Quyết định 306/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” của ngành Kiểm sát nhân dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT

NHÂN DÂN TỐI CAO

Số: 306/QĐ-VKSTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”

của ngành Kiểm sát nhân dân

 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” của ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 109/2005/QĐ-VKSTC-VP ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

VIỆN TRƯỞNG

Trần Quốc Vượng

 

 

 

QUY CHẾ

Xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”

(Ban hành theo Quyết định số 306/QĐ-VKSTC

ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” là hình thức khen thưởng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ghi nhận công lao của các cá nhân có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 2. Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” có nội dung, kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc thể hiện đặc trưng của ngành Kiểm sát, phù hợp với quy định chung của Nhà nước.

Điều 3. Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” được xét, tặng cho mỗi cá nhân một lần theo quy định tại Chương II Quy chế này. Các cá nhân đã được xét, tặng Huy chương “Vì sự nghiệp bảo vệ pháp chế” theo Chỉ thị số 02/CT-VT ngày 18 tháng 7 năm 1995 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, không thuộc diện xét tặng Kỷ niệm chương theo Quy chế này.

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 4. Đối tượng được xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” gồm:

a/ Cán bộ, công chức đang công tác trong ngành Kiểm sát.

b/ Các nhà hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học công nghệ, xã hội và nhân văn ngoài ngành Kiểm sát; công dân Việt Nam, người Việt nam đang sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài.

Điều 5. Tiêu chuẩn được xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” đối với cán bộ trong ngành Kiểm sát:

a/ Cán bộ, công chức có thời gian công tác liên tục 15 năm trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát Quân sự các cấp (được tính cả thời gian công tác ở các ngành tư pháp khác trước khi chuyển sang công tác tại ngành Kiểm sát), hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b/ Đối với cán bộ lãnh đạo:

- Cán bộ có 8 năm liên tục giữ chức vụ lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh (Viện trưởng, Phó Viện trưởng); Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức danh tương đương).

- Cán bộ có thời gian công tác 10 năm trong ngành Kiểm sát, trong đó có 8 năm giữ chức vụ Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (Viện trưởng, Phó Viện trưởng); cấp phòng (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị trực thuộc VKSNDTC).

c/ Các trường hợp sau đây không tính thâm niên công tác khi xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”:

- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Anh hùng Lao động, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba trở lên.

d/ Các trường hợp sau đây được xét tặng Kỷ niệm chương trước niên hạn một năm (12 tháng):

Cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

đ/ Các đối tượng nêu tại điểm a, b Điều này, nếu có vi phạm trong quá trình công và bị xử lý từ khiển trách trở lên (trừ trường hợp bị thôi việc), khi xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” phải kéo dài thêm một năm (12 tháng).

Điều 6. Tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương đối với các đối tượng quy định tại điểm b, Điều 4 Quy chế này:

Những người thuộc các đối tượng nêu trong điểm b, điều 4 Quy chế này có những đóng góp tích cực, thiết thực và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân, được ghi nhận và do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị.

Khi đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân nêu trong điểm b, điều 4 Quy chế này, đơn vị đề nghị phải có báo cáo cụ thể về sự đóng góp của họ đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Các đối tượng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

Điều 7. Người được tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” được nhận Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận Kỷ niệm chương, được ghi vào sổ danh dự của ngành Kiểm sát nhân dân, được thưởng bằng hiện vật hoặc tiền kèm theo.

Chương 3:

THỦ TỤC XÉT, TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG BẢO VỆ PHÁP CHẾ

Điều 8. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương chịu trách nhiệm phố biến, hướng dẫn nội dung, tiêu chuẩn, đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho cán bộ, công chức trong đơn vị mình.

Điều 9. Căn cứ vào Quy chế này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiến hành xét chọn những người đủ tiêu chuẩn (căn cứ vào hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm của từng người trong đơn vị), lập danh sách trích ngang những người được đề nghị khen thưởng và báo cáo lên cấp trên trực tiếp.

Phòng Tổ chức - Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp mình thẩm định hồ sơ cán bộ, trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định. Ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức - Cán bộ giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành thẩm định hồ sơ cán bộ, trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

Điều 10. Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “ Bảo vệ pháp chế” gồm:

Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm chương của Hội đồng Thi đua Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; của Hội đồng Thi đua các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; của Hội đồng Thi đua Viện kiểm sát Quân sự Trung ương.

Danh sách và bản tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”.

Điều 11. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tổ chức xét, duyệt, trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho cán bộ, viên chức trong Ngành có đủ tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này./.

thuộc tính Quyết định 306/QĐ-VKSTC

Quyết định 306/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” của ngành Kiểm sát nhân dân
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:306/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành:03/07/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 28/06/2019, Quyết định này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 01/2019/TT-VKSTC

Xem chi tiết Quyết định306/QĐ-VKSTC tại đây

tải Quyết định 306/QĐ-VKSTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi