Quyết định 1097/QĐ-BTTTT thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1097/QĐ-BTTTT

Quyết định 1097/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1097/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:30/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TT-TT: Kế hoạch thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ngày 30/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 1097/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân bao gồm các TTHC: Cấp giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;…

Cụ thể, Vụ Bưu chính là đơn vị thực hiện thủ tục Cấp giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;…Thời hạn hoàn thành: Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP trong 2020, trình Chính phủ năm trong Quý IV năm 2021.

Cục Viễn thông là đơn vị thực hiện thủ tục Phân bổ mã, số viễn thông, nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2015/TTBTTTT trong 2020, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào Quý IV/2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1097/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_____________

Số: 1097/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BCĐ ngày 07/5/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo 896;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Anh Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BTTTT ngày …… tháng 6 năm 2020)

 

STT

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Văn bản quy định

Đơn vị thực hiện

Thời hạn hoàn thành

1

Cấp giấy phép bưu chính (TTHC cấp trung ương và địa phương)

Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dungcủa Luật Bưu chính

Vụ Bưu chính

Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP trong 2020, trình Chính phủ năm trong Quý IV năm 2021

2

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (TTHC cấp trung ương và địa phương)

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Thủ tục hành chính cấp trung ương và địa phương)

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (TTHC cấp trung ương và địa phương)

5

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (TTHC cấp trung ương và địa phương)

6

Cấp sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (TTHC cấp trung ương và địa phương)

7

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (TTHC cấp trung ương và địa phương)

 

 

 

8

Phân bổ mã, số viễn thông

Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Cục Viễn thông

Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT trong 2020, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quý IV/2021

9

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài VTĐ nghiệp dư

Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Cục Tần số vô tuyến điện

Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT trong 2020, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quý IV năm 2021

10

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài VTĐ đặt trên phương tiện nghề cá

11

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động

12

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS)

13

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài VTĐ liên lạc với phương tiện nghề cá

14

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài tàu cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh)

15

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với đài vệ tinh trái đất (trừ đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển)

 

 

 

16

Cấp giấy phép hoạt động báo chí in

Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của Bộ điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Cục Báo chí

Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2016/TT- BTTTT trong 2020, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quý IV năm 2021

17

Cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử

18

Cấp thẻ nhà báo

Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT trong 2020, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quý IV năm 2021

19

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC cấp trung ương và địa phương)

Nghị định số 27/2018/NĐ- CP ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ- CP ngày 15/7/2013 của

Cục PTTH&T TĐT

Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bằng

20

Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

21

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

22

Cấp quyết định phê duyệt nội dung trò chơi điện tử G1

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet va thông tin trên mạng (Đã bãi bỏ các quy định về sơ yếu lý lịch tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; Đã bổ sung số định danh cá nhân tại các đơn trong dự thảo Nghị định sửa đổi)

 

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP, trình Chính phủ Quý IV năm 2020

23

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

 

 

 

24

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Nghị định số 06/2016/NĐ- CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về việc Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

 

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP trình Chính phủ Quý IV/2020

25

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

26

Cấp đăng ký thu tín hiệu nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi