Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH 2023 Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH

Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH của Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc giaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:36/QĐ-HĐTĐQHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:24/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

07 trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường

Ngày 24/5/2023, Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã ra Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định bao gồm một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương (thông qua thành viên hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định quy hoạch.

2. Các thành viên Hội đồng có 07 trách nhiệm:

- Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định;

- Thẩm định các nội dung của quy hoạch theo quy định Điều 32 Luật Quy hoạch, trong đó nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị được cử đại diện và tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với Quy hoạch;..

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

____________

 Số: 36/-HĐTĐQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

_______________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  Thư ký PTTg Trần Hồng Hà, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: NN, CN, QHQT, KTTH, NC, PL;

- Lưu: VT, HĐTĐQH (2).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà

 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-HĐTĐQH ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia)

___________________

 

1. Mục đích

Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch bảo vệ môi trường); phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương (thông qua thành viên hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định quy hoạch.

2. Tiến độ và phân công thực hiện

Các nhiệm vụ chủ yếu và dự kiến tiến độ, phân công thực hiện như sau:

 

Thời gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan/cá nhân thực hiện

Cơ quan/cá nhân phối hợp

20/5/2023 - 25/5/2023

Gửi hồ sơ Quy hoạch đến các thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch/Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

25/5/2023 - 18/6/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ quy hoạch

Thành viên Hội đồng thẩm định

 

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

18/6/2023 - 20/6/2023

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng về việc tổ chức họp Hội đồng

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

20/6/2023 -30/6/2023

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định (theo lịch của Chủ tịch Hội đồng)

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thành viên Hội đồng thẩm định

- Cơ quan lập quy hoạch

30/6/2023 - 05/7/2023

Dự thảo báo cáo thẩm định, gửi lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thành viên Hội đồng thẩm định

- Cơ quan lập quyhoạch

05/7/2023 - 15/7/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến bằng văn bảnđối với dự thảo báo cáo thẩm định

Thành viên Hội đồng thẩm định

 

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

15/7/2023 - 25/7/2023

Hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng thông qua báo cáo thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quyhoạch

25/7/2023 - 10/8/2023

Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo kết luận Hội đồng

Cơ quan lập quy hoạch

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

10/8/2023 - 15/8/2023

Kiểm tra hồ sơ quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch đã hoàn thiện, trình văn bản xin ý kiến thành viên hội đồng để rà soát hồ sơ quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quyhoạch

15/8/2023 - 27/8/2023

 

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến đối với việc giải trình, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Thành viên Hội đồng thẩm định

 

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

27/8/2023 - 30/8/2023

Tổng hợp ý kiến rà soát hồ sơ quy hoạch của thành viên Hội đồng thẩm định, đóng định vào hồ sơ quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

 

3. Nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Hội đồng thẩm định

- Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm:

+ Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định;

+ Thẩm định các nội dung của quy hoạch theo quy định Điều 32 Luật Quy hoạch, trong đó nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị được cử đại diện và tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch;

+ Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với Quy hoạch;

+ Phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong hồ sơ, tài liệu quy hoạch trước khi hồ sơ, tài liệu quy hoạch được đóng dấu xác nhận;

+ Thành viên phản biện nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Hội đồng thẩm định toàn bộ nội dung quy hoạch; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ;

+ Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định khi được triệu tập;

+ Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục 2 bản Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao.

- Các thành viên Hội đồng có quyền:

+ Yêu cầu cơ quan thường trực hội đồng cung cấp các hồ sơ, tài liệu quy hoạch;

+ Bảo lưu ý kiến của mình.

4. Quyền và trách nhiệm của Cơ quan thường trực hội đồng

- Thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ và các nhiệm vụ được phân công tại mục 2 bản Kế hoạch này.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Hội đồng thẩm định; mời họp và chuẩn bị tài liệu và phương tiện phục vụ các cuộc họp Hội đồng thẩm định.

- Đôn đốc các thành viên Hội đồng thẩm định triển khai công tác thẩm định theo nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp các nội dung có ý kiến khác nhau liên quan đến ngành, địa phương trong quá trình thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

5. Sửa đổi, bổ sung đối với Kế hoạch tổ chức thẩm định

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thẩm định thì thành viên Hội đồng thẩm định phản ánh kịp thời bằng văn bản và gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

 

 

Phụ lục

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BẢN NHẬN XÉT THẨM ĐỊNH HỒ SƠ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 36/QĐ-HĐTĐQH

ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia)

____________________

 

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỒ SƠ QUY HOẠCH

- Thành phần, danh mục hồ sơ: Nhận xét về tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ quy hoạch.

- Nhận xét, đánh giá chung về các phần và nội dung các phần trong hồ sơ quy hoạch (nếu có).

- Kết luận: đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để nhận xét, đánh giá.

II. NHẬN XÉT CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Nhận xét, đánh giá thẩm định chung về nội dung quy hoạch theo quy định tại các điều quy định trong Luật Quy hoạch, trong đó:

- Việc thẩm định sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch căn cứ theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Việc thẩm định tuân thủ quy trình lập quy hoạch căn cứ quy định tại Điều 16 của Luật Quy hoạch.

- Việc thẩm định sự phù hợp của quy hoạch với quy định pháp luật căn cứ khoản 5 Điều 25 Luật Quy hoạch, Điều 25 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

2. Nhận xét, đánh giá chi tiết về nội dung quy hoạch theo chức năng quản lý nhà nước của bộ/cơ quan ngang b mà thành viên Hội đồng là đại diện.

3. Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch (nếu có).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Điều kiện để tổ chức phiên họp thẩm định:

¨ đủ điều kiện

¨ chưa đủ điều kiện

2. Thông qua quy hoạch:

¨ thông qua

¨ không thông qua

3. Một số kiến nghị khác (nếu có).

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi