Quyết định 129/QĐ-BTTTT xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 129/QĐ-BTTTT

Quyết định 129/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:129/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành:03/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cấp bậc và hệ số lương của kỹ sư CNTT

Ngày 03/02/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 129/QĐ-BTTTT về việc ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Theo đó, kỹ sư được chia làm 08 cấp bậc, đánh số từ 1 đến 8 và hệ số lương lần lượt là: 2,34; 2,65; 2,96; 3,27; 3,58; 3,89; 4,20; 4,51. Tương tự, công nhân được chia là 07 cấp bậc, đánh số từ 1 đến 7 và có hệ số lương lần lượt như sau: 1,45; 1,71; 2,03; 2,39; 2,83; 3,34; 3,95.

Việc xác định đơn giá nhân công được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Phù hợp với cấp bậc nhân công trong hoạt động độc lập, quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù công việc của nhân công ứng dụng công nghệ thông tin; Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại văn bản này là đơn giá nhân công công nghệ thông tin trong nước với 08 giờ/ngày làm việc và 26 ngày làm việc/tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 129/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, THH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Huy Dũng

 

 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 129/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

I. HƯỚNG DN CHUNG

1. Văn bản này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Hướng dẫn). Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng, vận dụng Hướng dẫn này để xác định đơn giá nhân công công nghệ thông tin.

2. Việc xác định đơn giá nhân công tại Hướng dẫn này theo các nguyên tắc sau:

a) Phù hp với cấp bậc nhân công trong hoạt động lập, quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

b) Phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù công việc của nhân công ứng dụng công nghệ thông tin.

c) Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Hướng dẫn này là đơn giá nhân công công nghệ thông tin trong nưc, làm việc 01 ngày là 08 giờ và làm việc 01 tháng là 26 ngày. Các thành phần chi phí trong đơn giá nhân công được xác định phù hp với từng loại nhân công công nghệ thông tin.

3. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để xem xét giải quyết.

II. HƯỚNG DẪN CỤ TH

1. Xác định đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp

Đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp được xác định theo công thức hướng dẫn tại Phụ lục 04 Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

DGNC=B x gnc

Trong đó:

- DGNC: Đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp.

- B: Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công việc trong định mức dự toán.

Đối với các công việc trong tổng mức đầu tư, dự toán không có định mức kinh tế - kỹ thuật và được xác định chi phí theo các văn bản hướng dẫn lập, quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, B là số ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công việc trong dự toán chi phí.

- gnc: Giá ngày công của nhân công trực tiếp. Giá ngày công của nhân công trực tiếp (gnc) được xác định theo công thức sau:

gnc= [(HCB+ HPC) x MLCS x (1 + HĐC) + BH] x

+ HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp quy định tại khoản 2 Mục này.

+ HPC: Hệ số phụ cấp lương của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp (nếu có) xác định theo quy định của pháp luật lao động và các văn bản có liên quan.

+ MLCS: Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

+ HĐC: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 1,2 đối với địa bàn thuộc vùng I; bằng 0,9 đối với địa bàn thuộc vùng II; bằng 0,7 đối với địa bàn thuộc vùng III và bằng 0,5 đối với địa bàn thuộc vùng IV. Địa bàn thuộc vùng I, II, III, IV được thực hiện theo địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

+ BH: Các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được xác định theo quy định của pháp luật.

+ t: 26 ngày làm việc trong tháng.

2. Cấp bậc, hệ số lương nhân công công nghệ thông tin trực tiếp

Bảng số 1: Cấp bậc, hệ số lương công nhân

Cấp bậc công nhân

1

2

3

4

5

6

7

Hệ số lương

1,45

1,71

2,03

2,39

2,83

3,34

3,95

Bảng số 2: Cấp bậc, hệ số lương kỹ sư

Cấp bậc kỹ sư

1

2

3

4

5

6

7

8

Hệ số lương

2,34

2,65

2,96

3,27

3,58

3,89

4,20

4,51

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi