Quyết định 1010/QĐ-BTTTT sửa đổi Quyết định 927a thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

________________

Số: 1010/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

____________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:
1. Mục Phí thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp Trung ương) được sửa đổi như sau:

Phí (nếu có):

+ Phạm vi liên tỉnh: 10.750.000 đồng

+ Quốc tế chiều đến: 14.750.000 đồng

+ Quốc tế chiều đi: 17.250.000 đồng

+ Quốc tế hai chiều: 19.750.000 đồng

2. Mục Phí thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) được sửa đổi như sau:

Phí (nếu có):

5.375.000 đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ truởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);

Các Thứ trưởng;

Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);

Lưu: VT, Vụ BC (85), VP (P.KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực