Quyết định 1269/QĐ-BTTTT 2021 Bộ Tiêu chí chất lượng sản phẩm báo in, báo điện tử từ nguồn ngân sách Nhà nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_________

Số: 1269/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) để xem xét, giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng TTĐT Bộ TTTT;

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, CBC, LVD(105).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Vĩnh Bảo

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

TÊN TIÊU CHÍ

YÊU CẦU ĐÁP ỨNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

A

Tiêu chí về nội dung sản phẩm trên báo in, báo điện tử

1

Chủ đề tuyên truyền

Phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí

Đối chiếu tôn chỉ, mục đích quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí

Phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước

Đôi chiếu yêu cầu, định hướng tuyên truyền tại các văn bản thương thảo giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước

2

Nội dung tuyên truyền

Bám sát yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

Phục vụ nhiệm vụ chính trị:

-  Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

-  Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

-  Tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

 

 

Phục vụ thông tin thiết yếu về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

 

 

Phù hợp đối tượng độc giả mục tiêu

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

 

 

Có tính định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

 

 

Không vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan

Văn bản cam kết thực hiện đúng quy định về quyền tác giả và quyền liên quan của người đứng đầu cơ quan báo chí

 

 

Không vi phạm quy định pháp luật về báo chí

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

 

 

Phân tích, đánh giá chuyên sâu phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

B

Tiêu chí về hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử

1

Vị trí đăng tải

Tại chuyên trang, chuyên mục, trang nhất, trang chủ phù hợp với chủ đề tuyên truyền và phù hợp quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

2

Hình thức thể hiện

Phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước (dạng sản phẩm Mega Story, Timeline, Anh, Video, Infographic, Audio...)

Đối chiếu yêu cầu, định hướng tuyên truyền tại các văn bản thương thảo giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước

Phù hợp với đối tượng mục tiêu

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

Phù hợp với thuần phong, mỹ thục và pháp luật Việt Nam

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra trực tiếp sản phẩm, đánh giá nội dung sản phẩm: Đạt

C

Tiêu chí khác

1

Số lượng phát hành ấn phẩm/số lượng page view trang (đăng tải sản phẩm) của cơ quan báo chí

Phù hợp yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước

Kết quả đo kiểm, kiểm tra để xác định số lượng phát hành, số lượng page view

2

Hiệu ứng lan tỏa trên các phương tiện truyền thông khác

Sản phẩm được đăng tải lại trên cơ quan báo chí khác hoặc phương tiện truyền thông khác.

Kiểm tra thực tế theo báo cáo của người đứng đầu cơ quan báo chí

3

Thời gian và số lượng sản phẩm đăng tải

Phù hợp yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước

Đối chiếu yêu cầu, định hướng tuyên truyền tại các văn bản thương thảo giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước

         
 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1269/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1269/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 24/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!