Quyết định 1178/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------------

 

Số:     1178 /QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng

thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu
Triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao nhằm cung cấp cho các thuê bao thông tin di động mặt đất khả năng lựa chọn theo nhu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong khi vẫn giữ nguyên số thuê bao; nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.
2. Phạm vi triển khai
Triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao đối với tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất trên phạm vi cả nước.
3. Phương án kỹ thuật
Hệ thống chuyển mạng thông tindi động giữ nguyên số thuê bao được xây dựng theo các nguyên tắc sau:
a) Mô hình hệ thống: Trung tâm chuyển mạng quốc gia kết nối với mạng viễn thông của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụthông tin di động mặt đất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và doanh nghiệp viễn thông cung cấp cổng báo hiệu tập trung (sau đây gọi là doanh nghiệp viễn thông).
b) Kỹ thuật định tuyến: ACQ (All Call Query).
c) Phương án quản lý cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng: Tập trung.
d) Phương án quản lý quy trình chuyển mạng: Tập trung.
4. Lộ trình thực hiện
Dịch vụ chuyển mạng thông tindi động giữ nguyên số thuê bao được triển khai theo lộ trình như sau:
Điều 2.  Tổ chức thực hiện
1. Cục Viễn thông có trách nhiệm:
a) Đầu tư, thiết lập và đưa vào khai thác Trung tâm chuyển mạng quốc gia, bao gồm hệ thống xử lý chuyển mạng trung tâm và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng.
b) Xây dựng và trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp viễn thôngxây dựng kế hoạch và triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất có trách nhiệm:
a) Xây dựng, triển khaivà báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch  thực hiện Đề án.
b) Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng cổng chuyển mạng và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng tại doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia.
c) Triển khai cung cấp,đánh giá và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.
d) Chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao đúng thời hạn theo quy định.
3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, doanh nghiệp viễn thông cung cấp cổng báo hiệu tập trung có trách nhiệm:
a) Xây dựng, triển khai và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch thực hiện Đề án.
b) Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng cổng cập nhật thông tin định tuyến thuê bao chuyển mạng và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng tại doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia.
c) Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất triển khai cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.
d) Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đấtchính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao đúng thời hạn theo quy định.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4.  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Trang Thông tin điện tử Bộ TT&TT;

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, Cục VT.

BỘ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Bắc Son

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1178/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1178/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
------------------
Số: 1178 /QĐ-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng
thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu
Triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao nhằm cung cấp cho các thuê bao thông tin di động mặt đất khả năng lựa chọn theo nhu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong khi vẫn giữ nguyên số thuê bao; nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.
2. Phạm vi triển khai
Triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao đối với tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất trên phạm vi cả nước.
3. Phương án kỹ thuật
Hệ thống chuyển mạng thông tindi động giữ nguyên số thuê bao được xây dựng theo các nguyên tắc sau:
a) Mô hình hệ thống: Trung tâm chuyển mạng quốc gia kết nối với mạng viễn thông của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụthông tin di động mặt đất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và doanh nghiệp viễn thông cung cấp cổng báo hiệu tập trung (sau đây gọi là doanh nghiệp viễn thông).
b) Kỹ thuật định tuyến: ACQ (All Call Query).
c) Phương án quản lý cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng: Tập trung.
d) Phương án quản lý quy trình chuyển mạng: Tập trung.
4. Lộ trình thực hiện
Dịch vụ chuyển mạng thông tindi động giữ nguyên số thuê bao được triển khai theo lộ trình như sau:
a) Thiết lập Trung tâm chuyển mạng quốc gia tại Cục Viễn thông; đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới và xây dựng các hệ thống thiết bị tại doanh nghiệp viễn thông kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia: hoàn thành trước ngày 30/6/2015.
b) Cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao: thời gian thử nghiệm kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trướcngày 30/6/2016.
c) Cung cấp chính thức dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao: từ ngày 01/01/2017.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Viễn thông có trách nhiệm:
a) Đầu tư, thiết lập và đưa vào khai thác Trung tâm chuyển mạng quốc gia, bao gồm hệ thống xử lý chuyển mạng trung tâm và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng.
b) Xây dựng và trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp viễn thôngxây dựng kế hoạch và triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất có trách nhiệm:
a) Xây dựng, triển khaivà báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch thực hiện Đề án.
b) Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng cổng chuyển mạng và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng tại doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia.
c) Triển khai cung cấp,đánh giá và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.
d) Chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao đúng thời hạn theo quy định.
3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, doanh nghiệp viễn thông cung cấp cổng báo hiệu tập trung có trách nhiệm:
a) Xây dựng, triển khai và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch thực hiện Đề án.
b) Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng cổng cập nhật thông tin định tuyến thuê bao chuyển mạng và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng tại doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia.
c) Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất triển khai cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao.
d) Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đấtchính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao đúng thời hạn theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Trang Thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Cục VT.
BỘ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
Nguyễn Bắc Son
 
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!