Quyết định 472/QĐ-BTNMT đưa Trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------

Số: 472/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa Trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ vào hoạt động chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 2. Giao Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức việc thực hiện đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ: Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- UBND tỉnh Bình Định;

- Sở TN & MT tỉnh Bình Định;

- Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ;

- Lưu: VT, TCKTTV, T.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Công Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực