Quyết định 1692/QĐ-BNN-PC 2018 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 1692/-BNN-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm tin học và Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- L
ưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1692/QĐ-BNN-PC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Luật tiếp cận thông tin, Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trên với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung của Luật tiếp cận thông tin, Nghị định 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thi hành Luật trên.

- Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thi hành luật này, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

Xây dựng và công bố công khai quy chế cung cấp thông tin của Bộ (theo khoản 1 Điều 34 Luật tiếp cận thông tin, khoản 1 Điều 13 Nghị định 13/2018/NĐ-CP)

Vụ Pháp chế

Các đơn vị khác thuộc Bộ

30/5/2018

2

Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin

 

 

 

a

Lập danh mục, phân loại, cập nhật thông tin (gồm Danh mục thông tin phải được công khai theo Điều 17 Luật tiếp cận thông tin và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo Điều 7 Luật tiếp cận thông tin)

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

15/6/2018

b

Xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của Bộ (theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 13/2018/NĐ-CP)

Trung tâm tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

30/5/2018

c.

Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trong đó có chuyên mục về tiếp cận thông tin

Trung tâm tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

30/6/2018

d.

Cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu thông tin

Trung tâm tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

3

Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin (khoản 1 Điều 8 Nghị định 13/2018/NĐ-CP)

Văn phòng Bộ

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

30/5/2018

4

Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất đtiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin (Điều 9 Nghị định 13/2018/NĐ-CP)

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

30/6/2018

5

Tiếp tục tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin, Nghị định 13/2018/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với từng đơn vị thuc B

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

15/12/2018

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm tin học và Thống kê, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Vụ Pháp chế để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
             
3. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Lãnh đạo Bộ, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định./.

thuộc tính Quyết định 1692/QĐ-BNN-PC

Quyết định 1692/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1692/QĐ-BNN-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:15/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sẽ có chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại Quyết định 1692/QĐ-BNN-PC ngày 15/05/2018.

Theo đó, kế hoạch đề ra các yêu cầu: Bám sát nội dung của Luật tiếp cận thông tin và văn bản hướng dẫn thi hành; Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thi hành Luật trên; Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả.

Đáng chú ý, trước ngày 30/05/2018, Bộ giao Trung tâm tin học và Thống kê xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của Bộ; Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử trong đó có chuyên mục trên.

Thêm vào đó, Vụ pháp chế hoàn thành xây dựng và công bố công khai quy chế cung cấp thông tin của Bộ hoàn thành trước 30/05/2018; Văn phòng Bộ phối hợp các đơn vị có liên quan lập danh mục, phân loại, cập nhật thông tin trước 15/06/2018…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1692/QĐ-BNN-PC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi