Thông tư 49/2013/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------
----------
Số: 49/2013/TT-BTNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 
 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
 ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BTNMT
 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 
Căn cứ Nghị định s 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định s 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thng chỉ tiêu thng kê quc gia;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một squy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đt ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1. Sửa đổi, bổ sung Định biên công nhóm tại Điểm 5.2 Bước 1 Khoản 1.1 Mục 1 Chương I Phần II và Điểm 5.2 Bước 1 Khoản 1.1 Mục 1 Chương II Phần II của Định mức như sau:
"5.2. Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất, khu vực cần điều tra tại thực địa.
5.2.1. Khảo sát sơ bộ nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa: công nhóm 3 (1KTV6, 1KS3, 1LX5).
5.2.2. Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa lên bản đồ: công nhóm 2 (1KTV6, 1KS3).".
2. Bổ sung định mức lao động cho việc điều tra, lấy mẫu đất vào Điểm 1 Bước 2 Khoản 1.1 Mục 1 Chương I Phần II và Điểm 1 Bước 2 Khoản 1.1 Mục 1 Chương II Phần II của Định mức như sau:
"Định mức lao động cho việc điều tra, lấy mẫu đất là 0,10 công nhóm 4 (2KTV6, 1KS3, 1LX5)/mẫu đất".
3. Bổ sung các Điểm 1.2.1a, Điểm 1.2.2a, Điểm 1.2.3a vào Khoản 1.2 Mục 1 Chương I Phần II và Khoản 1.2 Mục 1 Chương II Phần II; các Điểm 2.2.1a, Điểm 2.2.2a, Điểm 2.2.3a vào Khoản 2.2 Mục 2 Chương I Phần II và Khoản 2.2 Mục 2 Chương II Phần II của Định mức như sau:
"1.2.1a. Cơ cấu phần trăm định mức dụng cụ

Nội dung công việc
Cơ cấu (%)
Nội nghiệp
Ngoại nghiệp
Bước 1: Thu thập tài liệu
14,02
11,20
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa
 
88,80
Trong đó: Ly mẫu đất
 
7,72
Bước 3: Nội nghiệp
85,98
 
Trong đó:
 
 
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
5,38
 
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
3,91
 

"
"1.2.2a. Cơ cấu phần trăm định mức vật liệu

Nội dung công việc
Cơ cấu (%)
Nội nghiệp
Ngoại nghiệp
Bước 1: Thu thập tài liệu
16,96
12,98
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa
 
87,02
Trong đó: Ly mẫu đất
 
3,78
Bước 3: Nội nghiệp
83,04
 
Trong đó:
 
 
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
5,39
 
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
3,92
 

"
"1.2.3a. Cơ cấu phần trăm định mức thiết bị

Nội dung công việc
Cơ cấu (%)
Nội nghiệp
Ngoại nghiệp
Bước 1: Thu thập tài liệu
38,84
13,08
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa
 
86,92
Trong đó: Ly mẫu đất
 
4,28
Bước 3: Nội nghiệp
61,16
 
Trong đó:
 
 
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
5,39
 
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
3,92
 

"
"2.2.1a. Cơ cấu phần trăm định mức dụng cụ

Nội dung công việc
Cơ cấu (%)
Nội nghiệp
Ngoại nghiệp
Bước 1: Thu thập tài liệu
15,91
17,33
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa
 
82,67
Trong đó: Ly mẫu đất
 
18,82
Bước 3: Nội nghiệp
84,09
 
Trong đó:
 
 
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
5,18
 
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
3,72
 

"
"2.2.2a. Cơ cấu phần trăm định mức vật liệu

Nội dung công việc
Cơ cấu (%)
Nội nghiệp
Ngoại nghiệp
Bước 1: Thu thập tài liệu
6,19
22,02
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa
 
77,98
Trong đó: Ly mẫu đất
 
15,56
Bước 3: Nội nghiệp
93,81
 
Trong đó:
 
 
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
9,10
 
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
9,10
 

"
"2.2.3a. Cơ cấu phần trăm định mức thiết bị

Nội dung công việc
Cơ cấu (%)
Nội nghiệp
Ngoại nghiệp
Bước 1: Thu thập tài liệu
16,65
22,05
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa
 
77,95
Trong đó: Ly mẫu đất
 
15,58
Bước 3: Nội nghiệp
83,35
 
Trong đó:
 
 
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
9,10
 
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
9,10
 

"
4. Sửa đổi Định mức lao động cho phân tích chỉ tiêu mẫu đất tại các Điểm 1.1 Bước 3 Khoản 1.1 Mục 1, Điểm 1.1 Bước 3 Khoản 1.1 Mục 2 Chương I Phần II và Điểm 1.1 Bước 3 Khoản 1.1 Mục 1, Điểm 1.1 Bước 3 Khoản 1.1 Mục 2 Chương II Phần II như sau:
"Định mức lao động cho phân tích chỉ tiêu mẫu đất là 0,30 công KS5/1 chỉ tiêu (bằng 3,6 công KS5/1 mẫu đất/12 chỉ tiêu)".
5. Bổ sung cột số thứ tự 9 và 10 vào các Điểm 1.3.1, Điểm 1.3.2, Điểm 1.3.3 Khoản 1.3 Mục 1; các Điểm 2.3.1, Điểm 2.3.2, Điểm 2.3.3 Khoản 2.3 Mục 2 Chương I Phần II và các Điểm 1.3.1, Điểm 1.3.2, Điểm 1.3.3 Khoản 1.3 Mục 1; các Điểm 2.3.1, Điểm 2.3.2, Điểm 2.3.3 Khoản 2.3 Mục 2 Chương II Phần II như sau:
"

9
2Đ41
Tổng muối tan (đo bằng máy)
 
 
 
Như 2Đ4đ
10
2Đ4b
Lưu huỳnh tổng số (APHA 4500-S04)
 
 
 
Như 2Đ4đ

"
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2014.
Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- S TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ, Vụ PC, Vụ KH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

Thuộc tính văn bản
Thông tư 49/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 49/2013/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 26/12/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!