Quyết định 1945/QĐ-BTTTT 2018 duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1945/QĐ-BTTTT

Quyết định 1945/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1945/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:21/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên các thiết bị di động

Đây là một trong số những nhiệm vụ được thông qua khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 1945/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019.

Trong nội dung Kế hoạch đã thông qua một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên các thiết bị di động;
- Đặt hàng các bài viết để tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia trên các báo, đài, mạng xã hội;
- Sử dụng tem bưu chính để tuyên truyền trong nước và quốc tế;
- Sử dụng pa - nô, áp phích, tờ rơi…để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia;
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa kiến thức về Mã bưu chính quốc gia vào chương trình giảng dạy cho học sinh tiểu học;
- Xây dựng nhân vật tượng trưng mang thông điệp tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia.

Kinh phí triển khai Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 21/11/2018.

Xem chi tiết Quyết định 1945/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 1945/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT K HOCH TUYÊN TRUYN, PH BIN MÃ BƯU CHÍNH QUC GIA NĂM 2019

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia giai đoạn 2018-2023;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Bưu chính, Kế hoạch-Tài chính; Cục trưởng Cục Bưu điện trung ương; Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, BC, CTT (14).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYN, PH BIN MÃ BƯU CHÍNH QUC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1945/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia giai đoạn 2018-2023;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, xây dựng thói quen sử dụng Mã bưu chính quốc gia trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính; trang bị kiến thức, knăng tra cứu, sử dụng Mã bưu chính quốc gia cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu;

2. Yêu cầu

- Các biện pháp phổ biến, tuyên truyền cần dễ nhớ, dễ thực hiện, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Ưu tiên lựa chọn các biện pháp tuyên truyền mang tính giáo dục cao, có tác động đến đông đảo người dân;

- Nội dung tuyên truyền cần chi tiết, cụ thể, xác định theo từng nhóm đối tượng;

- Có sự gắn kết và phù hợp giữa các biện pháp phổ biến, tuyên truyền với thực tế ứng dụng, triển khai Mã bưu chính của các doanh nghiệp bưu chính, các cơ quan Bộ/ngành liên quan.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

I. Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên Mobile Device.

2. Đặt hàng các bài viết, sự kiện để tuyên truyền Mã bưu chính quốc gia trên các báo, đài, tạp chí điện tử, mạng xã hội,...

3. Sử dụng dịch vụ truyền thông qua tem bưu chính để tuyên truyền trên mạng lưới chuyển phát bưu chính trong nước và quốc tế.

4. Sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền bằng trực quan như pa-nô, áp phích, tờ rơi, booklets giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia.

5. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án đưa kiến thức về Mã bưu chính vào trong nội dung, chương trình giảng dạy học sinh tiểu học và triển khai thực hiện.

6. Xây dựng nhân vật tượng trưng mang thông điệp tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia.

III.THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2019.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Vụ Bưu chính

a) Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia đã được phê duyệt.

b) Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai thực hiện.

2. Cục Bưu điện Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia.

3. Văn phòng Bộ

Phối hợp, hướng dẫn Vụ Bưu chính xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia theo quy định.

4. Vụ Kế hoạch-Tài chính

Chủ trì thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia được trích nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông./

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi