Quyết định 1620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1620/QĐ-TTg

Quyết định 1620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1620/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:20/09/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 1620/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
 “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
“CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011
 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2011) và thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 08 tháng 6 năm 2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đã phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (sau đây gọi tắt là “Phong trào thi đua”). Để Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước;
b) Tổ chức Phong trào thi đua để phấn đấu đạt tỷ lệ xã chuẩn nông thôn mới đến năm 2015 tối thiểu là 20%; đến năm 2020 đạt 50%; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.
2. Yêu cầu:
a) Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cụm, khối thi đua giai đoạn 2011-2020;
b) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và phương châm “phát huy nội lực là chính”, phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương, cơ sở;
c) Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các cụm, khối thi đua tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu để đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đề ra.
2. Các nội dung cần tập trung đẩy mạnh Phong trào thi đua là:
a) Các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới;
b) Các hoạt động huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực; huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới;
c) Cấp tỉnh, cấp huyện phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
d) Các xã phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng, các tiêu chí nông thôn mới.
3. Căn cứ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được giao trong tham gia xây dựng nông thôn mới, các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch có lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức Phong trào thi đua trên địa bàn; trong đó, chú trọng sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương, hướng Phong trào thi đua vào thực hiện 11 nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tạo được cơ sở và bước đi vững chắc trong việc xây dựng nông thôn mới ở từng giai đoạn, phù hợp với từng vùng, từng địa bàn và từng đối tượng dân cư.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, lựa chọn đảm nhận những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng bộ, gắn Phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các phong trào, các cuộc vận động khác do các đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước tại: Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; các nội dung cụ thể hóa của Ban chỉ đạo các cấp; tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
2. Các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cụm, khối thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp với nội dung trong các văn bản nêu tại Khoản 1 Mục này, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về yêu cầu xây dựng nông thôn mới hiện nay; từ đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên trang chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
4. Các Bộ, ngành đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước căn cứ yêu cầu, đối tượng cụ thể tổ chức phát động triển khai sâu rộng Phong trào thi đua. Việc tổ chức phát động Phong trào thi đua cần được tiến hành với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới với tinh thần thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
5. Chọn chỉ đạo điểm Phong trào thi đua:
a) Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chọn 06 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 05 huyện và 11 xã đã được Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chọn chỉ đạo điểm, để chỉ đạo điểm Phong trào thi đua ở cấp trung ương; chọn mỗi cụm thi đua 01 tỉnh, thành phố, mỗi khối thi đua một Bộ (ngành, đoàn thể) để chỉ đạo điểm phong trào thi đua cấp cụm, khối;
b) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn ít nhất 01 huyện và từ 03 - 05 xã để chỉ đạo điểm Phong trào thi đua cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo danh sách đăng ký chỉ đạo điểm Phong trào thi đua về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý IV năm 2011.
6. Kết thúc năm 2012, các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo điểm Phong trào thi đua để nhân rộng mô hình cho giai đoạn tiếp theo
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.
7. Hàng năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị (thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần các đoàn sẽ có thông báo cụ thể).
IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn thi đua:
a) Đối với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương:
- Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được quy định tại Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nôn thôn mới ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới cho cơ sở;
- Có đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ làm chuyển biến rõ nét ít nhất một địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Cấp Bộ, ngành đăng ký hỗ trợ cấp tỉnh; những đơn vị trực thuộc Bộ, ngành (cấp Cục, Vụ, Viện…) đăng ký hỗ trợ ít nhất 01 đơn vị cấp huyện hoặc cấp xã.
b) Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Quy định tỷ lệ xã chuẩn nông thôn mới tối thiểu phải đạt trong giai đoạn 2011-2015 theo quy định tại Khoản 1 Mục II Điều 1 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 là 20%;
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được khen thưởng phải có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trong vùng; đồng thời, phải có nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới tiêu biểu so với các tỉnh trong vùng.
c) Đối với cấp huyện:
Phải là huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là huyện tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới.
d) Đối với xã:
Phải đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới.
đ) Đối với cá nhân:
- Cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới;
- Đối tượng khác (doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…) có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, tình cảm, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới (gắn với địa chỉ cụ thể); riêng đối với hộ dân cư nông thôn còn phải có thêm thành tích xây dựng, cải tạo nơi ở (nhà, công trình vệ sinh, ao vườn, tường rào, cổng ngõ) xanh, sạch, đẹp tiêu biểu, giữ vệ sinh môi trường; sản xuất giỏi, có thu nhập khá và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
2. Hình thức khen thưởng:
a) Hàng năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các cụm, khối thi đua, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải coi kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là nội dung quan trọng khi đánh giá thi đua cho các đơn vị cấp dưới;
Việc xét khen thưởng hàng năm về kết quả thực hiện Phong trào thi đua do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2011-2015:
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chọn mỗi cụm, khối thi đua một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, một Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương để đề nghị khen thưởng;
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn 01 huyện và 05% số xã trong tỉnh tiêu biểu nhất để đề nghị khen thưởng (xã đề nghị khen thưởng phải là xã đạt chuẩn nông thôn mới);
Mỗi Bộ, ngành, đoàn thể lựa chọn 02-03 đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu để đề nghị khen thưởng;
Hồ sơ khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, qua Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách đề nghị khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
Việc xét khen thưởng cho các đơn vị còn lại đạt thành tích xuất sắc ở Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.
c) Hình thức và mức khen thưởng:
Đối với xã: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng);
Đối với huyện: Được Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng);
Đối với tỉnh: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động và thưởng công trình phúc lợi trị giá 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng);
Các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các thành phần kinh tế và các cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương các loại hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.
d) Kinh phí khen thưởng:
Được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm 2020, chia thành các giai đoạn:
1. Giai đoạn 1(từ 2011 - 2015):
- Năm 2011: Ban hành Kế hoạch và tổ chức phát động, đăng ký chỉ đạo điểm. Yêu cầu 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động, đăng ký thực hiện Phong trào thi đua. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức phát động triển khai phong trào trong phạm vi lĩnh vực, đối tượng được phụ trách. Hoàn thành việc phát động và đăng ký chỉ đạo điểm Phong trào thi đua trong quý IV năm 2011.
- Năm 2012: Đánh giá việc chỉ đạo điểm, nhân rộng phong trào.
- Từ 2012 - 2015: Triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch. Tổ chức sơ kết ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương trong năm 2015.
2. Giai đoạn 2 (từ 2016 - 2020):
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2020.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng cấp thống nhất xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua.
2. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.
3. Các Bộ, ngành được phân công phụ trách từng nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công.
4. Giao Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn quốc.
6. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
7. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo đề nghị của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi