Thông tư 06/2021/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư tỉnh Kon Tum

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_________

Số: 06/2021/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum

____________

 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum.

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Kon Tum;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

 
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

DANH MỤC ĐỊA DANH

DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 khu vực tỉnh Kon Tum.

2. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố và các huyện, trong đó:

a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã thể hiện ghi chú trong ngoặc đơn để phân biệt địa danh.

b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: DC là nhóm địa danh dân cư, SV là nhóm địa danh sơn văn, TV là nhóm địa danh thuỷ văn, KX là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: P. là chữ viết tắt của “phường”, TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”, H. là chữ viết tắt của “huyện”.

đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.

e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

 

Phần II

DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH KON TUM

 

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

STT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Trang

1

Thành phố Kon Tum

3

2

Huyện Đắk Glei

16

3

Huyện Đăk Hà

29

4

Huyện Đắk Tô

39

5

Huyện Ia H'Drai

46

6

Huyện Kon Plông

49

7

Huyện Kon Rẫy

58

8

Huyện Ngọc Hồi

66

9

Huyện Sa Thầy

74

10

Huyện Tu Mơ Rông

85

 

 

Địa danh

Nhóm đối tượng

Tên ĐVHC cấp xã

Tên ĐVHC cấp huyện

Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

Toạ độ trung tâm

Toạ độ điểm đầu

Toạ độ điểm cuối

Vĩ độ
(độ,phút, giây)

Kinh độ
(độ,phút, giây)

Vĩ độ
(độ,phút, giây)

Kinh độ
(độ,phút, giây)

Vĩ độ
(độ,phút, giây)

Kinh độ
(độ,phút,giây)

 

Tổ dân phố 3

DC

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

14° 22' 52''

108° 00' 17''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Tổ dân phố 8

DC

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

14° 21' 51''

108° 00' 20''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

cầu Đăk Cấm

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

14° 22' 51''

107° 58' 46''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Kon Tum

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

14° 21' 59''

107° 59' 47''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đường Duy Tân

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 51''

107° 59' 52''

14° 22' 49''

108° 01' 19''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đường Phan Đình Phùng

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

107° 59' 54''

14° 23' 31''

107° 58' 29''

D-48-48-B-b;
D-48-48-B-d

Đường tỉnh 671

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đường Trần Phú

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

108° 00' 09''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đường Trường Chinh

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 48''

107° 59' 53''

14° 21' 47''

108° 01' 25''

D-49-37-A-c

đường Ure

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 39''

108° 00' 22''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đường Võ Nguyên Giáp

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 02''

107° 58' 38''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-a;
D-48-48-B-b

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

15° 18' 33''

107° 43' 43''

14° 14' 47''

107° 59' 28''

D-48-48-B-b;
D-48-48-B-d

Quốc lộ 24

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 45' 49''

108° 31' 07''

14° 21' 51''

107° 59' 52''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

Trường Trung học phổ thông Duy Tân

KX

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

14° 22' 09''

108° 00' 08''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

suối Đắk Cấm

TV

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 31' 51''

108° 06' 07''

14° 21' 55''

107° 57' 41''

D-48-48-B-b

suối Đắk Lay

TV

P. Duy Tân

TP. Kon Tum

 

 

14° 25' 43''

108° 04' 29''

14° 23' 07''

107° 58' 51''

D-48-48-B-b

thôn Plei Hai 1

DC

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

14° 19' 52''

107° 59' 44''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Hai 2

DC

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

14° 19' 33''

107° 59' 40''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

cầu Đăk Bla

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

14° 20' 44''

107° 59' 54''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

cầu H'Nor

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

14° 20' 13''

107° 59' 36''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

cầu Tân Phú

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

14° 19' 45''

107° 59' 21''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề H'Nor

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

14° 20' 09''

107° 59' 20''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đường Đồng Nai

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 19' 53''

107° 59' 28''

14° 19' 28''

107° 59' 51''

D-48-48-B-d

đường Nguyễn Văn Linh

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 09''

107° 59' 41''

14° 20' 27''

107° 58' 30''

D-48-48-B-d

đường Phạm Văn Đồng

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 39''

107° 59' 54''

14° 17' 32''

107° 59' 40''

D-48-48-B-d

Đường tỉnh 671

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-48-48-B-d

Khu công nghiệp Hoà Bình

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

14° 19' 34''

107° 58' 59''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

 

 

15° 18' 33''

107° 43' 43''

14° 14' 47''

107° 59' 28''

D-48-48-B-d

sông Đắk Bla

TV

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

suối Đắk Ke Nor

TV

P. Lê Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 15' 57''

108° 01' 36''

14° 20' 34''

107° 59' 23''

D-48-48-B-d

thôn Plei Trum Đăk Choăh

DC

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 24' 18''

107° 58' 38''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

thôn Thanh Trung

DC

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 24' 32''

107° 58' 10''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

Tổ dân phố 1

DC

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 22' 47''

107° 57' 59''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

cầu Số 1

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 22' 41''

107° 57' 37''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

Di tích lịch sử Căn cứ Trung Tín

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 23' 04''

107° 58' 35''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

đường Nguyễn Hữu Thọ

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 02''

107° 58' 38''

14° 22' 42''

107° 57' 36''

D-48-48-B-b

đường Phan Đình Phùng

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

107° 59' 54''

14° 23' 31''

107° 58' 29''

D-48-48-B-b;
D-48-48-B-d

Đường tỉnh 675

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 02''

107° 58' 38''

14° 34' 30''

107° 40' 58''

D-48-48-B-b

đường Tôn Đức Thắng

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 31''

107° 58' 29''

14° 25' 27''

107° 57' 58''

D-48-48-B-b

nghĩa trang Nhân dân khu vực Thành phố Kon Tum

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 25' 36''

107° 58' 06''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

Nông trường Cao su Thanh Trung

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 23' 49''

107° 57' 02''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

15° 18' 33''

107° 43' 43''

14° 14' 47''

107° 59' 28''

D-48-48-B-d;
D-48-48-D-b

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cơ sở 1

KX

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 22' 40''

107° 58' 47''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

đồi Biệt Động

SV

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

14° 25' 57''

107° 58' 34''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

suối Đắk Cấm

TV

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 31' 51''

108° 06' 07''

14° 21' 55''

107° 57' 41''

D-48-48-B-d

suối Đăk Kral

TV

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 24' 03''

107° 57' 57''

14° 23' 22''

107° 58' 43''

D-48-48-B-d

suối Đắk Lay

TV

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 25' 43''

108° 04' 29''

14° 23' 07''

107° 58' 51''

D-48-48-B-b;
D-49-37-A-a

suối Đắk Tu Wít

TV

P. Ngô Mây

TP. Kon Tum

 

 

14° 24' 07''

107° 57' 32''

14° 22' 05''

107° 57' 41''

D-48-48-B-b;
D-48-48-B-d

Tổ dân phố 1

DC

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 21''

107° 59' 21''

 

 

 

 

D-49-48-B-d

Tổ dân phố 2

DC

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 39''

107° 58' 56''

 

 

 

 

D-49-48-B-d

Tổ dân phố 3

DC

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 19''

107° 58' 56''

 

 

 

 

D-49-48-B-d

Tổ dân phố 4

DC

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 30''

107° 58' 41''

 

 

 

 

D-49-48-B-d

Tổ dân phố 5

DC

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 08''

107° 59' 13''

 

 

 

 

D-49-48-B-d

cầu Đăk Tía

KX

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 27''

107° 58' 30''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

chùa Hoa Nghiêm

KX

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 36''

107° 58' 47''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đường Nguyễn Văn Linh

KX

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 09''

107° 59' 41''

14° 20' 27''

107° 58' 30''

D-48-48-B-d

Đường tỉnh 671

KX

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-48-48-B-d

Khu công nghiệp Hoà Bình

KX

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 19' 34''

107° 58' 59''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

nhà thờ Phương Hoà

KX

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 28''

107° 59' 15''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cơ sở 4

KX

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

14° 20' 44''

107° 58' 54''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

sông Đắk Bla

TV

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-48-48-B-d

suối Đắk Ke Nor

TV

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

 

 

14° 15' 57''

108° 01' 36''

14° 20' 34''

107° 59' 23''

D-48-48-B-d

suối Ia TCha

TV

P. Nguyễn Trãi

TP. Kon Tum

 

 

14° 14' 23''

107° 58' 05''

14° 21' 14''

107° 58' 06''

D-48-48-B-d

thôn Plei Don

DC

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

14° 21' 32''

107° 59' 27''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Tơ Nghia

DC

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

14° 21' 17''

107° 59' 41''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

14° 21' 24''

107° 59' 47''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

14° 20' 40''

107° 59' 21''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đường Bà Triệu

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 22''

107° 59' 39''

14° 21' 22''

108° 01' 11''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

đường Đống Đa

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 28''

108° 00' 04''

14° 21' 27''

108° 00' 40''

D-49-37-A-c

đường Hùng Vương

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 32''

107° 59' 33''

14° 21' 31''

108° 00' 32''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

đường Lê Hồng Phong

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 49''

108° 00' 02''

14° 21' 48''

108° 00' 05''

D-49-37-A-c

đường Lê Quý Đôn

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 25''

108° 00' 04''

14° 21' 25''

108° 00' 20''

D-49-37-A-c

đường Phan Đình Phùng

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

107° 59' 54''

14° 23' 31''

107° 58' 29''

D-48-48-B-d

Đường tỉnh 671

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-c

đường Trần Phú

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

108° 00' 09''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-c

đường Trường Chinh

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 48''

107° 59' 53''

14° 21' 47''

108° 01' 25''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

14° 21' 43''

107° 59' 48''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

15° 18' 33''

107° 43' 43''

14° 14' 47''

107° 59' 28''

D-48-48-B-d

trạm biến áp 110 kV Kon Tum

KX

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

14° 22' 05''

107° 59' 20''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

sông Đắk Bla

TV

P. Quang Trung

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-48-48-B-d

cầu Đăk Bla

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

14° 20' 44''

107° 59' 54''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

chùa Tổ đình Bác Ái

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

14° 21' 18''

108° 00' 15''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

chùa Trung Khánh

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

14° 21' 04''

107° 59' 54''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đình Trung Lương

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

14° 21' 13''

107° 59' 54''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đình Võ Lâm

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

14° 21' 20''

108° 00' 12''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

đường Bà Triệu

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 22''

107° 59' 39''

14° 21' 22''

108° 01' 11''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

đường Lê Hồng Phong

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 49''

108° 00' 02''

14° 21' 48''

108° 00' 05''

D-49-37-A-c

đường Lê Lợi

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 07''

107° 59' 48''

14° 21' 08''

108° 00' 15''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

đường Ngô Quyền

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 57''

107° 59' 54''

14° 20' 53''

108° 00' 48''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

đường Nguyễn Huệ

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 52''

107° 59' 53''

14° 20' 49''

108° 00' 43''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

đường Phan Chu Trinh

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 11''

107° 59' 49''

14° 21' 13''

108° 01' 05''

D-49-37-A-c

đường Phan Đình Phùng

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

107° 59' 54''

14° 23' 31''

107° 58' 29''

D-48-48-B-d

Đường tỉnh 671

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-c

đường Trần Hưng Đạo

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 03''

107° 59' 48''

14° 21' 04''

108° 00' 59''

D-49-37-A-c

đường Trần Phú

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

108° 00' 09''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-c

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

15° 18' 33''

107° 43' 43''

14° 14' 47''

107° 59' 28''

D-48-48-B-d

sông Đắk Bla

TV

P. Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

thôn Kon Klor

DC

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

14° 21' 03''

108° 01' 56''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Rơ Wang

DC

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

14° 21' 14''

108° 01' 35''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Tum Kơ Pơng

DC

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

14° 21' 05''

108° 01' 11''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

cầu treo Kon Klor

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

14° 20' 53''

108° 02' 01''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

đường Bà Triệu

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 22''

107° 59' 39''

14° 21' 22''

108° 01' 11''

D-49-37-A-c

đường Bắc Kạn

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 04''

108° 00' 59''

14° 20' 53''

108° 02' 01''

D-49-37-A-c

đường Đào Duy Từ

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 49''

108° 00' 43''

14° 22' 12''

108° 01' 36''

D-49-37-A-c

đường Đống Đa

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 28''

108° 00' 04''

14° 21' 27''

108° 00' 40''

D-49-37-A-c

đường Hồ Tùng Mậu

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 16''

108° 00' 32''

14° 21' 16''

108° 01' 07''

D-49-37-A-c

đường Hùng Vương

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 32''

107° 59' 33''

14° 21' 31''

108° 00' 32''

D-49-37-A-c

đường Phan Chu Trinh

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 11''

107° 59' 49''

14° 21' 13''

108° 01' 05''

D-49-37-A-c

đường Thi Sách

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 20''

108° 00' 19''

14° 21' 19''

108° 01' 09''

D-49-37-A-c

Đường tỉnh 671

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-c

đường Trần Hưng Đạo

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 03''

107° 59' 48''

14° 21' 04''

108° 00' 59''

D-49-37-A-c

đường Trần Nhân Tông

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 34''

108° 00' 23''

14° 21' 34''

108° 01' 13''

D-49-37-A-c

đường Trần Phú

KX

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

108° 00' 09''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-c

sông Đắk Bla

TV

P. Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-49-37-A-c

thôn Kon Hra Chot

DC

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

14° 20' 33''

108° 00' 24''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Tum Kơ Nâm

DC

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

14° 20' 54''

108° 00' 56''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

đường Bắc Kạn

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 04''

108° 00' 59''

14° 20' 53''

108° 02' 01''

D-49-37-A-c

đường Đào Duy Từ

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 49''

108° 00' 43''

14° 22' 12''

108° 01' 36''

D-49-37-A-c

đường Ngô Quyền

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 57''

107° 59' 54''

14° 20' 53''

108° 00' 48''

D-49-37-A-c

đường Nguyễn Huệ

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 52''

107° 59' 53''

14° 20' 49''

108° 00' 43''

D-49-37-A-c

Đường tỉnh 671

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-c

đường Trần Hưng Đạo

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 03''

107° 59' 48''

14° 21' 04''

108° 00' 59''

D-49-37-A-c

đường Trần Phú

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

108° 00' 09''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-c

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cơ sở 2

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

14° 20' 44''

108° 00' 35''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

Trường Trung học phổ thông Kon Tum

KX

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

14° 20' 52''

108° 00' 12''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

sông Đắk Bla

TV

P. Thống Nhất

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-49-37-A-c

cầu Hoà Bình

KX

P. Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

14° 18' 05''

107° 58' 32''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

chùa Phước Huệ

KX

P. Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

14° 18' 20''

107° 59' 24''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đường Phạm Văn Đồng

KX

P. Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 39''

107° 59' 54''

14° 17' 32''

107° 59' 40''

D-48-48-B-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

P. Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

 

 

15° 18' 33''

107° 43' 43''

14° 14' 47''

107° 59' 28''

D-48-48-B-d

suối Đắk Yeul (Đắk Yên)

TV

P. Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

 

 

14° 14' 48''

107° 59' 24''

14° 18' 19''

107° 58' 33''

D-48-48-B-d

suối Ia TCha

TV

P. Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

 

 

14° 14' 23''

107° 58' 05''

14° 21' 14''

107° 58' 06''

D-48-48-B-d

thôn Kon Sơ Lam 1

DC

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

14° 22' 00''

108° 01' 27''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Sơ Lam 2

DC

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

14° 22' 00''

108° 01' 12''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Tu 2

DC

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

14° 22' 44''

108° 00' 56''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Tổ dân phố 4

DC

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

14° 22' 05''

108° 00' 28''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

Tổ dân phố 5

DC

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

14° 22' 29''

108° 00' 32''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

cầu Chà Mòn

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

14° 22' 49''

108° 01' 19''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

đường Đào Duy Từ

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 49''

108° 00' 43''

14° 22' 12''

108° 01' 36''

D-49-37-A-c

đường Duy Tân

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 51''

107° 59' 52''

14° 22' 49''

108° 01' 19''

D-49-37-A-a

đường Nguyễn Viết Xuân

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 48''

108° 00' 41''

14° 21' 33''

108° 00' 41''

D-49-37-A-c

Đường tỉnh 671

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đường Trần Nhân Tông

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 34''

108° 00' 23''

14° 21' 34''

108° 01' 13''

D-49-37-A-c

đường Trần Phú

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 47''

108° 00' 09''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đường Trường Chinh

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 48''

107° 59' 53''

14° 21' 47''

108° 01' 25''

D-49-37-A-c

đường Ure

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 21' 39''

108° 00' 22''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đường Võ Nguyên Giáp

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 02''

107° 58' 38''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-a

Quốc lộ 24

KX

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 45' 49''

108° 31' 07''

14° 21' 51''

107° 59' 52''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

sông Đắk Bla

TV

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-49-37-A-c

suối Đắk Cha Mon

TV

P. Trường Chinh

TP. Kon Tum

 

 

14° 25' 55''

108° 02' 26''

14° 21' 59''

108° 01' 34''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

Thôn 4

DC

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

14° 18' 11''

108° 00' 53''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Đăk Prông

DC

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

14° 19' 12''

108° 00' 10''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Hra Klah

DC

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

14° 19' 02''

108° 00' 45''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Hra Kơtu

DC

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

14° 19' 27''

108° 00' 51''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Plei Groi

DC

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

14° 19' 48''

107° 59' 59''

 

 

 

 

D-49-48-B-d

Đường tỉnh 671

KX

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-c

núi Chư H'Reng (Chư H'Răng)

SV

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

14° 16' 31''

108° 01' 58''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

núi Chư Te Lung (Kông Tơ Nung)

SV

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

14° 16' 00''

108° 03' 30''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

sông Đắk Bla

TV

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-49-37-A-c

suối Đắk Ator

TV

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

 

 

14° 16' 21''

108° 03' 16''

14° 19' 05''

108° 03' 56''

D-49-37-A-c

suối Đắk Ke Nor

TV

xã Chư Hreng

TP. Kon Tum

 

 

14° 15' 57''

108° 01' 36''

14° 20' 34''

107° 59' 23''

D-49-48-B-d;
D-49-37-A-c

thôn Kon Drei

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 21' 31''

108° 03' 12''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Gur

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 09''

108° 03' 35''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Hring

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 23' 07''

108° 02' 18''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

thôn Kon Jơ Drẻ Plơng

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 25''

108° 02' 48''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Jơ Dreh

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 07''

108° 02' 58''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Jri Xút

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 23' 13''

108° 02' 08''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 31''

108° 01' 42''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 56''

108° 01' 28''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

thôn Kon Rơ Lang

DC

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 49''

108° 02' 22''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

cầu Chà Mòn

KX

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 49''

108° 01' 19''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

cầu Đăk Đrê

KX

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 10''

108° 03' 13''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

cầu Đăk Kơ Wét

KX

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 22' 56''

108° 02' 01''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Quốc lộ 24

KX

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 45' 49''

108° 31' 07''

14° 21' 51''

107° 59' 52''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

đập Chà Mòn

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 23' 54''

108° 01' 05''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

hồ chứa Đăk Chà Mòn 1 (Chà Mồm)

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

14° 24' 08''

108° 01' 03''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

sông Đắk Bla

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-49-37-A-c

suối Đắk Cha Mon

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 25' 55''

108° 02' 26''

14° 21' 59''

108° 01' 34''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

suối Đăk Kơ Pong

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 58''

108° 01' 42''

14° 23' 05''

108° 02' 00''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

suối Đăk Kơ Wel

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 19''

108° 02' 03''

14° 22' 16''

108° 01' 50''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

suối Đăk Mơ Năng

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 22' 17''

108° 03' 31''

14° 22' 07''

108° 03' 14''

D-49-37-A-c

suối Đắk Tre

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 28''

108° 03' 38''

14° 21' 48''

108° 02' 59''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

suối Kon Lơr Deh

TV

xã Đăk Blà

TP. Kon Tum

 

 

14° 22' 58''

108° 04' 45''

14° 21' 37''

108° 03' 01''

D-49-37-A-a;
D-49-37-A-c

Thôn 1

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 36''

108° 00' 17''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Thôn 2

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 57''

108° 00' 17''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Thôn 3

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 42''

108° 00' 42''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Thôn 4

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 24' 10''

108° 00' 51''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Thôn 5

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 24' 11''

108° 00' 31''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Thôn 6

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 28''

107° 59' 31''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

Thôn 7

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 25' 34''

107° 59' 41''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

Thôn 8

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 55''

108° 00' 35''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Thôn 9

DC

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 13''

108° 00' 31''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

Đường tỉnh 671

KX

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-a

đường Võ Nguyên Giáp

KX

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 

 

14° 23' 02''

107° 58' 38''

14° 22' 36''

108° 00' 26''

D-49-37-A-a;
D-48-48-B-b

đập Chà Mòn

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 54''

108° 01' 05''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

đập Ông Kén

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 23' 55''

107° 59' 46''

 

 

 

 

D-48-48-B-b

hồ chứa Đăk Chà Mòn 1 (Chà Mồm)

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 24' 08''

108° 01' 03''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

hồ chứa Đăk Loy

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 24' 50''

108° 00' 47''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

hồ chứa Đăk Phát 1

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

14° 24' 47''

108° 00' 04''

 

 

 

 

D-49-37-A-a

suối Đắk Cấm

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 

 

14° 31' 51''

108° 06' 07''

14° 21' 55''

107° 57' 41''

D-48-48-B-d

suối Đắk Cha Mon

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 

 

14° 25' 55''

108° 02' 26''

14° 21' 59''

108° 01' 34''

D-49-37-A-a

suối Đắk Kam

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 

 

14° 26' 35''

107° 58' 36''

14° 26' 12''

107° 59' 40''

D-48-48-B-b

suối Đắk Lay

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 

 

14° 25' 43''

108° 04' 29''

14° 23' 07''

107° 58' 51''

D-48-48-B-b;
D-49-37-A-a

suối Đăk Phát

TV

xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 

 

14° 26' 06''

108° 00' 33''

14° 24' 06''

108° 00' 04''

D-48-48-B-b;
D-49-37-A-a

thôn Gia Hội

DC

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

14° 19' 54''

107° 55' 24''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Gia Kim

DC

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

14° 21' 07''

107° 54' 29''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Ngô Thạnh

DC

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

14° 21' 12''

107° 55' 03''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Drộp

DC

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

14° 21' 25''

107° 54' 24''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Sơ Wak

DC

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

14° 20' 51''

107° 55' 26''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

hồ Thuỷ điện Ia Ly

TV

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

14° 15' 54''

107° 50' 44''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

sông Đắk Bla

TV

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-48-48-B-d

suối Đắk Năng

TV

xã Đak Năng

TP. Kon Tum

 

 

14° 19' 50''

107° 54' 58''

14° 20' 38''

107° 52' 37''

D-48-48-B-d

thôn Kon Jơdri

DC

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 20' 20''

108° 03' 11''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Klor

DC

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 20' 38''

108° 02' 14''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Kơ Tu

DC

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 19' 47''

108° 03' 46''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Tum Kơ Nâm Htô

DC

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 20' 09''

108° 01' 32''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

thôn Kon Tum Kpơng Klah

DC

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 20' 25''

108° 02' 01''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

cầu treo Kon Klor

KX

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 20' 53''

108° 02' 01''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

Đường tỉnh 671

KX

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-49-37-A-c

đập Đăk Rơ Wa

TV

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 19' 59''

108° 02' 41''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

hồ chứa Đăk Rơ Wa

TV

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

14° 19' 51''

108° 02' 41''

 

 

 

 

D-49-37-A-c

sông Đắk Bla

TV

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-49-37-A-c

suối Đắk Ator

TV

xã Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

 

 

14° 16' 21''

108° 03' 16''

14° 19' 05''

108° 03' 56''

D-49-37-A-c

Thôn 5

DC

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 19' 59''

107° 57' 39''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Thôn 6

DC

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 19' 42''

107° 56' 59''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Thôn 7

DC

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 20' 05''

107° 56' 29''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Thôn 8

DC

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 19' 19''

107° 57' 10''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Đăk Kia

DC

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 20' 28''

107° 58' 14''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

cầu Đăk Tía

KX

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 20' 27''

107° 58' 30''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Đường tỉnh 671

KX

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

 

 

14° 29' 39''

107° 55' 23''

14° 18' 53''

107° 55' 31''

D-48-48-B-d

đập Tân Điền

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 19' 39''

107° 56' 31''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đập Trà Tiên

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 20' 30''

107° 56' 14''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

hồ chứa Cà Tiên

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 20' 27''

107° 56' 13''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

hồ chứa Tân Điền

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

14° 19' 38''

107° 56' 28''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

sông Đắk Bla

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

 

 

14° 27' 43''

108° 11' 00''

14° 21' 56''

107° 52' 37''

D-48-48-B-d

suối Đắk Têng

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

 

 

14° 20' 30''

107° 56' 14''

14° 21' 28''

107° 55' 30''

D-48-48-B-d

suối Ia Bang

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

 

 

14° 18' 18''

107° 56' 29''

14° 19' 38''

107° 58' 29''

D-48-48-B-d

suối Ia TCha

TV

xã Đoàn Kết

TP. Kon Tum

 

 

14° 14' 23''

107° 58' 05''

14° 21' 14''

107° 58' 06''

D-48-48-B-d

Thôn 1

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 17' 25''

107° 59' 42''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Thôn 2

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 17' 17''

107° 59' 32''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Thôn 3

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 17' 51''

107° 58' 28''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Thôn 4

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 16' 42''

107° 59' 44''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Thôn 5

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 15' 42''

107° 56' 33''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Đak Krăk

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 17' 01''

107° 59' 39''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Kép Ram

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 17' 00''

107° 57' 51''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Chor

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 16' 19''

107° 57' 12''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Dơng

DC

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 16' 36''

107° 57' 31''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

cầu Hoà Bình

KX

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 18' 05''

107° 58' 32''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

KX

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

 

 

15° 18' 33''

107° 43' 43''

14° 14' 47''

107° 59' 28''

D-48-48-B-d;
D-48-48-D-b

núi Chư Pao

SV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 14' 37''

107° 58' 41''

 

 

 

 

D-48-48-D-b

núi Chư Thơi (Chư Thới)

SV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 14' 38''

107° 56' 41''

 

 

 

 

D-48-48-D-b

đập Đắk Yên

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 17' 21''

107° 58' 33''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

đập Ia Bang

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 15' 35''

107° 56' 53''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

hồ chứa Đăk Yên

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 17' 15''

107° 58' 35''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

hồ chứa Ia Bang Thượng

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

14° 15' 31''

107° 56' 56''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

suối Đắk Ke Nor

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

 

 

14° 15' 57''

108° 01' 36''

14° 20' 34''

107° 59' 23''

D-48-48-B-d;
D-49-37-A-c

suối Đắk Yeul (Đắk Yên)

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

 

 

14° 14' 48''

107° 59' 24''

14° 18' 19''

107° 58' 33''

D-48-48-B-d;
D-48-48-D-b

suối Ia Bang

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

 

 

14° 18' 18''

107° 56' 29''

14° 19' 38''

107° 58' 29''

D-48-48-B-d

suối Ia TCha

TV

xã Hoà Bình

TP. Kon Tum

 

 

14° 14' 23''

107° 58' 05''

14° 21' 14''

107° 58' 06''

D-48-48-B-d;
D-48-48-D-b

thôn Klâu Lah

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 18' 47''

107° 54' 16''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Klâu Ngol Iố

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 16' 50''

107° 55' 12''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Lâm Tùng

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 18' 50''

107° 56' 06''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Nghĩa An

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 18' 47''

107° 54' 43''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Play Klâu Ngol Ngó

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 16' 49''

107° 55' 38''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Bur

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 18' 22''

107° 53' 10''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Lay

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 18' 41''

107° 53' 29''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Ruân

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 18' 15''

107° 56' 39''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Sar

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 19' 06''

107° 55' 27''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Plei Weh

DC

xã Ia Chim

TP. Kon Tum

14° 18' 25''

107° 52' 42''

 

 

 

 

D-48-48-B-d

thôn Tân An

DC