Quyết định 1871/QÐ-BVHTTDL tổ chức Hội diễn Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 1871/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tổ chức Hội diễn Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Bắc năm 2020

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 5486A/CTPH-BVHTTDL-BTLBĐBP ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017­2022;

Căn cứ Kế hoạch số 2189/KH-BTL ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức Hội diễn Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Bắc, năm 2020.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc; Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh liên quan tổ chức Hội diễn Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Bắc, năm 2020.

- Thời gian: Quý IV/2020

- Địa điểm: Tại Thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng

Điều 2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của Hội diễn và tổ chức thành công Hội diễn Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Bắc, năm 2020.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội diễn trích trong kinh phí Chương trình phối hợp năm 2020 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đảm nhận và các kinh phí khác (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh tham gia tổ chức Hội diễn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Bộ Chỉ huy BP các tỉnh tham gia Hội diễn;

- Lưu: VT, VHDT, L50.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực