FGC+w50kI9O3xj6NwTnO7HiKvDnUcRE4ocQ3mTGYi3fNwCKfEdVMPHYscjuIX
7wpxeoZiT2VupZ1soaBuf3qCgThuVGxWR7xk

</edXML:ContenTransferEncoded>

</Attachment>

</edXML:AttachmentEncoded>”

thuộc tính Thông tư 01/2022/TT-BTTTT

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2022/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:17/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh

Ngày 17/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTTTT về việc sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, mã định danh điện tử gồm có: Mã định danh điện tử của bộ, ngành, địa phương; Mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; Mã định danh của các cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định 20/2020/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, thay đổi một số nội dung thành phần edXML:OrganId như sau: Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức nhận văn bản. Trường hợp nơi nhận văn bản là cá nhân ở bên ngoài hệ thống QLVBĐH của cơ quan gửi thì trường thông tin này chứa mã định danh của cơ quan quản lý tài Khoản sử dụng hệ thống QLVBĐH của cá nhân được nhận văn bản; Định dạng kiểu String với độ dài tối đa là 35 ký tự (thay vì độ dài là 13 ký tự như quy định cũ).

Ngoài ra, để thực hiện đo kiểm gói tin edXML, phải sử dụng công cụ để trích xuất gói tin đi ra từ hệ thống QLVBĐH hoặc hệ thống trung gian.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/09/2022.

Xem chi tiết Thông tư01/2022/TT-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 291/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định 291/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030

Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi