Quyết định 1063/QĐ-TTg Hội đồng xét tặng Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước về KHCN đợt 6

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số: 1063/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Điều 2. Thành phần Hội đồng gồm:

1. Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch;

2. Ông Châu Văn Minh - Giáo sư, Viện sĩ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phó Chủ tịch;

3. Ông Bùi Nhật Quang - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Phó Chủ tịch;

4. Ông Nguyễn Đông Anh - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện Cơ học Việt Nam - Ủy viên;

5. Ông Đặng Vũ Bình - Giáo sư, Tiến sĩ, Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

6. Bà Đặng Thị Kim Chi - Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Ủy viên;

7. Ông Bạch Thành Công - Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên;

8. Ông Bùi Thế Cường - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên;

9. Ông Lê Quốc Doanh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

10. Ông Vũ Minh Giang - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Khang - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên;

12. Ông Phạm Gia Khánh - Giáo sư, Tiến sĩ, Ban Chủ nhiệm Chương trình KC. 10/16-20 - Ủy viên;

13. Ông Trương Quang Khánh - Tiến sĩ, Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

14. Ông Trần Đình Kiên - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Ủy viên;

15. Ông Phạm Thanh Kỳ - Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội - Ủy viên;

16. Ông Lương Đức Long - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

17. Ông Trần Đình Long - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Hội Giống cây trồng Việt Nam - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Xuân Lý - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

19. Ông Tạ Ngọc Tấn - Giáo sư, Tiến sĩ, Hội đồng Lý luận Trung ương - Ủy viên;

20. Ông Phạm Văn Thiêm - Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Ủy viên;

21. Ông Trần Nho Thìn - Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên;

22. Ông Hồ Sỹ Thoảng - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Hội Hóa học Việt Nam - Ủy viên;

23. Ông Phạm Công Tạc - Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.

Điều 3. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 4. Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Thành viên Hội đồng và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực của Hội đồng. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết công việc. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí trong kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2021.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trương Hòa Bình

 

 

thuộc tính Quyết định 1063/QĐ-TTg

Quyết định 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1063/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:02/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 6

Ngày 02/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1063/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.

Theo đó, thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 bao gồm: Ông Huỳnh Thành Đạt – Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch; Ông Châu Văn Minh – Giáo sư, Viện sĩ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch; Ông Bùi Nhật Quang – Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Phó Chủ tịch;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1063/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi