Dự thảo Thông tư ban hành các tiêu chí xây dựng Cổng dịch vụ công

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
  • Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo
Văn bản liên quan