Quyết định 1439/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 1439/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông thực hiện việc thử nghiệm với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1729/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng thử nghiệm.

Điều 3. Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Tâm;

- Trung tâm Thông tin (để ph/h);

- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);

- Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu: VT, KHCN (12).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Tâm

 

 

 

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/12/2015.

Địa chỉ: Số 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

I

Dịch vụ viễn thông

 

1

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN 34:2019/BTTTT(1)

2

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

QCVN 35:2019/BTTTT(2)

3

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 36:2015/BTTTT(3)

4

Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 81:2019/BTTTT(4)

5

Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 82:2014/BTTTT

II

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

 

6

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

QCVN 08:2010/BTTTT

QCVN 09:2016/BTTTT(5)

QCVN 32:2020/BTTTT

7

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

QCVN 08:2010/BTTTT

QCVN 09:2016/BTTTT(5)

QCVN 32:2020/BTTTT

8

Trạm truyền dẫn viba đường dài trong nước

QCVN 08:2010/BTTTT

QCVN 09:2016/BTTTT(5)

QCVN 32:2020/BTTTT

 

 

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 2.1 của QCVN 34:2019/BTTTT;

(2 Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 2.1 của QCVN 35:2019/BTTTT;

(3) Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 2.1 của QCVN 36:2015/BTHT;

(4) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 2.1 của QCVN 81:2019/BTTTT;

(5) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ của QCVN 09:2016/BTTTT.

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1439/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1439/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 21/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực