Quyết định 236/QĐ-BTC Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

Số: 236/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT (75 bản).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TÀI CHÍNH LẦN THỨ V - NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính)

------------------

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I.

Các nhiệm vụ, công việc trước Đại hội

 

 

 

 

1.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền về điển hình tiên tiến ngành Tài chính.

- Các đơn vị trong Ngành.

- Các cơ quan báo chí.

Quý I và Quý

II/2020

Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019 của Bộ TC

2.

Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp.

- Các đơn vị trong Ngành.

 

Quý I và Quý

II/2020

Thực hiện theo HD cùa Bộ TC tại công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019

3.

Hoàn thiện thủ tục hồ sơ, báo cáo thành tích trình xét tặng:

- Huân chương Độc lập cho Bộ Tài chính;

- Danh hiệu Anh hùng Lao động cho đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

- Vụ TĐKT, Viện CL CSTC, Văn phòng Bộ.

- Các Tổng cục;

- Các đơn vị liên quan.

- Xong hồ sơ trình tháng 02/2020;

Tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Hội đồng TĐKT TW

4.

Tiếp nhận hồ sơ, trình khen thưởng cao phục vụ Đại hội.

- Vụ TĐKT.

- Các đơn vị liên quan.

Quý I/2020

 

5.

Tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngành tài chính.

- Công đoàn Bộ.

- Các đơn vị liên quan.

Quý III/2020

 

6.

Trình Bộ nội dung, chương trình Đại hội.

- Vụ TĐKT.

- VP Bộ.

Tháng 6/2020

 

II.

Chuẩn bị các báo cáo, văn kiện Đại hội

 

 

 

 

1.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT giai đoạn 2021- 2025.

- Vụ TĐKT.

- Các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ.

- Các đơn vị liên quan.

Quý II/2020

 

2.

Báo cáo tham luận tại Đại hội của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020.

- Vụ TĐKT.

- Các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ;

- Các đơn vị liên quan.

Quý II/2020

 

3.

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021- 2025.

- Vụ TĐKT.

 

Quý II/2020

 

4.

Quyết tâm thư của Đại hội.

- Vụ TĐKT.

 

Quý II/2020

 

5.

- Trình Bộ phê duyệt tài liệu, văn kiện Đại hội.

- In tài liệu, văn kiện Đại hội.

- Vụ TĐKT.

- Cục KHTC.

- Văn phòng Bộ; đơn vị liên quan.

- Nhà xuất bản TC.

Tháng 7/2020

 

III.

Công tác chuẩn bị Đại hội:

 

 

 

 

1.

Trang trí hội trường; trang trí khẩu hiệu thi đua trong và ngoài hội trường (sảnh tầng 10, tầng 1 và Cổng ra vào Cơ quan Bộ); chuẩn bị các phương tiện phục vụ Đại hội.

- Cục KHTC.

- Vụ TĐKT.

Tháng 8/2020

 

2.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội (màn hình LED, âm thanh, ánh sáng...).

- Công đoàn Bộ, Cục KHTC.

- Vụ TĐKT;

- Các đơn vị liên quan.

Tháng 8/2020

 

3.

Trình Bộ phê duyệt kịch bản điều hành Đại hội, kịch bản trao thuởng.

- Vụ TĐKT.

- Văn phòng Bộ.

Trước ĐH 5 ngày

 

4.

Xây dựng clip về công tác thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ của ngành tài chính.

- Chuẩn bị về nội dung; báo cáo Bộ về kịch bản, nội dung sản xuất video; thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất video;

- Ký hợp đồng sản xuất, thanh quyết toán;

- Vụ TĐKT, VP Bộ.

- Cục KHTC.

- Các đơn vị liên quan.

Quý II/2020

Phục vụ phát trên màn hình LED trong Đại hội.

5.

Trình Bộ phê duyệt:

- Danh sách Đại biểu mời.

- In Giấy mời.

- Gửi Giấy mời.

- Vụ TĐKT.

- Cục KHTC.

- VP Bộ.

 

Trước ĐH 20 ngày

Trước ĐH 10 ngày

 

6.

Chuẩn bị các tài liệu:

- Bài phát biểu tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

- Bài phát biểu khai mạc Đại hội của Lãnh đạo Bộ.

- Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Bài phát biểu đáp từ của Bộ trưởng.

- Vụ TĐKT.

- VP Bộ.

Tháng 7/2020

 

7.

Xây dựng kịch bản, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến:

- Chịu trách nhiệm về nội dung.

- Ký hợp đồng sản xuất các clip, thanh quyết toán kinh phí.

- Vụ TĐKT;

- Cục KHTC.

- Các đơn vị liên quan.

Quý II/2020

 

8.

Chuẩn bị tài liệu, quà cho đại biểu: logo, biểu trưng Đại hội, bút, sổ, cặp (túi đựng); tài liệu, sách báo...

- Ký hợp đồng mua, thanh quyết toán kinh phí.

- Vụ TĐKT.

- Cục KHTC.

- Các đơn vị liên quan.

Tháng 7/2020

 

IV

Công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết thực hiện trong Đại hội

 

 

 

 

1.

Công tác lễ tân, đón tiếp Đại biểu.

- Đoàn Thanh niên Bộ.

- VP Bộ, Cục KHTC, Vụ TĐKT.

 

 

2.

Phát tài liệu, quà tặng cho Đại biểu khách mời.

- Vụ TĐKT.

- Cục KHTC.

- Các đơn vị.

 

 

3.

Công tác hậu cần, khánh tiết trong Đại hội.

- Cục KHTC.

- Vụ TĐKT.

 

 

V

Kinh phí thực hiện

 

 

 

 

1.

Lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội gửi Cục KHTC.

- Vụ TĐKT.

 

Trong Quý I/2020

 

2.

Lập dự toán kinh phí tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngành Tài chính gửi Cục KHTC.

- Công đoàn Bộ.

 

Trong Quý I/2020

 

3.

Tổng hợp trình Bộ phê duyệt dự toán và bố trí, thanh quyết toán kinh phí cho toàn bộ các hoạt động tổ chức Đại hội.

- Cục KHTC.

- Vụ TĐKT;

- Công đoàn Bộ;

- Các đơn vị liên quan.

Quý I/2020

 

 

 

thuộc tính Quyết định 236/QĐ-BTC

Quyết định 236/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:236/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:24/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần V

Ngày 24/02/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 236/QĐ-BTC về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020.

Theo đó, các nhiệm vụ, công việc Bộ cần thực hiện trước Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020 bao gồm: Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến ngành tài chính; Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp; Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo thành tích trình xét tặng Huân chương Độc lập và danh hiệu Anh hùng Lao động; Tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể thao chào mừng 75 ngày ngành tài chính…

Công tác chuẩn bị Đại hội bao gồm: Trang trí hội trường, trang trí khẩu hiệu thi đua trong và ngoài hội trường; Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội; Trình Bộ phê duyệt kịch bản điều hành Đại hội, kịch bản trao thưởng; Trình Bộ phê duyệt danh sách Đại biểu mời, in giấy mời, gửi giấy mời; Xây dựng kịch bản, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến (chịu trách nhiệm về nội dung, ký hợp đồng sản xuất các clip, thanh quyết toán chi phí)…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 236/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi