Quyết định 1215/QĐ-BTTTT 2019 vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại tỉnh Hòa Bình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------------

Số: 1215/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

                                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Hòa Bình

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

Căn cứ công văn số 544/STTTT-BCVT ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình về việc báo cáo vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số (STB) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh Nhóm IV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Hòa Bình như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trường Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

- UBND tỉnh Hòa Bình;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Lưu: VT, CTS.15.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hải

 

PHỤ LỤC

VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),
VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB
DTH)
TẠI TỈNH HÒA BÌNH

(đính kèm Quyết định số 1215/QĐ-BTTTT ngày 06/08/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Quận/Huyện/ Thành phố

STT

Xã/Phường/

Thị trấn

Thuộc vùng hỗ trợ

Không thuộc vùng hỗ trợ

Đã được hỗ trợ

STB DVB-T2 theo Giai đoạn I

STB

DVB-T2

STB

DTH

1

Hòa Bình

1

Chăm Mát

X

 

 

 

2

Đồng Tiến

X

 

 

 

3

Hữu Nghị

X

 

 

 

4

Phương Lâm

X

 

 

 

5

Tân Hòa

X

 

 

 

6

Tân Thịnh

X

 

 

 

7

Thái Bình

X

 

 

 

8

Thịnh Lang

X

 

 

 

9

Hòa Bình

X

 

 

 

10

Sủ Ngòi

X

 

 

 

11

Thái Thịnh

X

 

 

 

12

Thống Nhất

X

 

 

 

13

Trung Minh

X

 

 

 

14

Yên Mông.

X

 

 

 

15

Dân Chủ

X

 

 

 

2

Cao Phong

16

Cao Phong

X

 

 

 

17

Bắc Phong

X

 

 

 

18

Bình Thanh

 

X

 

 

19

Đông Phong

X

 

 

 

20

Dũng Phong

X

 

 

 

21

Nam Phong

X

 

 

 

22

Tân Phong

X

 

 

 

23

Tây Phong

X

 

 

 

24

Thu Phong

X

 

 

 

25

Thung Nai

 

X

 

 

26

Xuân Phong

 

X

 

 

27

Yên Lập

 

X

 

 

28

Yên Thượng

 

 

X

 

3

Đà Bắc

29

Đà Bắc

 

X

 

 

30

Cao Sơn

 

 

X

 

31

Đoàn Kết

 

 

X

 

32

Đồng Chum

 

X

 

 

33

Đồng Nghê

 

 

X

 

34

Đồng Ruộng

 

 

X

 

35

Giáp Đắt

 

X

 

 

36

Hào Lý

 

X

 

 

37

Hiền Lương

 

X

 

 

38

Mường Chiềng

 

X

 

 

39

Mường Tuổng

 

 

X

 

40

Suối Nánh

 

 

X

 

41

Tân Minh

 

 

X

 

42

Tân Pheo

 

 

X

 

43

Tiền Phong

 

X

 

 

44

Toàn Sơn

 

X

 

 

45

Trung Thành

 

 

X

 

46

Tu Lý

 

X

 

 

47

Vầy Nưa

 

X

 

 

48

Yên Hòa

 

X

 

 

4

Kim Bôi

49

Bắc Sơn

 

X

 

 

50

Bình Sơn

 

X

 

 

51

Cuối Hạ

 

X

 

 

52

Đông Bắc

 

X

 

 

53

Đú Sáng

 

X

 

 

54

Hạ Bì

 

X

 

 

55

Hợp Đồng

 

X

 

 

56

Hợp Kim

 

X

 

 

57

Hùng Tiến

 

X

 

 

58

Kim Bình

 

X

 

 

59

Kim Bôi

 

X

 

 

60

Kim Sơn

 

X

 

 

61

Kim Tiến

 

X

 

 

62

Kim Truy

 

X

 

 

63

Lập Chiệng

 

X

 

 

64

Mị Hòa

 

X

 

 

65

Nam Thượng

 

X

 

 

66

Nật Sơn

 

X

 

 

67

Nuông Dăm

 

X

 

 

68

Sào Báy

 

X

 

 

69

Sơn Thủy

 

X

 

 

70

Thượng Bì

 

X

 

 

71

Thượng Tiến

 

X

 

 

72

Trung Bì

 

X

 

 

73

Tú Sơn

 

X

 

 

74

Vĩnh Đồng

 

X

 

 

75

Vĩnh Tiến

 

X

 

 

76

thị trấn Bo

 

X

 

 

5

Kỳ Sơn

77

Kỳ Sơn

X

 

 

 

78

Dân Hạ

X

 

 

 

79

Dân Hòa

 

 

X

 

80

Độc Lập

 

 

X

 

81

Hợp Thành

X

 

 

 

82

Hợp Thịnh

 

 

 

X

83

Phú Minh

 

 

 

X

84

Yên Quang

 

 

 

X

85

Mông Hóa

X

 

 

 

86

Phúc Tiến

X

 

 

 

6

Lạc Sơn

87

Vụ Bản

 

X

 

 

88

Bình Cảng

 

X

 

 

89

Bình Chân

 

 

X

 

90

Bình Hẻm

 

 

X

 

91

Chí Đạo

 

X

 

 

92

Chí Thiện

 

X

 

 

93

Định Cư

 

X

 

 

94

Hương Nhượng

 

X

 

 

95

Liên Vũ

 

X

 

 

96

Miền Đồi

 

 

X

 

97

Mỹ Thành

 

 

X

 

98

Ngọc Lâu

 

 

X

 

99

Ngọc Sơn

 

 

X

 

100

Nhân Nghĩa

 

X

 

 

101

Phú Lương

 

 

X

 

102

Phúc Tuy

 

 

X

 

103

Quý Hòa

 

 

X

 

104

Tân Lập

 

X

 

 

105

Tân Mỹ

 

X

 

 

106

Thượng Cốc

 

X

 

 

107

Tự Do

 

 

X

 

108

Tuân Đạo

 

X

 

 

109

Văn Nghĩa

 

X

 

 

110

Văn Sơn

 

 

X

 

111

Vũ Lâm

 

X

 

 

112

Xuất Hóa

 

X

 

 

113

Yên Nghiệp

 

X

 

 

114

Yên Phú

 

X

 

 

115

Ân Nghĩa

 

X

 

 

7

Lạc Thủy

116

Chi Nê

 

X

 

 

117

Thanh Hà

 

 

 

X

118

An Bình

 

 

 

X

119

Liên Hòa

 

 

 

X

120

An Lạc

 

X

 

 

121

Cố Nghĩa

 

X

 

 

122

Đồng Môn

 

X

 

 

123

Đồng Tâm

 

X

 

 

124

Hưng Thi

 

X

 

 

125

Khoan Dụ

 

X

 

 

126

Lạc Long

 

X

 

 

127

Phú Lão

 

X

 

 

128

Phú Thành

 

X

 

 

129

Thanh Nông

 

X

 

 

130

Yên Bồng

 

X

 

 

8

Lương Sơn

131

Lương Sơn

 

 

 

X

132

Cao Thắng

 

 

 

X

133

Hòa Sơn

 

 

 

X

134

Hợp Thanh

 

 

 

X

135

Liên Sơn

 

 

 

X

136

Nhuận Trạch

 

 

 

X

137

Thành Lập

 

 

 

X

138

Thanh Lương

 

 

 

X

139

Trung Sơn

 

 

 

X

140

Cao Dương

 

 

 

X

141

Cao Răm

 

X

 

 

142

Cư Yên

 

X

 

 

143

Hợp Châu

 

X

 

 

144

Hợp Hòa

 

X

 

 

145

Lâm Sơn

 

X

 

 

146

Long Sơn

 

X

 

 

147

Tân Thành

 

 

X

 

148

Tân Vinh

 

X

 

 

149

Tiến Sơn

 

 

X

 

150

Trường Sơn

 

X

 

 

9

Mai Châu

151

Mai Châu

 

X

 

 

152

Bao La

 

X

 

 

153

Chiềng Châu

 

X

 

 

154

Cun Pheo

 

 

X

 

155

Đồng Bảng

 

X

 

 

156

Hang Kia

 

X

 

 

157

Mai Hạ

 

X

 

 

158

Mai Hịch

 

X

 

 

159

Nà Mèo

 

 

X

 

160

Nà Phòn

 

 

X

 

161

Noong Luông

 

 

X

 

162

Pà Cò

 

X

 

 

163

Piềng Vế

 

X

 

 

164

Phúc Sạn

 

 

X

 

165

Pù Bin

 

 

X

 

166

Tân Dân

 

X

 

 

167

Tân Mai

 

X

 

 

168

Tân Sơn

 

 

X

 

169

Thung Khe

 

 

X

 

170

Tòng Đậu

 

X

 

 

171

Vạn Mai

 

X

 

 

172

Xăm Khòe

 

X

 

 

173

Ba Khan

 

 

X

 

10

Tân Lạc

174

Mường Khến

 

X

 

 

175

Địch Giáo

 

X

 

 

176

Do Nhân

 

X

 

 

177

Đông Lai

 

X

 

 

178

Lỗ Sơn

 

X

 

 

179

Mãn Đức

 

X

 

 

180

Mỹ Hòa

 

X

 

 

181

Ngọc Mỹ

 

X

 

 

182

Phong Phú

 

X

 

 

183

Phú Cường

 

X

 

 

184

Phú Vinh

 

 

X

 

185

Quy Hậu

 

X

 

 

186

Quy Mỹ

 

X

 

 

187

Thanh Hối

 

X

 

 

188

Trung Hòa

 

 

X

 

189

Tử Nê

 

X

 

 

190

Tuân Lộ

 

X

 

 

191

Gia Mô

 

X

 

 

192

Lũng Vân

 

X

 

 

193

Nam Sơn

 

X

 

 

194

Ngổ Luông

 

 

X

 

195

Ngòi Hoa

 

X

 

 

196

Quyết Chiến

 

 

X

 

197

Bắc Sơn

 

 

X

 

11

Yên Thủy

198

Hàng Trạm

 

X

 

 

199

Đa Phúc

 

X

 

 

200

Đoàn Kết

 

X

 

 

201

Hữu Lợi

 

X

 

 

202

Lạc Hưng

 

X

 

 

203

Lạc Lương

 

X

 

 

204

Lạc Sỹ

 

X

 

 

205

Lạc Thịnh

 

X

 

 

206

Ngọc Lương

 

X

 

 

207

Phú Lai

 

X

 

 

208

Yên Lạc

 

X

 

 

209

Yên Trị

 

X

 

 

210

Bảo Hiệu

 

X

 

 

Tổng

11

 

210

28

127

39

16

 

 

thuộc tính Quyết định 1215/QĐ-BTTTT

Quyết định 1215/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1215/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

39 xã thuộc tỉnh Hòa Bình không thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Ngày 06/8/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1215/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, những xã sau thuộc tỉnh Hòa Bình không thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số: xã Yên Thượng thuộc huyện Cao Phong; xã Cao Sơn, xã Đoàn Kết, xã Đồng Nghê, xã Đồng Ruộng, xã Mường Tuổng, xã Suối Nách, xã Tân Minh, xã Tân Pheo, xã Trung Thành thuộc huyện Đà Bắc; xã Dân Hòa, xã Độc Lập thuộc huyện Kỳ Sơn; xã Miền Đồi, xã Mỹ Thành, xã Ngọc Lâu, xã Ngọc Sơn,… thuộc huyện Lạc Sơn;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1215/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi