Quyết định 227/QĐ-BKHCN 2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
_________

Số: 227/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

_________________________

B TRƯỞNG B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết ni và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
- Gửi báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này về Trung tâm Công nghệ thông tin định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, quý, năm.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin:
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này.
- Làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, báo cáo các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.
- Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án của Bộ gửi Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, định kỳ hằng tháng, quý, năm.
3. Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Bộ Công an, VPCP (để p/h);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h);

- Cổng TTĐT của B;

- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Thế Duy

 
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTg NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) ____________________________

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả

 

 

 

 

 

 

1

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2023.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan

02/2023

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án do Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

2

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, quy định do Bộ ban hành để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế xã hội.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

6/2023

Các báo cáo rà soát, quyết định chỉnh sửa, bổ sung quy định.

3

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, định danh điện tử của Bộ Công an trong khuôn khổ các chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp quốc gia.

Các đơn vị quản lý nhiệm vụ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền CSDL quốc gia về dân cư, định danh điện tử

4

Nâng cao tiềm lực nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn; tổ chức triển khai các sáng kiến phân loại, gắn nhãn các bộ dữ liệu mẫu để phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực.

Các đơn vị quản lý nhiệm vụ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Quyết định liên quan đến phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn; tổ chức triển khai các sáng kiến phân loại, gắn nhãn các bộ dữ liệu mẫu để phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực.

5

Đảm bảo người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến của Bộ được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Các đơn vị chủ trì cung cấp thủ tục hành chính

Trung tâm Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến của Bộ được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

6

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC.

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC, một cửa điện tử

Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ.

12/2023

Kết quả giải quyết TTHC của Bộ được số hóa và cập nhật các trường thông tin liên quan trong CSDL quốc gia về dân cư.

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trên 60% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến.

7

Kết nối, tích hợp, chia sẻ cổng dịch vụ công của Bộ với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ, Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC, một cửa  

điện tử

12/2023

Cổng dịch vụ công của Bộ kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh.

8

Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên CSDL quốc gia về TTH; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai.

Các đơn vị chủ trì cung cấp TTHC

Văn phòng Bộ,

Trung tâm Công nghệ

thông tin

12/2023

Danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC của Bộ được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC. Quy trình, mẫu đơn, tờ khai được điện tử hóa.

9

Kết ni, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về KH&CN, CSDL chuyên ngành.

Các đơn vị chủ quản CSDL về khoa học và công nghệ

Trung tâm Công nghệ thông tin

12/2023

CSDL quốc gia về KH&CN, CSDL chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.1

Công bố KH&CN trong nước và quốc tế của Việt Nam (STD).

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

Cơ sở dữ liệu STD được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.2

Nhiệm vụ, đề tài, đề án KH&CN

Việt Nam.

 

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

Cục ứng dụng và phát triển công nghệ; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN.

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL Nhiệm vụ, đề tài, đề án khoa học và công nghệ Việt Nam được kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.3

Tổ chức KH&CN.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ; Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL Tổ chức KH&CN được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL về dân cư

9.4

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL Doanh nghiệp KH&CN được kết nối, chia sẻ với CSDL về dân cư

9.5

Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

9.6

CSDL tin tức về TBT.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL tin tức về TBT được kết nối, chia sẻ, khác thác dữ liệu với CSDL gia về dân cư

9.7

CSDL về cung cầu công nghệ (bao gồm CSDL bản đồ công nghệ)

Cục ứng dụng và

phát triển công nghệ

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL về cung cầu công nghệ được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư

9.8

CSDL chuyên gia khoa học và công nghệ

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ; Cục ứng dụng và phát triển công nghệ (cơ sở dữ liệu chuyên gia trong cơ sở dữ liệu kết nối cung cầu)

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL về chuyên gia khoa học và công nghệ được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

9.9

CSDL công bố thông tin sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL công bố thông tin sở hữu công nghiệp được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.10

CSDL sáng chế toàn văn

 

CSDL sáng chế toàn văn được kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.11

CSDL về tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện sở hữu công nghiệp.

 

CSDL về tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện sở hữu công nghiệp được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.12

CSDL về tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

 

CSDL về tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp được kết ni, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.13

CSDL Quy chuẩn kỹ thuật.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Chất lượng

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

CSDL Quy chuẩn kỹ thuật được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.14

CSDL Tiêu chuẩn quốc gia.

 

CSDL Tiêu chuẩn quốc gia được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

9.15

CSDL mã số mã vạch quốc gia.

 

CSDL mã số mã vạch quốc gia được kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư

10

Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ

Trung tâm Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan thực hiện đề án

Định kỳ tháng, quý, năm

Báo cáo gửi Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ.

 
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi